Още

Още

Промоции

Национална търговска промоция Правила за провеждане и за участие в Играта „Отново на училище с Ная "с T-Market

 

1. Организатор

 • 1.1. Организатор и изпълнител на  Играта е „Престиж-96" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, кв. “Чолаковци“, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост „Организатор". Настоящите правила са задължителни за всички участници в Играта. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията в Интернет страницата си на адрес www.prestige96.bg
 • 1.2. Играта „Отново на училище с Ная" се организира с рекламна цел за популяризирането на марката нетунквани вафли Ная.
 • 2. Период и място на провеждане на Играта
 • 2.1. Играта „Отново на училище с Ная", наричана по-долу за краткост „Играта", стартира на 12.09.2017г. и продължава до 30.09.2017г. включително.
 • 2.2. Във всеки един от магазините, в които се провежда играта, ще могат да бъдат намерени указания за периодa на Играта.
 • 2.3. Играта ще бъде проведена на територията на търговските обекти, описани в т. 11 по-долу.
 • 3. Право на участие
 • 3.1. Право на участие в Играта има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Игра НЕ могат да участват лица, работещи в „Престиж-96" АД и служители на търговските обекти, , както и членове на техните семейства.
 • 3.2. Eдин участник може да спечели само една награда.
 • 4. Участващи продукти
 • 4.1. В Играта участват следните видове продукти, а именно:

Ная 25g/35бр. Добавена реалност нетунквани вафли

Ная 375g/15бр. Добавена реалност нетунквани вафли

Ная какао 805g /35бр. Добавена реалност нетунквани вафли

Ная слънчице медени 60g нетунквани бисквити

 

Ная слънчице мляко 60g нетунквани бисквити

 


Участващите в Играта продукти не са изрично обозначени.

 • 5. Начин за провеждане на Играта
 • 5.1. През периода на провеждане на Играта желаещите да участват в нея трябва да закупят продукт/и от марката Ная , участващи в Играта. Наградите по т. 6.1. се изтеглят на случаен принцип в присъствието на представител на Организатора или на търговския обект до 7 дни след приключване на периода на Играта. Всеки участник трябва да запише трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка и да я пусне в поставената за целта урна в търговския обект. Наградата по т. 6.1. се изтегля от представител на търговските обекти на лотариен принцип.
 • 5.2. За да спечелят някоя от наградите, участниците в Играта трябва:
 • 1. Да закупят продукт/и от марката Ная, участващи в Играта, независимо на каква стойност от някой от търговските обекти, описан в т.11, по време на периода на Играта;
 • 2. Да напишат трите си имена и телефон за връзка на касовият бон.
 • 3. Да пуснат попълнения касов бон в поставената за целта урна в търговския обект.
 • 4. Всеки участник трябва да запази касовата бележка за покупката, отговаряща на условието по т.5. и да я представи за проверка при получаване на наградата.
 • 5.4. За повече информация относно провежданата Игра, моля посетете нашия интернет сайт www.prestige96.bg
 • 6. Награди
 • 6.1. Наградите в Играта са както следва:
 • 6.1.1 Комплект с награди вкючващ: раница с логото на Ная, тетрадка с логото на Ная и пакет вафли Ная 6бр.
 • 6.1.2 Кутия с цветни моливи с логото на Ная.
 • 6.2. Получаване на наградите:
 • 6.2.1. Представител на Организатора или на Търговския обект ще се свърже по телефона с печелившите в срок до 7 дни след датата на тегленето за уточняване на детайлите по получаване на наградата.
 • 6.3. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
 • 6.4. Наградите се получават след предоставяне на касова бележка, удостоверяваща покупката за участие в Играта по т.5. Касовата бележка се изисква от клиента за проверка, след което му се връща.
 • 7. Условия за валидно участие
 • 7.1. За да спечели, участникът в Играта, трябва да е изпълнил всички условияза участие, изброени в настоящите правила;
 • 7.2. Организаторът и неговите партньори не поемат отговорност за:
 • 1. Повредени касови бележки или за бележки с несъответстващо на условията съдържание;
 • 2. Изгубени касови бележки.
 • 3. Некоректно попълнени касови бележки или невярно предоставена от участниците информация
 • 8. Отговорност
 • 8.1. Организаторът на Играта и неговите партньори не носят отговорност за евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Игра.
 • 8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да отнесат спора пред  институциите, които са компетентни да разрешат спора.
 • 8.3. Включвайки се в Играта на ОРГАНИЗАТОРА, участниците  дават своето изрично съгласие да предоставят за обработка на ОРГАНИЗАТОРА и неговите партньори следните лични данни - три имена и телефон. Участниците се съгласяват, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и неговите партньори могат да обработват предоставените във връзка с участието в Играта, лични данни за целите на организацията/осъществяването на Играта и разпространението/получаването на наградите, свързани с нея.
 • 8.4. Участието в Играта е изцяло доброволно. В случай че даден участник оттегли съгласието си ОРГАНИЗАТОРЪТ и неговите партньори да обработват личните му данни, това лице не може да продължи  участието си в Играта.
 • 8.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ и неговите партньори обработват личните данни на участниците за целите на:

