Още

Още

Промоции

Национална търговска промоция на „Обичай тялото си с Престиж Мюсли"

Правила за провеждане и за участие в Промоция

 • 1. Организатор
 • 1.1. Промоцията е организирана от „Престиж-96" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, кв. “Чолаковци“, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост „Организатор". Настоящите правила са задължителни за участниците в Промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес www.prestige96.bg
 • 1.2. Изпълнител на Промоцията „Престиж-96" АД, наричано по-долу за краткост „Изпълнител" и/или „Организатор“. Партньори на Изпълнителя са юридическите лица, извършващи търговска дейност в магазините по т. 10.2.
 • 1.3. Промоцията „Обичай тялото си с Престиж Мюсли" се организира с рекламна цел за популяризирането на марките нетунквани бисквити Престиж Мюсли и Престиж Сутрешно кафе.
 • 2. Период и място на провеждане на промоционалната кампания
 • 2.1. Промоцията „Обичай тялото си с Престиж Мюсли", наричана по-долу за краткост „Промоцията", стартира от 01.06.2017г. и продължава до 31.07.2017 г.
 • 2.2. Във всеки един от магазините, посочени по т.10.2, ще могат да бъдат намерени указания за точния период на промоцията.
 • 2.3. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.
 • 2.4. Промоцията ще бъде проведена на територията на посочените в т. 10.2 магазини и търговски обекти.
 • 3. Право на участие
 • 3.1. В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 14 години, ненавършили до 01.06.2017г. включително, наградата може да бъде получена само от законния настойник на същия. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „Престиж-96" АД и служители на търговските вериги, посочени в т. 10.2, както и техни преки родственици включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
 • 3.2. Правото на участие в промоцията принадлежи изключително на един единствен подател, който отговаря на условията от настоящите Правила.
 • 4. Участващи продукти
 • 4.1. В Промоцията участват следните видове продукти, а именно:

 

 

Престиж Мюсли фибра 110г нетунквани бисквити

Престиж Мюсли тъмен шоколад 120г нетунквани бисквити

Престиж Мюсли ябълка и орех 110г нетунквани бисквити

Престиж Мюсли овес 110г нетунквани бисквити

Престиж Мюсли Макси тъмен шоколад 180г нетунквани бисквити

Престиж Мюсли Макси фибра 165г нетунквани бисквити

Престиж Мюсли тъмен шоколад 120г нетунквани бисквити + 25% ГРАТИС

Престиж Мюсли фибра 110г нетунквани бисквити + 25% ГРАТИС

Престиж Мюсли сандвич с крем йогурт 92г нетунквани бисквити

Престиж Мюсли сандвич с крем йогурт с боровинка 92г нетунквани бисквити

Престиж Сутрешно кафе Кафе 156г нетунквани бисквити

Престиж Сутрешно кафе Карамел 156г нетунквани бисквити

 

Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.

 

