Още

Още

Промоции

Национална игра „Играй с Траяна и може да спечелиш надуваема шейна!“, провеждана в търговска верига Кауфланд

Правила за провеждане и за участие в Играта

 • 1. Организатор
 • 1.1. Играта е организирана от „Престиж-96" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, кв. „Чолаковци“, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост „Организатор". Настоящите правила са задължителни за участниците в Играта.
 • 1.2. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта  на https://www.prestige96.bg/bg/promo. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес https://www.prestige96.bg/bg/promo.
 • 1.3. Изпълнител на Играта е „Престиж-96" АД, наричано по-долу за краткост „Изпълнител" и/или „Организатор“. Партньор на Изпълнителя е юридическото лице, извършващо търговска дейност в търговските обекти по т. 11.2.
 • 1.4. Играта „Играй с Траяна и може да спечелиш надуваема шейна!“ се организира с рекламна цел за популяризирането на бисквити Траяна.
 • 2. Период и място на провеждане на Играта
 • 2.1. Играта „Играй с Траяна и може да спечелиш надуваема шейна!“, наричана по-долу за краткост „Играта", стартира от 00:00 ч. на 12.11.2018 г. и продължава до 24:00 ч. на 30.12.2018 г.
 • 2.2. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.
 • 2.3. Играта ще бъде проведена на територията на посочените в т. 11.2 търговски обекти, намиращи се на територията на Република България.
 • 3. Право на участие
 • 3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към момента на провеждане на Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Игра НЕ могат да участват служители на „Престиж-96" АД и на търговска верига Кауфланд, чиито обекти са посочени в т. 11.2, както и членове на техните семейства: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
 • 3.2. Всяко лице има право на неограничен брой участия в Играта.
 • 4. Участващи продукти
 • 4.1. В Играта участват следните видове продукти, а именно:

ТРАЯНА Коледен дизайн 175г тунквани бисквити

ТРАЯНА Класик 175г тунквани бисквити

ТРАЯНА Какао 175г тунквани бисквити

ТРАЯНА Портокал 175г тунквани бисквити

ТРАЯНА Лешник 175г тунквани бисквити

ТРАЯНА Мляко 175г тунквани бисквити

ТРАЯНА Макси 285г тунквани бисквити

ТРАЯНА Мини 252г тунквани бисквити

Върху участващите в Играта продукти няма изрично обособено обозначение.

