Още

Още

Промоции

Търговска промоция „Спечели с Роден Край” в Търговска верига „Фантастико“

Правила за провеждане и за участие в Промоция

 

1. Организатор

 • 1.1. Промоцията е организирана  се изпълнява от „Престиж-96" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, кв. “Чолаковци“, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост „Организатор".
 • 1.2. Промоцията „Спечели с Роден Край" се организира с рекламна цел за популяризирането на марките на „Престиж-96“ АД.
 • 1.3. Настоящите правила са задължителни за участниците в Промоцията, като Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес www.prestige96.bg.

2. Период и място на провеждане на промоционалната кампания

 • 2.1. Промоцията „Спечели с Роден Край", наричана по-долу за краткост „Промоцията" или „Промоционалната игра“, стартира от 12.07.2018 г. и продължава до 18.07.2018г. (една седмица) или до изчерпване на количествата награди в съответния обект.
 • 2.2. Указания за точния период на промоцията ще могат да бъдат намерени и в търговския обект, на територията на който ще бъде проведена Промоцията.
 • 2.3. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.
 • 2.4. Промоцията ще бъде проведена на територията посочените в т. 11.2. магазини и търговски обекти, намиращи се на територията на Република България.

3. Право на участие

 • 3.1. В тази Промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършени до 12.07.2018 г. включително, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „Престиж-96" АД и служители на търговските вериги, посочени в т. 11.2., както и техни преки родственици, включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

4. Участващи продукти

 • 4.1. В Промоцията участват следните видове продукти, а именно:

НЕТУНКВАНИ ВАФЛИ

Вафла нетунк. Роден край 4x30g/120g

Вафла нетунк. Роден край 12x30g/360g

Вафла нетунк. Роден край 18Х30g/540g

ТУНКВАНИ БИСКВИТИ

Бисквити тунк. Роден Край 160g

Бисквити тунк. Роден Край кафе 135g

Бисквити тунк. Роден Край детски свят 135g

Бисквити тунк. Роден Край златен сезон 135g

НЕТУНКВАНИ БИСКВИТИ

Слепени бисквити Роден край с какаов крем 115g

Слепени бисквити Роден край с ванилов крем 115g

Слепени бисквити Роден край с фъстъчен крем 115g

Бисквити нетунк. Роден край какао 170g

Бисквити нетунк. Роден край масло 165g

Бисквити нетунк. Роден край мляко 165g

Бисквити нетунк. Роден Край МАКСИ чаени б-ти сметана 230g

Бисквити нетунк. Роден Край МАКСИ чаени б-ти какао 250g

Бисквити нетунк. Роден Край МАКСИ чаени б-ти класик 230g

Бисквити нетунк. Роден край обкнв. 120g

Бисквити нетунк. Роден край обкнв. 190g

Бисквити нетунк. Роден край за торта 250g

СУХИ ПАСТИ

Суха паста Роден край млечен крем 240g/8бр.

Суха паста Роден край крем какао 240g/8бр.

Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.

5. Начин за провеждане на промоционалната игра

 • 5.1. През периода на провеждане на Промоцията желаещите да участват в нея трябва да закупят минимум 2 (два) продукта с марката Роден Край, на Организатора, от посочените в таблицата по т. 11.2. магазини.
 • 5.2. Срещу покупката на минимум 2 (два) продукта с марката Роден Край, участникът ще получи скреч карта (карта, на която има празно поле, на което има зона, която следва да бъде изтрита от потребителя) на касата на съответния магазин. При изтриването на определеното за целта поле, потребителят веднага ще разбере дали печели награда или не, след като види изписана една от следните три опции:
  • Опитай пак! – потребителят не печели награда.
  • Честито, печелите магнит! – потребителят печели магнит, съгласно т. 6.1.
  • Честито, печелите ваучер за почивка на стойност 100лв.! – при тази опция на потребителя се предоставя затворен плик, съдържащ пояснително писмо относно механизма за получаване на наградата, придружен с Декларация за получаване на предметна печалба със стойност над 30 лева. След коректно попълване и изпращане на Декларацията под формата на собственоръчно написан оригинал на адрес България, област Велико Търново, община Велико Търново, гр. Велико Търново 5000, кв. Чолаковци, ул. „Дълга Лъка“ № 6, Телефон: +359 62 61 41 41, на потребителя се предоставят/изпращат както Ваучер на стойност 100,00 (сто) лева, съгласно т. 6.1, така и Служебната бележка за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ). Потребителят има право на избор между това да получи наградата:

