Още

Още

Промоции

Национална търговска промоция „Зимни приключения с Траяна Мини 2018“ в ©МЕТРО Кеш енд Кери България

Правила за провеждане и за участие в Промоция

 • 1. Организатор
 • 1.1. Промоцията е организирана от „Престиж-96" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, кв. “Чолаковци“, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост „Организатор". Настоящите правила са задължителни за участниците в Промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес www.prestige96.bg.
 • 1.2. Изпълнител на Промоцията „Престиж-96" АД, наричано по-долу за краткост „Изпълнител" и/или „Организатор“. Партньори на Изпълнителя са юридическите лица, извършващи търговска дейност в магазините по т. 11.2.
 • 1.3. Промоцията „Зимни приключения с Траяна Мини 2018“ се организира с рекламна цел за популяризирането на мини бисквити с марката Траяна.
 • 2. Период и място на провеждане на промоционалната кампания
 • 2.1. Промоцията „Зимни приключения с Траяна Мини 2018“, наричана по-долу за краткост „Промоцията", стартира от 00:00 ч. на 13.12.2018 г. и продължава до 24:00 ч. на 31.12.2018 г.
 • 2.2. Във всеки един от магазините, посочени по т.11.2 (наричани за целите на Промоцията „търговски обекти“), ще могат да бъдат намерени указания за точния период на промоцията.
 • 2.3. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.
 • 2.4. Промоцията ще бъде проведена на територията на посочените в т. 11.2 търговски обекти и търговски обекти, намиращи се на територията на Република България.
 • 3. Право на участие
 • 3.1. В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършили до 13.12.2018  г. включително, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „Престиж-96" АД и служители на търговските вериги, посочени в т. 11.2, както и техни преки родственици включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
 • 3.2. Правото на участие в промоцията принадлежи изключително на един единствен подател, който отговаря на условията от настоящите Правила.
 • 4. Участващи продукти
 • 4.1. В Промоцията участват следните видове продукти, а именно:

Тунквани бисквити Траяна Мини Класик 84г

Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.