- администриране на провеждането на Играта и комуникация с участниците;

- последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията ;

- изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на ОРГАНИЗАТОРА.

 • 8.6. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в Играта самостоятелно или чрез възлагане на негови партньори и трети лица, които са длъжни спазват действащите нормативни изисквания, свързани със защитата на личните данни.
 • 8.9. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие със Закона за защита на личните данни.
 • 8.11. В случай че спечелилият награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписа си получаването й, то „ПРЕСТИЖ-96“ АД и неговите партньори имат право да откажат предоставянето на съответната спечелена награда, както и да изтеглят като печеливш друг участник в Играта.
 • 9. Прекратяване на Играта
 • 9.1. Настоящата Игра може да бъде прекратена предсрочно  при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи Играта.
 • 10. Разни
 • Всеки участник в Играта се счита за уведомен и съгласен с настоящите правила.
 • 11. Списък с търговските обекти, в които се провежда Играта:

Град

Магазин

Адрес

София

Магазин Т-Маркет S-253

ж.к. Люлин-2, до бл. 227

София

Магазин Т-Маркет S-256

ж.к. Гевгелийски, ул. Мачуково, срещу бл. 1

София

Магазин Т-Маркет S-261

Бул. България, пл. Ручей

София

Магазин Т-Маркет S-266

ж.к. Иван Вазов, ул.  Стефан Малинов 2

София

Магазин Т-Маркет S-280

ж.к. Лагера, ул. Баба Илийца 2

София

Магазин Т-Маркет S-310

ж.к. Дружба до бл.86

София

Магазин Т-Маркет S-311

ж.к. Мусагеница, ул. Боян Дановски 11

Костенец

Магазин Т-Маркет S-322

Костенец,  Центр. градска част, кв. 89, ул. Търговска

Самоков

Магазин Т-Маркет S-325

Самоков, ул. Искър 2А

Враца

Магазин Т-Маркет S-326

Враца 2, ж.к. Дъбника, кв.119, комплекс РУМ

Берковица

Магазин Т-Маркет S-333

Берковица, ул. „Александровскa” 65б

Бяла Слатина

Магазин Т-Маркет S-334

Бяла Слатина, ул. „Търнавска” 41 А

Павликени

Магазин Т-Маркет S-337

Павликени, Бул. „Руски” 39

Попово

Магазин Т-Маркет S-338

Попово, ул. „Панайот Хитов” 9

Раднево

Магазин Т-Маркет S-339

Раднево, ул. Митьо Станев 4

Радомир

Магазин Т-Маркет S-340

Радомир, ул. Милан Грънчаров 1а

София

Магазин Т-Маркет S-341

Възкресение, бул. Възкресение 85

Ловеч

Магазин Т-Маркет S-343

Ловеч, бул. Мизия 2

Гоце Делчев

Магазин Т-Маркет S-347

Гоце Делчев, ул. „Панаирски Ливади” 7

Разлог

Магазин Т-Маркет S-348

Разлог, ул. „Гоце Делчев” 53

Плевен

Магазин Т-Маркет S-383

Плевен, ж.к. Сторгозия № 79

Разград

Магазин Т-Маркет S-432

Разград 2, ж.к. Орел, ул. Юмрукчал 15

Панагюрище

Магазин Т-Маркет S-451

Панагюрище, площад 20-ти Април 6

Пловдив

Магазин Т-Маркет S-521

Пловдив 1, бул. Съединение, РУМ

 

Нови продукти

РОДЕН КРАЙ 21бр Класик

РОДЕН КРАЙ 21бр Класик

Прясно от фабриката на „Престиж“

» Научи повече

По твой вкус

Любопитно за мюсли

Любопитно за мюсли

» Научи повече
© Всички права запазени „Престиж 96“ АД

Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
 
Top