- С препоръчано писмо, чрез куриер, на посочения от в Декларацията адрес по документ за самоличност;

- След предварителна уговорка на тел. 0897976461 на адреса на седалището и адреса на управление на „Престиж-96“ АД в гр. В. Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6 в работното време на администрацията (от понеделник до петък в интервала между 09,00 ч. и 17,00 ч.);

- След предварителна уговорка на тел. 0897976461 на адреса на офиса на „Престиж-96“ АД в гр. София, р-н „Витоша“, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Казбек“ № 63, офис сграда „Виридиан“ в работното време на администрацията (от понеделник до петък в интервала между 09,00 ч. и 17,00 ч.).

При получаване лично, на спечелилият ще бъде изискан документ за самоличност от служителят на Организатора, предаващ наградата, а в случай че ваучерът и Служебната бележка се получават чрез куриер, служителят на куриерската служба ще изиска документ за самоличност, с цел верифициране на дадените в декларацията данни. В случай че данните не съответстват, следва гореописаната процедура да бъде повторена.

6. Награди

 • 6.1. Наградите в Промоцията са както следва:
 • 6.2. Получаване на наградите:
 • 6.2.1. Спечелените награди, с изключение на ваучерите, се предават на място на печелившите от касиерките или управителя на съответния магазин.
 • 6.3. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
 • 6.4. За наградите, представляващи облагаем доход по смисъла на чл. 35, ал. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) (ваучерите за почивка на стойност 100,00 (сто) лева) и подлежащи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство (награди на стойност над 30 лева), Организаторът в съответствие с утвърдената от Национална агенция за приходите (НАП) бланка на Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица, ще събира и обработва следните лични данни на спечелилите участници:
  • Магнит в един от общо 4 (четири ) дизайна, а именно:
   • Крепост Царевец, гр. Велико Търново
   • Деветашка пещера, с. Деветаки
   • Белоградчишките скали
   • Седемте Рилски езера
  • Броят на наградите – магнит, които участниците имат възможност да спечелят чрез участието си в играта, е посочен на плакатите (постерите), които са разположени в съответния търговски обект.
  • Ваучер за почивка на стойност 100,00 (сто) лева. Ваучерите могат да бъдат използвани чрез туроператора "РУАЛ ТРАВЕЛ" ООД при следните условия:
   • Ваучерите са валидни до 15.06.2019 г. След края на този срок "РУАЛ ТРАВЕЛ" ООД не е длъжен да предоставя услуги на стойността на ваучерите.
   • Ваучерите не са поименни и спечелилият такъв ваучер в рамките на националната търговска промоция, може да го предаде за ползване от трето лице.
   • Ваучерите се използват еднократно при закупуване на туристически пакети по екскурзии, организирани чрез туроператора "РУАЛ ТРАВЕЛ" ООД, като стойността на Ваучерите се приспада от сумата, дължима от клиента, държател на ваучера, за да закупи той даден туристически пакет по екскурзия, организирана от туроператора.
   • Ваучерите могат да се използват за закупуване на туристически пакети по екскурзии, организирани чрез туроператора "РУАЛ ТРАВЕЛ" ООД, фигуриращи в Каталог 2018, Каталог Зима 2018-2019 и в Каталог 2019, както и в сайта на "РУАЛ ТРАВЕЛ" ООД, но не и за отделни услуги (например само самолетен билет, само хотелско настаняване).
   • Не се допуска замяна или размяна на Ваучерите срещу парична стойност.
   • При неизпълнение на туристическите услуги, при некачествено или неточно изпълнение във времево или в количествено отношение, спечелилите в промоцията имат право да направят рекламация. Рекламацията се прави в писмена форма, по факс, телекс, по пощата или в офиса туроператора "РУАЛ ТРАВЕЛ" ООД, не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след приключване на пътуването. "РУАЛ ТРАВЕЛ" ООД се задължава да даде своя отговор в едномесечен срок от депозирането на рекламацията.
   • "РУАЛ ТРАВЕЛ" ООД носи пълната отговорност за качеството на всички услуги, които ще предостави срещу ваучерите-подарък.
   • "РУАЛ ТРАВЕЛ" ООД не носи отговорност за промени в пътуванията, които ще предложи, причинени от форсмажорни обстоятелства.
   • "РУАЛ ТРАВЕЛ" ООД не носи отговорност при връщането на турист от гранични власти или при неспазване от страна на туристите на законите на дадена страна, независимо дали те са запознати с тях или не.
   • Броят на наградите - ваучер, които участниците имат възможност да спечелят чрез участието си в играта, е посочен на плакатите (постерите), които са разположени в съответния търговски обект.