 • 5. Начин за провеждане на Играта
 • 5.1. През периода на провеждане на Играта желаещите да участват в нея трябва да закупят минимум 1 (един) продукт от участващите продукти с марката Траяна, подробно описани в т. 4.1., от някой от посочените в таблицата по т. 11.2 търговски обекти на Кауфланд. Всеки участник трябва да запише двете си имена (име и фамилия) и телефон за връзка на поставените за целта талони за участие, намиращи се до урната с логото на „Престиж“, позиционирана на  Информация в съответния търговски обект. След попълване на талона за участие, същият следва да бъде пуснат от участника в поставената за целта урна с логото на „Престиж“ на Информация в съответния търговски обект. За да бъде валидно участието, на талона за участие следва да има изписване на две имена (име и фамилия) и телефон за връзка на само един участник. Талони за участие с изписани данни на няколко участника се приемат за невалидни. Наградите по т. 6.1. се изтеглят на случаен принцип от представители на Престиж-96.
 • 5.2. За да участват в тегленето за някоя от наградите по т. 6.1.1, участниците в Играта трябва:
 • 1. Да закупят минимум 1 (един) продукт от участващите продукти с марката Траяна,  подробно описани в т. 4.1 от някой от търговските обекти по т. 11.2 по време на периода на Играта;
 • 2. Да напишат двете си имена (име и фамилия) и телефон за връзка на поставените за целта талони за участие, намиращи се до урната с логото на „Престиж“ на Информация в съответния търговски обект;
 • 3. Да пуснат попълнен талон за участие в поставените за целта урна на Информация в съответните търговските обекти и да запазят касовия бон, удостоверяващ покупката на поне един продукт бисквити Траяна в периода на Играта.
 • 5.3. За да получат наградите по т. 6.1, печелившите участници в Играта трябва да са закупили минимум 1 (един) продукт от участващите продукти с марката Траяна, подробно описани в т. 4.1 от някой от търговските обекти по т. 11.2 по време на  периода на Играта, като запазят касовия бон, удостоверяващ покупката на поне една кутия бисквити Траяна, за срок от 15 (десет) дни, считано от датата на теглене на печелившия участник, с цел удостоверяване на извършената покупка.
 • 5.4. За повече информация относно провежданата Игра, моля посетете нашия интернет сайт https://www.prestige96.bg/bg/promo.
 • 6. Награди
 • 6.1. Наградите в Играта са общо 120 (сто и двадесет) бр. надуваеми шейни, размер 100см диаметър и вътрешен отвор 40см диаметър, материал 100% PVC
 • 6.2. Тегленето на Наградите се извършва на случаен принцип, измежду всички участници, изпълнили коректно условията на Играта, описани в т. 5.3.1.
 • 6.3. Получаване на наградите:
 • 6.3.1. Представител на Организатора, ще се свърже на посочения в талона за участие  телефон с печелившите в срок от пет дни след датата на тегленето . Организаторът ще направи 3 (три) опита за осъществяване на контакт с печелившия в период от 5 (пет) дни. Два от опитите ще бъдат осъществени в работни дни в часовия диапазон от 09:00 до 18:00, а един  - в неработен ден в часовия диапазон от 11:00 до 14:00. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осъществяване на контакт с печелившия. В случай че Организаторът не успее да осъществи контакт с печелившия в рамките на 5 (пет) дни, считано от датата на теглене на печелившите, предоставя наградата на друг изтеглен участник.
 • 6.3.2. Представител на Организатора ще предаде наградата на съответния печеливш, удостоверил извършването на покупката на поне една кутия бисквити Траяна, посредством касов бон.
 • 6.4. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
 • 6.5. Всеки участник може да получи неорганичен брой награди.
 • 7. Условия за валидност
 • 7.1. За да спечели участникът в Играта, трябва да е изпълнил всички условия, посочени  в настоящите правила;
 • 7.2. Организаторът не поема отговорност за:
 • 1. Повредени талони за участие или касови бонове с несъответстващо на условията съдържание;
 • 2. Изгубени касови бележки, талони за участие и/или други нередности, допуснати по вина на трети лица или на самите участници в Играта.
 • 8. Правни спорове
 • 8.1. Организаторът на Играта не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Игра.
 • 8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.
 • 9. Защита на личните данни
 • 9.1. Организаторът на Играта е регистриран по реда на Закон за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни и се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство в областта.
 • 9.2. Включвайки се в Играта на Организатора, участниците се съгласяват доброволно да предоставят своите лични данни, които са необходими за участие в нея.
 • 9.3. Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в Играта , са следните: две имена (име и фамилия) и телефонен номер.
 • 9.4. Всеки участник предоставя необходимите за участие в Играта лични данни и се съгласява тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:
 • 9.4.1. Провеждане на Играта;
 • 9.4.2. Идентификация на печелившите и осъществяване на контакт с тях, с цел получаване на наградите;
 • 9.5. С участието си в Играта и приемането на настоящите Общи условия участникът декларира изрично:
 • 9.5.1. Че предоставя свои собствени лични данни;
 • 9.5.2. Че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не може да продължи участието си в  Играта;
 • 9.5.3. Изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите и съобразно условията, посочени в същите;
 • 9.6. Всеки участник може по всяко време да откаже по-нататъшното обработване на личните му данни за целите на Играта, като заяви това с изпращане на писмо на адрес Велико Търново, ул. „Дълга Лъка” №6 за „Престиж-96” АД или e-mail на адрес: promotions@prestige96.bg, като считано от този момент той преустановява участието си в Играта.
 • 9.7. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Играта, лични данни за целите на организацията/осъществяването й и разпространението/получаването на наградите от нея.
 • 9.8. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
 • 9.9. Организаторът определя ясни и прозрачни процедури за обработване на лични данни, както и следи за периодичното ревизиране на процесите на обработване и нуждата от тях.
 • 9.10. Организаторът ще обработва личните данни за следните срокове и съответно унищожава след края на този период:
 • 9.10.1. При идентификация на печелившите – 5 год., считано от първи януари на годината, следваща годината на Играта.
 • 9.11. Личните данни на участвалите, но неспечелили участници, се унищожават след края на Играта, като се съставя нарочен протокол.
 • 9.12. Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на Играта на Организатора има право на:
 • 9.12.1. Информация за процесите на обработка;
 • 9.12.2. Достъп до обработваните лични данни;
 • 9.12.3. Преносимост на личните данни;
 • 9.12.4. Коригиране на неточни данни;
 • 9.12.5. Ограничаване на обработването;
 • 9.12.6. Възражение за обработването пред Организатора, КЗЛД или компетентния съд;
 • 9.12.7. Изтриване на личните му данни (право да бъдеш забравен);
 • 9.13. Упражняването на посочените в настоящата глава права се осъществява от участника лично или от упълномощено лице посредством подаване на заявление на следните адреси на организатора: гр. Велико Търново, 5000, ул. „Дълга Лъка“ №6, както и на имейл GDPR@prestige96.bg , което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция.
 • 9.14. В случай че спечелилият награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда; откаже да декларира с подписите си получаването на информацията и данните, съдържащи се в документите, съпътстващи предаването на наградата или откаже да предостави касов бон, удостоверяващ извършването на покупка на поне една кутия бисквити Траяна в периода на Играта,  то „ПРЕСТИЖ-96“ АД има право да откаже предоставянето на съответната спечелена награда, както и да я предостави на друг участник в играта.
 • 10. Прекратяване на Играта
 • 10.1. Настоящата Игра може да бъде прекратена преди изтичане на обявения период при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи да я провежда . Организаторът си запазва и неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това на: https://www.prestige96.bg/bg/promo .
 • 11. Разни
 • 11.1. Всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в Играта декларира съгласието си с настоящите правила.
 • 11.2. Списък на търговските обекти на Кауфланд, на чиято територия ще бъде проведена Играта :

