Още

Още

Промоции

Правила за провеждане и за участие в Играта „Отново на училище с Ная и Кауфланд"

1. Организатор

 • 1.1. Организатор и изпълнител на  Играта е „Престиж-96" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, кв. “Чолаковци“, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост „Организатор". Настоящите правила са задължителни за всички участници в Играта. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията в Интернет страницата си на адрес www.prestige96.bg
 • 1.2. Играта „Отново на училище с Ная и Кауфланд " се организира с рекламна цел за популяризирането на марката нетунквани вафли Ная.
 • 2. Период и място на провеждане на Играта
 • 2.1. Играта „Отново на училище с Ная и Кауфланд ", наричана по-долу за краткост „Играта", стартира на 04.09.2017г и продължава до 10.09.2017г. включително.
 • 2.2. Във всеки един от магазините на Кауфланд, ще могат да бъдат намерени указания за периодa на Играта.
 • 2.3. Играта ще бъде проведена на територията на всички  търговски обекти на Кауфланд.
 • 3. Право на участие
 • 3.1. П раво на участие в Играта има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Игра НЕ могат да участват лица, работещи в „Престиж-96" АД и служители на търговските обекти, , както и членове на техните семейства.
 • 3.2. Eдин участник може да спечели само една награда.
 • 4. Участващи продукти
 • 4.1. В Играта участват следните видове продукти, а именно:

Ная 25g/35бр. Добавена реалност нетунквани вафли

Ная 375g/15бр. Добавена реалност нетунквани вафли

Ная какао 805g /35бр. Добавена реалност нетунквани вафли

Ная слънчице медени 60g нетунквани бисквити

 

Ная слънчице мляко 60g нетунквани бисквити

 


Участващите в Играта продукти не са изрично обозначени.

 • 5. Начин за провеждане на Играта
 • 5.1. През периода на провеждане на Играта желаещите да участват в нея трябва да закупят продукт/и от марката Ная , участващи в Играта. На Информация в търговските обекти на Кауфланд клиентите могат да вземат своя талон за участие. В него всеки участник трябва да попълни трите си имена и телефон за връзка и да го пусне в поставенатаспециална урна в търговския обект на Кауфланд. Наградите по т. 6.1. се изтеглят на случаен принцип в присъствието на представител на Организатора и на верига магазини Кауфланд до 7 дни след приключване на периода на Играта.

 

 • 5.2. За да спечелят някоя от наградите, участниците в Играта трябва:
 • 1. Да закупят продукт/и от марката Ная, участващи в Играта, независимо на каква стойност от някой от търговските обекти на Кауфланд, повреме на периода на Играта;
 • 2. Да напишат трите си имена и телефон за връзка на специалния талон за участие, който могат да открият на Информация в търговския обект на Кауфланд.
 • 3. Да пуснат попълнения коректно талон за участие в поставената за целта урна в търговския обект на Кауфланд.
 • 4. Всеки участник трябва да запази касовата бележка за покупката, отговаряща на условието по т.5. и да я представи за проверка при получаване на наградата.
 • 5.4. За повече информация относно провежданата Игра, моля посетете нашия интернет сайт www.prestige96.bg
 • 6. Награди
 • 6.1. Наградите в Играта са както следва:
 • 6.1.1 Ученическа раница с лого Ная, общо 456 бр., разпределени по 8 бр. на търговски обект на Кауфланд.
 • 6.2. Получаване на наградите:
 • 6.2.1. Представител на Организатора ще се свърже по телефона с печелившите в срок до 7 дни след датата на тегленето за уточняване на детайлите по получаване на наградата.
 • 6.3. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
 • 6.4. Наградите се получават след предоставяне на касова бележка, удостоверяваща покупката за участие в Играта по т.5. Касовиата бележка се изисква от клиента за проверка,след което му се връща.
 • 7. Условия за валидно участие
 • 7.1. За да спечели, участникът в Играта, трябва да е изпълнил всички условияза участие, изброени в настоящите правила;
 • 7.2. Организаторът и неговите партньори не поемат отговорност за:
 • 1. Повредени касови бележки или за бележки с несъответстващо на условията съдържание;
 • 2. Изгубени касови бележки.
 • 3. Некоректно попълнени талони или невярно предоставена от участниците информация
 • 8. Отговорност
 • 8.1. Организаторът на Играта и неговите партньори не носят отговорност за евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Игра.
 • 8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да отнесат спора пред  институциите, които са компетентни да разрешат спора.
 • 8.3. Включвайки се в Играта на ОРГАНИЗАТОРА, участниците  дават своето изрично съгласие да предоставят за обработка на ОРГАНИЗАТОРА и неговите партньори следните лични данни - три имена и телефон. Участниците се съгласяват, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и неговите партньори могат да обработват предоставените във връзка с участието в Играта, лични данни за целите на организацията/осъществяването на Играта и разпространението/получаването на наградите, свързани с нея.
 • 8.4. Участието в Играта е изцяло доброволно. В случай че даден участник оттегли съгласието си ОРГАНИЗАТОРЪТ и неговите партньори да обработват личните му данни, това лице не може да продължи  участието си в Играта.
 • 8.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ и неговите партньори обработват личните данни на участниците за целите на:

- администриране на провеждането на Играта и комуникация с участниците;

- последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията ;

- изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на ОРГАНИЗАТОРА.

 • 8.6. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в Играта самостоятелно или чрез възлагане на негови партньори и трети лица, които са длъжни спазват действащите нормативни изисквания, свързани със защитата на личните данни.
 • 8.9. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие със Закона за защита на личните данни.
 • 8.11. В случай че спечелилият награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписа си получаването й, то „ПРЕСТИЖ-96“ АД и неговите партньори имат право да откажат предоставянето на съответната спечелена награда, както и да изтеглят като печеливш друг участник в Играта.
 • 9. Прекратяване на Играта9.1. Настоящата Игра може да бъде прекратена предсрочно  при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи Играта.
 • 10. Разни

Всеки участник в Играта се счита за уведомен и съгласен с настоящите правила.

 

Нови продукти

НЕобикновени Бисквити Ная Класик 190г

НЕобикновени Бисквити Ная Класик 190г

Прясно от фабриката на „Престиж“

» Научи повече

По твой вкус

Ябълково изкушение

Ябълково изкушение

» Научи повече
© Всички права запазени „Престиж 96“ АД

Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
 
Top