 • 5. Начин за провеждане на промоционалната кампания
 • 5.1. През периода на провеждане на Промоцията желаещите да участват в нея трябва да закупят минимум 6 (шест) броя Метро Единици (МЕ) бисквити Траяна Мини от някой от посочените в таблицата по т. 11.2 търговски обекти. Покупката се регистрира автоматично чрез използване на клиентска карта Метро. Всеки участник трябва да запази до тегленето на наградите оригиналната фактура, срещу която е получил правото да участва в Промоцията. Наградите по т. 6.1. ще бъдат изтеглени на лотариен принцип (томбола) в присъствието на представители на “Метро” и „Престиж-96“ АД, посредством системата за отчитане на покупките на “Метро Кеш & Кери”.
 • 5.2. Във всеки един от търговските обекти, посочени по т.11.2, ще могат да бъдат намерени указания за точната дата на изтегляне на наградата.
 • 5.3. За да участват в тегленето за някоя от наградите по т. 6.1.1, всеки един от участниците в Промоцията трябва:
 • 1. Да закупи минимум 6 (шест) броя Метро Единици (МЕ) бисквити Траяна Мини от някой от търговските обекти по т. 11.2 по време на активния за съответния търговски обект период на промоцията;
 • 2. Да запази до тегленето на наградите оригиналната фактура, срещу която е получил правото да участва в Промоцията.
 • 5.3.1. За да получат наградата по т. 6.1, всеки един от участниците в Промоцията трябва да закупи минимум 6 (шест) броя бисквити Метро Единици (МЕ) Траяна Мини от някой от търговските обекти по т. 11.2 по време на активния за съответния търговски обект период на промоцията; да запази до тегленето на наградата оригиналната фактура, срещу която е получил правото да участва в Промоцията и да валидира конкретно изпълнените условия, посредством предоставянето на фактурата, посредством която е получил правото си да участва в Промоцията.
 • 5.4. За повече информация относно провежданата Промоция, моля посетете нашия интернет сайт www.prestige96.bg.
 • 6. Награди
 • 6.1. Наградите в Промоцията са както следва:
 • 6.1.1 Надуваема шейна с лого Престиж, общо 55 бр., разпределени в търговските обекти по т. 11.2.
 • 6.2. Тегленето на Наградите се извършва на случаен принцип, измежду всички участници, изпълнили коректно условията на играта, описани в т. 5.3.1.
 • 6.3. Получаване на наградите:
 • 6.3.1. Представител на Организатора, ще се свърже по телефона с печелившите в срок от пет работни дни, считано от датата на провеждане на томболата за получаване на наградата.
 • 6.3.2. Представител на Организатора ще предаде наградата на съответния печеливш.
 • 6.4. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
 • 7. Условия за валидност
 • 7.1. За да спечели участникът в Промоцията, трябва да е изпълнил всички изброени по-долу условия:
 • 1. Да отговаря на условията за участие, изброени в настоящите правила;
 • 7.2. Организаторът не поема отговорност за:
 • 1. Повредени фактури / касови бележки или за бележки с несъответстващо на условията съдържание;
 • 2. Изгубени фактури / касови бележки и/или други нередности, допуснати по вина на търговските обекти, в които се провежда Промоцията или на самите участници.
 • 8. Правни текстове
 • 8.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Промоция.
 • 8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.
 • 9. Защита на личните данни
 • 9.1. Организаторът на промоцията е регистриран по реда на Закон за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни и се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство в областта.
 • 9.2. Включвайки се в промоционалната игра на Организатора, участниците се съгласяват доброволно да предоставят свои лични данни.
 • 9.3. Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоционалната кампания са следните: три имена и телефонен номер.
 • 9.4. Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:
 • 9.4.1. администриране на промоционалната кампания;
 • 9.4.2. идентификация на печелившите и осъществяване на контакт с тях, с цел получаване на наградата;
 • 9.4.3. директен маркетинг и реклама с оглед популяризация на предстоящи и активни промоции на Организатора, включително но не само чрез изпращане на новини, за промоции и маркетингови кампании или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на Организатора, както и за допитване с цел проучване на потребителската удовлетвореност на потребителите относно продуктите и услугите и др.
 • 9.5. Организаторът има право да предоставя данните на участниците на подизпълнител на бъдещи промоционални активности, с цел изпращането на съобщенията по 9.4.3. Организаторът има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.
 • 9.6. Участниците, ненавършили 18 години, следва да известят и получат разрешение от своите родители или други възрастни, които са техни законни представители, за участието си в промоционалната игра и за предоставянето и ползването на техните данни съгласно настоящия раздел. С регистрацията си за участие в Промоцията лицата, ненавършили 18 години, декларират и гарантират, че са известили и получили това съгласие на своите родители или други техни законни представители.
 • 9.7. С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Общи условия участникът декларира изрично:
 • 9.7.1. че предоставя свои собствени лични данни;
 • 9.7.2. че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра;
 • 9.7.3. изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите и съобразно условията, посочени в същите;
 • 9.7.4. изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг;
 • 9.7.5. декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг.
 • 9.8. Всеки участник може по всяко време да откаже по-нататъшното обработване за целите на директния маркетинг, като заяви това с изпращане на писмо на адрес Велико Търново, ул. “Дълга Лъка” №6 за “Престиж-96” АД или e-mail на адрес: promotions@prestige96.bg. Организаторът ще преустанови изпращането на съобщения към участника.
 • 9.9. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея.
 • 9.10. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
 • 9.11. Организаторът определя ясни и прозрачни процедури за обработване на лични данни, както и следи за периодичното ревизиране на процесите на обработване и нуждата от тях.
 • 9.12. Организаторът ще обработва личните данни за следните срокове и съответно унищожава след края на този период:
 • 9.12.1. При идентификация на печелившите – 5 год., считано от първи януари на годината, следваща годината на промоцията;
 • 9.12.2. При директен маркетинг и реклама – 1 г. , считано от първи януари на годината, следваща годината на промоцията.
 • 9.13. Личните данни на участвалите, но неспечелили участници, се унищожават след края на промоцията, като се съставя нарочен протокол.
 • 9.14. Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната кампания на Организатора има право на:
 • 9.14.1. информация за процесите на обработка;
 • 9.14.2. достъп до обработваните лични данни;
 • 9.14.3. преносимост на личните данни;
 • 9.14.4. коригиране на неточни данни;
 • 9.14.5. ограничаване на обработването;
 • 9.14.6. възражение за обработването пред Организатора, КЗЛД или компетентния съд;
 • 9.14.7. изтриване на личните му данни (право да бъдеш забравен);
 • 9.15. Упражняването на посочените в настоящата глава права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице посредством подаване на заявление на следните адреси на организатора: гр. Велико Търново, 5000, ул. „Дълга Лъка“ №6, както и на имейл GDPR@prestige96.bg , което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция.
 • 9.16. В случай, че спечелилият награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписите си получаването на информацията и данните, съдържащи се в документите, съпътстващи предаването на наградата, то „ПРЕСТИЖ-96“ АД има право да откаже предоставянето на съответната спечелена награда, както и да я предостави на друг участник в играта.
 • 10. Прекратяване на промоционалната кампания
 • 10.1. Настоящата промоционална кампания може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания.
 • 11. Разни
 • 11.1. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.
 • 11.2. Списък на търговските обекти, на чиято територия ще бъде проведена промоцията:

Град

Търговски обект:

Адрес

Благоевград

МЕТРО Благоевград

ул. „Зеленодолско шосе“ № 17, 2700  Благоевград

Бургас

МЕТРО Бургас

бул. „Стефан Стамболов“ № 103, 8008  Бургас

Варна

МЕТРО Варна

район „Вл.Варненчик“, ул. „Атанас Москов“ № 2, 9023  Варна

Велико Търново

МЕТРО Велико Търново

бул. „България“ № 78, 5000  Велико Търново

Плевен

МЕТРО Плевен

ул. „МЕТРО“ № 11, 5800  Плевен

Пловдив

МЕТРО Пловдив

бул. „Санкт Петербург“ № 135, 4023  Пловдив

Пловдив

МЕТРО Пловдив – Марица

ул. „Костиевска“ № 1,  4205  Пловдив

Русе

МЕТРО Русе

бул. „3-ти март“ № 60, 7000  Русе

София

МЕТРО София 1

бул. „Цариградско шосе“ 7-11 км, 1784  София

София

МЕТРО София 2

бул. „Сливница“ № 182, 1331  София

Стара Загора

МЕТРО Стара Загора

ул. „Хрищиян Войвода“ № 30, 6011  Стара Загора

  

 

Нови продукти

НАЯ Суха паста Мляко и Какао 150г

НАЯ Суха паста Мляко и Какао 150г

Прясно от фабриката на „Престиж“

» Научи повече

По твой вкус

История за вафлите

История за вафлите

» Научи повече
© Всички права запазени „Престиж 96“ АД

Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
 
Top