Филиал

Адрес

Пловдив Тракия, Освобождение

гр. Пловдив 4023, ж.к.Тракия, бул. „Освобождение“ № 47

София Младост

гр. София 1712 , ул. „Филип Аврамов“ № 3

Хасково

гр. Хасково 6300, бул. „Съединение“ № 44

Русе Ялта

гр. Русе 7020, бул. „Липник“ № 8

Варна Възраждане

гр. Варна 9020, бул. „Република“ № 60

Ямбол

гр. Ямбол 8600, ул. "Граф Игнатиев" 30

Сливен

гр. Сливен 8800, бул. „Георги Данчев“ № 30

София Дружба

гр. София 1592, ул. „Хайделберг“ № 1

Враца

гр. Враца 3000, ул. „Оборище“ 12

Шумен

гр. Шумен 9700, бул. „Симеон Велики“ №28

Русе Дружба

гр. Русе 7020, кв. Дружба, бул. „Христо Ботев“ № 38

Перник Христо Смирненски

гр. Перник 2300, ул. "6-ти май" № 1

Монтана

гр. Монтана 3400, бул "3 март" № 145-А

Плевен Кайлъка

гр. Плевен 5800, ул. "Сан Стефано" № 80

Благоевград

гр. Благоевград 2700, бул. „Свети Димитър Солунски“ № 21

Добрич

гр. Добрич 9800, ул. „Дунав“ 55

София Банишора

гр. София 1233, ул. „Скопие“ № 1

София Овча Купел

гр. София , ул. „Кукуряк“ № 3

Пазарджик

гр. Пазарджик 4400, ул. „Димчо Дебелянов“ № 3

Кюстендил

гр. Кюстендил 2500, бул. „Македония“ № 10

Бургас Славейков

гр. Бургас 8000, ул. „Янко Комитов“ № 8

Ст. Загора - Казански

гр. Стара Загора 6000, ул. „Стамо Пулев“ № 2

Търговище

гр. Търговище 7700, ул. „Александър Стамболийски“ 27

Разград

гр. Разград 7200, бул. „Априлско въстание“ 3А

Димитровград

гр. Димитровград 6400, ул. Ромен Ролан 7

Горна Оряховица

гр. Г. Оряховица, ук. Мано Тодоров 7А

Казанлък

гр. Казанлък, бул. 23-ти Шипченски пехотен полк 153

Пловдив Гагарин

гр. Пловдив 4023, бул. Брезовско шосе № 127

Видин

гр. Видин 3700, бул. Панония № 41

Севлиево

гр. Севлиево 5400, ул. Стара планина № 78

София Люлин

гр. София 1324, бул. Петър Дертлиев № 56

Силистра

гр. Силистра 7500, ул. Н. Й. Вапцаров № 8

Варна Трошево

гр. Варна 9020, ул. Христо Смирненски № 2

Плевен Воден

гр. Плевен 5800, ул. Гренадирска № 119

Ботевград

гр. Ботевград 2140, бул. Цар Освободител № 35 Б

Пловдив Христо Ботев-Юг

гр. Пловдив 4023, ул. Македония 97Б

София Надежда

гр. София 1229, ул. Хан Кубрат №61

Варна Владислав Варненчик

гр. Варна 9023 бул. "Трети март" №77

София Хаджи Димитър

гр. София 1510, ул. Резбарска №7Б

София Слатина

гр. София 1715, ул. Асен Йорданов №7

Бургас Меден Рудник

гр. Бургас 8000, ул. "Отец Матей Миткалото" № 45

Пловдив Тракия, Цариградско шосе

гл. Пловдив 4023, бул. Цариградско шосе № 94

Габрово

гр. Габрово 5300, ул. Ивайло № 6

Сандански

гр. Сандански 2800, бул. Свобода 55

Перник Изток

гр. Перник 2300, ул. Овар 1

София Витоша

гр. София 1618, ул. Тодор Каблешков 3

Кърджали

гр. Кърджали, ул. Здравец 13

Карлово

гр. Карлово, ул. Теофан Райнов 72

Пловдив 5, Хр. Смирненски

гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе" 36

Сливен 2

гр. Сливен, бул. "Цар Симеон" 39

Шумен 2

гр. Шумен, ул. "Бели Лом" 1

Асеновград

гр. Асеновград, ул. "Хаджи Димитър Стоилов" №1

Дупница

гр. Дупница, ул. "Свети Иван Рилски" № 96-А

София Малинова долина

гр. София, ул. "Проф. Д-р Иван Странски" №20

Бургас Изгрев

гр. Бургас, ул. "Транспортна" №23

Стара Загора

гр. Стара Загора, ул. "Иван Вазов" № 2

София 11

гр. София, бул. "Ген. Тотлебен" № 36

 

Нови продукти

НЕобикновени Бисквити Ная Класик 190г

НЕобикновени Бисквити Ная Класик 190г

Прясно от фабриката на „Престиж“

» Научи повече

По твой вкус

Ябълково изкушение

Ябълково изкушение

» Научи повече
© Всички права запазени „Престиж 96“ АД

Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
 
Top