- Информация дали лицето е Чуждестранно физическо лице (ЧФЛ);

- ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП;

- Три имена на лицето (собствено име, презиме и фамилно име);

- Адрес на лицето по документ за самоличност  (държава; населено място; пощенски код, улица, номер на улица);

- Tелефонен номер.

 • 6.5 Данните, необходими за попълването на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, се описват саморъчно от спечелилия участник в Декларация за получаване на предметна печалба със стойност над 30 лева.
 • 6.6. Организаторът си запазва правото да откаже предоставянето на предметната награда, в случай на отказ от страна на печелившия участник да предостави информацията, необходима за попълването на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, както и при отказ на участника да удостовери информацията, посредством представянето на личният си документ за самоличност за справка.
 • 6.7. За всяка награда по т. 6.4 и след предоставянето на необходимата информация от страна на спечелилия участник, Организаторът се задължава да предостави Служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата.
 • 6.8. Ваучерът, придружен със Служебната бележка по т.6.7, може или да бъде изпратен на лицето на постоянният адрес, попълнен в Декларация за получаване на предметна печалба със стойност над 30 лева, или да бъде получен лично от печелившия участник на някои от следните адреси:

- Гр. В. Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6 в работното време на администрацията (от понеделник до петък в интервала между 09,00 ч. и 17,00 ч.) или на адрес гр. София, р-н „Витоша“, кв. „Манастирски ливади“.

- Ул. „Казбек“ № 63, офис сграда „Виридиан“ в работното време на администрацията (от понеделник до петък в интервала между 09,00 ч. и 17,00 ч.).

И при двата метода за получаване ще бъде изискана идентификация с документ за самоличност, с цел верифициране на попълнените в Декларацията данни.

 • 6.9. Спечелилите могат да ползват служебната бележка при подаване на своята годишна данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

7. Условия за валидност

 • 7.1. За да спечели, участникът в Промоцията, трябва да е изпълнил всички условия в настоящите правила.

8. Правни текстове

 • 8.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Промоция.
 • 8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

9. Защита на личните данни

 • 9.1. Организаторът на промоцията е регистриран по реда на Закон за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни и се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство в областта.
 • 9.2. Включвайки се в промоционалната игра на Организатора, участниците се съгласяват доброволно да предоставят свои лични данни.
 • 9.3. Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоционалната кампания са необходими за попълването на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и са подробно описани в т.6.4.
 • 9.4. Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:
 • 9.4.1. Получаване на наградите, представляващи облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)  и подлежащи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство
 • 9.5. Участниците, ненавършили 18 години, следва да известят и получат разрешение от своите родители или други възрастни, които са техни законни представители, за участието си в промоционалната игра и за предоставянето и ползването на техните данни съгласно настоящия раздел. С регистрацията си за участие в Промоцията лицата, ненавършили 18 години, декларират и гарантират, че са известили и получили това съгласие на своите родители или други техни законни представители.
 • 9.6. С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Общи условия участникът декларира изрично:
 • 9.6.1. Че предоставя свои собствени лични данни;
 • 9.6.2. Че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра;
 • 9.6.3. изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите и съобразно условията, посочени в същите;
 • 9.7. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
 • 9.8. Организаторът определя ясни и прозрачни процедури за обработване на лични данни, както и следи за периодичното ревизиране на процесите на обработване и нуждата от тях.
 • 9.9. Организаторът ще обработва личните данни за  срок от 5 (пет) години, считано от първи януари на годината, следваща годината на възникване на данъчното задължение, във връзка с получаването на наградата.
 • 9.10. Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната кампания на Организатора има право на:
 • 9.10.1. Информация за процесите на обработка;
 • 9.10.2. Достъп до обработваните лични данни;
 • 9.10.3. Преносимост на личните данни;
 • 9.10.4. Коригиране на неточни данни;
 • 9.10.5. Ограничаване на обработването;
 • 9.10.6. Възражение за обработването пред Организатора, КЗЛД или компетентния съд;
 • 9.10.7. Изтриване на личните му данни (право да бъдеш забравен).
 • 9.11. Упражняването на посочените в настоящата глава права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице посредством подаване на заявление на следните адреси на организатора: гр. Велико Търново, 5000, ул. „Дълга Лъка“ №6, както и на имейл GDPR@prestige96.bg , което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция.
 • 9.12. В случай че спечелилият награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписите си получаването на информацията и данните, съдържащи се в документите, съпътстващи предаването на наградата, то „Престиж-96" АД има право да откаже предоставянето на съответната спечелена награда, както и да я предостави на друг участник в играта.

