Още

Още

Промоции

Национална търговска промоция „С Ная отново на училище“ в © МЕТРО Кеш енд Кери България

Правила за провеждане и за участие в Промоция

валидна от 21.09.2017 г. до 04.10.2017 г.

 

 1. Организатор

1.1. Промоцията е организирана от “Престиж-96” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. “Дълга Лъка” № 6, кв. “Чолаковци”, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост “Организатор”.

1.2. Настоящите правила са задължителни за участниците в Промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес www.prestige96.bg. В случай че участник не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно прекрати участието си в Промоцията.

1.3. Правила на настоящата промоция са публикувани и ще останат достъпни за целия й период на адрес www.prestige96.bg.

1.4. Изпълнител на Промоцията е “Престиж-96” АД, наричано по-долу за краткост „Изпълнител".

1.5. Промоцията „С Ная отново на училище" се организира с рекламна цел за популяризирането на марката  “Ная”.

 1. Период и място на провеждане на промоционалната кампания

2.1. Промоцията „С Ная отново на училище", наричана по-долу за краткост “Промоцията”, стартира от 21.09.2017г. и продължава до 04.10.2017 г.

2.2. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.

2.3. Промоцията ще бъде проведена на територията на посочените в т. 10.2 магазини и търговски обекти.

2.4. Във всеки един от магазините, посочени по т.10.2, ще могат да бъдат намерени указания за точния период на промоцията

 1. Право на участие

3.1. В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай, че участващите в промоцията покупки на продукти са удостоверени чрез използване на клиентска карта Метро, издадена на юридическо лице - стопански субект, то се приема, че законният представител на съответното юридическо лице взема участие в промоцията. В случай че печелившият е на възраст до 14 години, ненавършени до 10.10.2017г. включително, Организаторът на промоцията ще изиска съгласие за приемане на наградата от негов родител/настойник и при липса на такова съгласие за приемане участникът губи наградата. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „Престиж-96" АД и служители на търговските вериги, посочени в т. 10.2, както и техни преки родственици включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

3.2. Правото на участие в промоцията принадлежи изключително на един единствен подател, който отговаря на условията от настоящите Правила.

3.3. Участвайки в тази Промоция, Участниците приемат задължителността на тези Правила и се съгласяват да спазват техните разпоредби.

 1. Участващи продукти

4.1. В Промоцията участват следните видове продукти, представляващи самостоятелни Метро единици /МЕ/, а именно:

 

Ная нетунк. вафла 25g /35 бр. в кут.

Ная нетунк. вафла 25g /21 бр. в кут.

Ная нетунк. вафла 375g /15 бр. в кут.

Ная нетунк. вафла 150g / 6бр.

Вафли нетунк. Ная кокос 805g /35бр.

Вафли нетунк. Ная кокос 345g /15бр.

Бисквити нетунк. Ная слънчице медени 60g

Бисквити нетунк. Ная слънчице мляко 60g

 

 

Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.

 1. Начин за провеждане на промоционалната кампания

5.1. През периода на провеждане на Промоцията желаещите да участват в нея трябва да закупят по избор 3 броя Метро единици, посочени т. 4.1, участващи в Промоцията, от някой от посочените в таблицата по т. 10.2 магазини. Покупката се регистрира автоматично през използване на клиентска карта Метро. Всеки участник трябва да запази до тегленето на наградите оригиналната фактура, срещу която е получил правото да участва в Промоцията. Наградите по т. 6.1. ще бъдат изтеглени на лотариен принцип (томбола) в присъствието на представител на “Метро” посредством системата за отчитане на покупките на “Метро Кеш & Кери”.

5.2. За да спечелят някоя от наградите, участниците в Промоцията трябва:

1. Да са закупили продукти Ная, участващи в Промоцията, на стойност минимум 2лв, от някой от магазините по т. 10.2 по време на активния за съответния магазин период на промоцията;

2.  Да запазят до тегленето на наградите оригиналната фактура, срещу която е получил правото да участва в Промоцията, за да бъде валидиран, в случай че е изтеглен като печеливш.

5.3. За повече информация относно провежданата Промоция, моля посетете нашия интернет сайт www.prestige96.bg.

 1. Награди

6.1. Наградите в Промоцията са както следва:

 

6.1.1 330 броя ученически раници Ная 45x35x17 см., син цвят.

6.2. Получаване на наградите:

6.2.1. Представител за всеки от магазините, посочени по т.10.2., ще се свърже по телефона с печелившите в срок от два дена след датата на провеждане на томболата за получаване на наградата.

6.3. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

 1. Условия за валидност

7.1. За да спечели участникът в Промоцията, трябва да е изпълнил всички изброени по-долу условия:

 1. Да отговаря на условията за участие, изброени в настоящите правила;
 2. Да е предоставил оригиналната фактура на касата за удостоверяване на съдържанието й в съответствие с настоящите Правила;

7.2. Организаторът не поема отговорност за:

 1. Повредени фактури или за фактури с несъответстващо на условията съдържание;
 2. Изгубени фактури и/или други нередности, допуснати по вина на магазините, в които се провежда Промоцията.
 3. Правни спорове

8.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Промоция.

8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

 

 1. Прекратяване на промоционалната кампания

9.1. Настоящата промоционална кампания може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания.

9.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това на интернет страницата си, и в случай че настъпят материални злоупотреби или нарушаване на Правилата. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

 1. Разни

10.1. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.

 

10.2. Списък на магазините и търговските обекти, на чиято територия ще бъде проведена промоцията.

Град

Магазин

Адрес

Благоевград

МЕТРО Благоевград

ул. „Зеленодолско шосе“ № 17, 2700  Благоевград

Бургас

МЕТРО Бургас

бул. „Стефан Стамболов“ № 103, 8008  Бургас

Варна

МЕТРО Варна

район „Вл.Варненчик“, ул. „Атанас Москов“ № 2, 9023  Варна

Велико Търново

МЕТРО Велико Търново

бул. „България“ № 78, 5000  Велико Търново

Плевен

МЕТРО Плевен

ул. „МЕТРО“ № 11, 5800  Плевен

Пловдив

МЕТРО Пловдив

бул. „Санкт Петербург“ № 135, 4023  Пловдив

Пловдив

МЕТРО Пловдив – Марица

ул. „Костиевска“ № 1,  4205  Пловдив

Русе

МЕТРО Русе

бул. „3-ти март“ № 60, 7000  Русе

София

МЕТРО София 1

бул. „Цариградско шосе“ 7-11 км, 1784  София

София

МЕТРО София 2

бул. „Сливница“ № 182, 1331  София

София

МЕТРО Стара Загора

ул. „Хрищиян Войвода“ № 30, 6011  Стара Загора

 

Нови продукти

НАЯ Суха пасти с вкус на Ягодов сладолед 150г

НАЯ Суха пасти с вкус на Ягодов сладолед 150г

Прясно от фабриката на „Престиж“

» Научи повече

По твой вкус

Любопитно за мюсли

Любопитно за мюсли

» Научи повече
© Всички права запазени „Престиж 96“ АД

Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
 
Top