Още

Още

Промоции

Национална търговска промоция „Спечели фреш машина с Мюсли" в СиБиЕс

Национална търговска промоция „Спечели фреш машина с Мюсли"

Правила за провеждане и за участие в Промоция

 • 1. Организатор
 • 1.1. Промоцията е организирана от „СИ БИ ЕС" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул Цар Симеон Велики №106, вх. В, ет. 2, ап. 13 ЕИК: 123587860, наричано по-долу за краткост „Организатор". Настоящите правила са задължителни за участниците в Промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обновените правила могат да бъдат намерени в магазините на „СИ БИ ЕС“ ООД.
 • 1.2. Промоцията „Спечели фреш машина с Мюсли“ се организира с рекламна цел за популяризирането на бисквити с марката Мюсли.
 • 2. Период и място на провеждане на промоционалната кампания
 • 2.1. Промоцията „Спечели фреш машина с Мюсли“, наричана по-долу за краткост „Промоцията", стартира от 00:00 ч. на 26.01.2018г . и продължава до 24:00 ч. на 15.02.2018 г. (българско време).
 • 2.2. Във всеки един от магазините, посочени по т.10.2 (наричани за целите на Промоцията и „търговски обекти“), ще могат да бъдат намерени указания за точния период на промоцията.
 • 2.3. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.
 • 2.4. Промоцията ще бъде проведена на територията на посочените в т. 10.2 магазини и търговски обекти, намиращи се на територията на Република България.
 • 3. Право на участие
 • 3.1. В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай, че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършили до 15.02.2018 г. включително, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „Престиж-96" АД и служители на търговските вериги, посочени в т. 10.2, както и техни преки родственици включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
 • 3.2. Правото на участие в промоцията принадлежи изключително на един единствен подател, който отговаря на условията от настоящите Правила.
 • 4. Участващи продукти

4.1. В Промоцията участват следните видове продукти, произведени от Престиж-96 АД, а именно:

Бисквити Мюсли фибра 110g /24бр.

Бисквити Мюсли овесени ядки 110g /24бр.

Бисквити Мюсли с ябълка, мед и орехи 110g /24бр.

Бисквити Мюсли с т.шоколад 120g /24бр.

Бисквити Мюсли фибра 110g +25% гратис

Бисквити Мюсли с т.шоколад 120g +25% гратис

Бисквити Мюсли Макси фибра 165g

Бисквити Мюсли Макси т.шоколад 180g

Бисквити Мюсли сандвич с крем йогурт 92g

Бисквити Мюсли сандвич с крем йогурт боровинка 92g

Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.

 • 5. Начин за провеждане на промоционалната кампания
 • 5.1. През периода на провеждане на Промоцията желаещите да участват в нея трябва да закупят поне два продукта от марката Мюсли от някой от посочените в таблицата по т. 10.2 магазини. Всеки участник трябва да запише трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка и да я пусне в поставената за целта урна в търговския обект. Наградата по т. 6.1. се изтегля на лотариен принцип от представител на търговските обекти.
 • 5.2. Във всеки един от магазините, посочени по т.10.2, ще могат да бъдат намерени указания за точната дата на изтегляне на наградата.
 • 5.3.1. За да участват в тегленето за някоя от наградите по т. 6.1.1 и 6.1.2, участниците в Промоцията трябва:
  • 1. Да закупят поне два продукта от марката Мюсли, участващи в Промоцията, от някой от магазините по т. 10.2 по време на активния за съответния магазин период на промоцията;
  • 2. Да напишат трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка;
  • 3. Да пуснат съответната касова бележка в поставените за целта урни в търговските обекти.
 • 6. Награди
 • 6.1. Наградите в Промоцията са както следва:
 • 6.1.1 Сокоизстисквачка, модел Juice maker TEFAL ZE350B38 FRUTELIA, общо 9 бр., разпределени в магазините по т. 10.2.
 • 6.2. Тегленето на Наградите се извършва на лотариен принцип, измежду всички участници, изпълнили коректно условията на играта, описани в т. 5.3.1. Тегленето на Наградите ще бъде извършена на 17.02.2018 г.
 • 6.3. Получаване на наградите:
 • 6.3.1. Представител за всеки от магазините, посочени по т.10.2., ще се свърже по телефона с печелившите в срок от два дена след датата на провеждане на томболата за получаване на наградата.
 • 6.3.2. Представител за всеки от магазините, посочени по т.10.2., ще предаде наградата на съответния печеливш.
 • 6.5. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
 • 6.6. За всяка награда на стойност над 30 лева, Организаторът се задължава да предостави на печелившия участник удостоверение или друг документ, уточняващ стойността на наградата. Спечелилите могат да ползват удостоверението или документа при подаване на своята годишна данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
 • 7. Условия за валидност
 • 7.1. За да спечели участникът в Промоцията, трябва да е изпълнил всички изброени по-долу условия:
 • 1. Да отговаря на условията за участие, изброени в настоящите правила;
 • 7.2. Организаторът не поема отговорност за:
 • 1. Повредени касови бележки или за бележки с несъответстващо на условията съдържание;
 • 2. Изгубени касови бележки и/или други нередности, допуснати по вина на магазините, в които се провежда Промоцията.
 • 8. Правни текстове
 • 8.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Промоция.
 • 8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.
 • 8.3. Включвайки се в промоционалната игра на ОРГАНИЗАТОРА, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и неговите партньори свои лични данни - три имена и телефон. Участниците се съгласяват, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и посочените негови партньори могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея.  С участието в промоционалната игра, участникът се съгласява, че във връзка с обработването на личните му данни за посочените цели, ОРГАНИЗАТОРЪТ може да предоставя тези данни на трети лица, с които ОРГАНИЗАТОРЪТ си сътрудничи, работи или има други отношения, във връзка с промоционалната игра.
 • 8.4. С включването си в промоционалната игра, всеки потребител приема личните му данни да бъдат включени в базата данни на Организатора, с цел известяване на потребителя относно последващи промоции на ОРГАНИЗАТОРА.
 • 8.5. Участието на потребителите в промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае ОРГАНИЗАТОРЪТ да има достъп до личните му данни, това лице не следва да участва в промоционалната игра.
 • 8.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва личните данни на участниците за целите на:

- администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;

- последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията ;

- провеждане на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на ОРГАНИЗАТОРА (директен маркетинг);

- изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на ОРГАНИЗАТОРА.

 • 8.7. С участието си в промоционалната игра потребителите се съгласяват да получават електронни съобщения чрез SMS или  e-mail  във връзка с провеждането на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност и пазара или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на Организатора. Всеки участник може по всяко време да откаже по-нататъшното получаване на електронни съобщения от Организатора, като заяви това с изпращане на писмо на адрес Велико Търново, ул. “Дълга Лъка” №6 за “Престиж-96” АД или e-mail на адрес: promotions@prestige96.bg
 • 8.8. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни.
 • 8.9. Участниците, ненавършили 18 години, следва да известят и получат разрешение от своите родители или други възрастни, които са техни законни представители, за участието си в промоционалната игра и за предоставянето и ползването на техните данни съгласно настоящия раздел. С регистрацията си за участие в Промоцията лицата, ненавършили 18 години, декларират и гарантират, че са известили и получили това съгласие на своите родители или други техни законни представители.
 • 8.10. В случай, че спечелилият награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписите си получаването на информацията и данните, съдържащи се в документите, съпътстващи предаването на наградата, то „ПРЕСТИЖ-96“ АД има право да откаже предоставянето на съответната спечелена награда, както и да я предостави на друг участник в играта.
 • 9. Прекратяване на промоционалната кампания
 • 9.1. Настоящата промоционална кампания може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания.
 • 10. Разни
 • 10.1. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.
 • 10.2. Списък на магазините и търговските обекти, на чиято територия ще бъде проведена промоцията:

Фирма Верига

Град

Адрес

СИ БИ ЕС ООД

Стара Загора

ул. Ангел Кънчев/ул. Христо Ботев

СИ БИ ЕС ООД

Стара Загора

ул. Свещеник Георги Клисаров 2

СИ БИ ЕС ООД

Стара Загора

ул. Патриарх Евтимий 80 А

СИ БИ ЕС ООД

Стара Загора

кв."Три чучура-юг"

СИ БИ ЕС ООД

Стара Загора

кв."Железник", ул."Младост" 25

СИ БИ ЕС ООД

Стара Загора

ул."Загорка" с/у бл.29

СИ БИ ЕС ООД

Чирпан

ул. Димитър Благоев 2

СИ БИ ЕС ООД

Нова Загора

жк. Загоре 17

 

 

Нови продукти

НАЯ Суха пасти с вкус на Ягодов сладолед 150г

НАЯ Суха пасти с вкус на Ягодов сладолед 150г

Прясно от фабриката на „Престиж“

» Научи повече

По твой вкус

Любопитно за мюсли

Любопитно за мюсли

» Научи повече
© Всички права запазени „Престиж 96“ АД

Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
 
Top