10. Прекратяване на промоционалната кампания

 • 10.1. Настоящата промоционална кампания може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания.

11. Разни

 • 11.1. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.
 • 11.2. Списък на магазините и търговските обекти, на чиято територия ще бъде проведена промоцията:

 

Град

Магазин

Адрес

Период на промоцията

София

Фантастико 1

ул. Оборище №72

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 2

жк Красно село, ул. Хубча №2

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 3

бул. Мадрид №8

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 4

жк Западен парк, ул. Суходолска №2, бл.12

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 5

жк Младост 1, бул. Царигрaдско шосе №56, бл. 124

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 7

жк Овча купел 1, ул. Монтевидео №98

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 8

жк Лозенец, бул. Черни връх №20

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 9

бул. Сливница №65, (спирка Оряхово)

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 10

жк Борово, ул. ген. Стефан Гошев, бл.223, вх.Д

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 11

жк Хаджи Димитър, ул. Васил Кънчев / ул. Баба Вида №29

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 12

жк Младост 4, до бл.405

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 13

Фантастико Дар, ул. Шипченски проход №46

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 14

бул. Братя Бъкстон №30

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 15

жк Люлин 1, бул. Европа

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 16

жк Люлин 6 /център/, бул. Джавахарлал Неру, срещу бл.604

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 17

жк Надежда 3, бул. Хан Кубрат, до бл.301

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 18

жк Стрелбище, ул. Нишава №138

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 19

бул. Александър С. Пушкин №64

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 20

жк Красна поляна, бул. Н. Мушанов, бл. 331А

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 21

жк Младост 4, ул. Д-р Атанас Москов №15

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 22

Студентски град, ул. Акад. Борис Стефанов №12

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 23

Фантастико Дар, жк Надежда 2, ул. Св.Никола Нови №8

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 24

Фантастико Дар, бул. Тодорини кукли, между бл.96 и бл.97

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 25

Фантастико Дар, ул. Бузлуджа №50

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 26

жк Иван Вазов, бул. Витоша №192-198

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 27

жк Надежда 1, ул. Й. Лютибродски и ул. Царевец, до бл.118

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 28

SkyCity Shopping Center, ж.к. Гео Милев, ул. К. Лулчев 52

12.07.2018

18.07.2018

Кюстендил

Фантастико 29

Фантастико Дар, гр. Кюстендил; ул. Цар Освободител №231

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 30

бул. Черни връх №204

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 31

жк Дружба 1, ул. Тирана №3, до бл.2

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 32

жк Младост 3, ул. 102, срещу бл. 321

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 33

бул. Симеоновско шосе № 87 А

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 34

жк Хаджи Димитър, ул. Макгахан №81

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 35

жк Дружба 2, бул. Проф. Цветан Лазаров №140

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 36

кв. Дървеница, бул. Св. Климент Охридски №15

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 37

район Изгрев, ул. Акад. Методи Попов, бл. 76

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 38

ж.к. Овча Купел, ул. Любляна № 42А

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 39

кв. Разсадника, ул. Хъшове 4, до блок 10

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 40

кв. Гео Милев Ул. “Николай Коперник” 27

12.07.2018

18.07.2018

Елин Пелин

Фантастико 41

гр. Елин Пелин, ул. “Витоша” №7

12.07.2018

18.07.2018

София

Фантастико 42

жк Младост 1, бул. “Йерусалим” 22

12.07.2018

18.07.2018


 

Нови продукти

НЕобикновени Бисквити Ная Какао 200г

НЕобикновени Бисквити Ная Какао 200г

Прясно от фабриката на „Престиж“

» Научи повече

По твой вкус

История за вафлите

История за вафлите

» Научи повече
© Всички права запазени „Престиж 96“ АД

Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
 
Top