 • 5. Начин за провеждане на промоционалната кампания
 • 5.1. През периода на провеждане на Промоцията желаещите да участват в нея трябва да закупят продукти от марката Престиж Мюсли и/или Престиж Сутрешно кафе , участващи в Промоцията, на стойност минимум 2,60 лв. с ДДС от някой от посочените в таблицата по т. 10.2 магазини. Всеки участник трябва да запише трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка и да я пусне в поставената за целта урна в търговския обект. Наградата по т. 6.1. се изтегля от представител на търговските обекти - на лотариен принцип.
 • 5.2. Във всеки един от магазините, посочени по т.10.2, ще могат да бъдат намерени указания за точната дата на изтегляне на наградата.
 • 5.3. За да участват в тегленето за някоя от наградите, участниците в Промоцията трябва:
 • 1. Да закупят продукти на стойност минимум 2,60 лв. с ДДС  от марката Престиж Мюсли и/или Престиж Сутрешно кафе по избор, участващи в Промоцията, от някой от магазините по т. 10.2 по време на активния за съответния магазин период на промоцията;
 • 2. Да напишат трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка;
 • 3. Да пуснат касовата бележка в поставените за целта урни в търговските обекти.
 • 5.4. За повече информация относно провежданата Промоция, моля посетете нашия интернет сайт www.prestige96.bg
 • 6. Награди
 • 6.1. Наградите в Промоцията са както следва:
 • 6.1.1 Колело Лидер, модел Eleganca, 475mm, гуми 26“, цвят бял с брандиг на Престиж Мюсли, произведено от Лидер 96 по поръчка на „Престиж-96“ АД, общо 30бр., разпределени в магазините по т. 10.2.
 • 6.2. Получаване на наградите:
 • 6.2.1. Представител за всеки от магазините, посочени по т.10.2., ще се свърже по телефона с печелившите в срок от два дена след датата на провеждане на томболата за получаване на наградата.
 • 6.2.2. Представител за всеки от магазините, посочени по т.10.2., ще предаде наградата на съответният на печеливш.
 • 6.3. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
 • 7. Условия за валидност
 • 7.1. За да спечели участникът в Промоцията, трябва да е изпълнил всички изброени по-долу условия:
 • 1. Да отговаря на условията за участие, изброени в настоящите правила;
 • 7.2. Организаторът не поема отговорност за:
 • 1. Повредени касови бележки или за бележки с несъответстващо на условията съдържание;
 • 2. Изгубени касови бележки и/или други нередности, допуснати по вина на магазините, в които се провежда Промоцията.
 • 8. Правни текстове
 • 8.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Промоция.
 • 8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.
 • 8.3. Включвайки се в промоционалната игра на ОРГАНИЗАТОРА, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и неговите партньори свои лични данни - три имена и телефон. Участниците се съгласяват, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и посочените негови партньори могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея.  С участието в промоционалната игра, участникът се съгласява, че във връзка с обработването на личните му данни за посочените цели, ОРГАНИЗАТОРЪТ може да предоставя тези данни на трети лица, с които ОРГАНИЗАТОРЪТ си сътрудничи, работи или има други отношения, във връзка с промоционалната игра.
 • 8.4. С включването си в промоционалната игра, всеки потребител приема личните му данни да бъдат включени в базата данни на Организатора, с цел известяване на потребителя относно последващи промоции на ОРГАНИЗАТОРА.
 • 8.5. Участието на потребителите в промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае ОРГАНИЗАТОРЪТ да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра.
 • 8.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва личните данни на участниците за целите на:

- администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;

- последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията ;

- провеждане на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на ОРГАНИЗАТОРА (директен маркетинг);

- изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на ОРГАНИЗАТОРА.

 • 8.7. С участието си в промоционалната игра потребителите се съгласяват да получават електронни съобщения чрез SMS или  e-mail  във връзка с провеждането на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност и пазара или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на Организатора. Всеки участник може по всяко време да откаже по-нататъшното получаване на електронни съобщения от Организатора, като заяви това с изпращане на писмо на адрес Велико Търново, ул. “Дълга Лъка” №6 за “Престиж-96” АД или e-mail на адрес: promotions@prestige96.bg
 • 8.8. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането промоцията.
 • 8.9. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни.
 • 8.10. Участниците, ненавършили 18 години, следва да известят и получат разрешение от своите родители или други възрастни, които са техни законни представители, за участието си в промоционалната игра и за предоставянето и ползването на техните данни съгласно настоящия раздел. С регистрацията си за участие в Промоцията лицата, ненавършили 18 години, декларират и гарантират, че са известили и получили това съгласие на своите родители или други техни законни представители.
 • 8.11. За всяка награда с пазарна стойност над 30 лева ОРГАНИЗАТОРЪТ ще и предостави на всеки спечелил участник и удостоверение или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилите награда могат да ползват удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
 • 8.12. В случай, че спечелилият награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписите си получаването на информацията и данните, съдържащи се в документите, съпътстващи предаването на наградата, то „ПРЕСТИЖ-96“ АД има право да откаже предоставянето на съответната спечелена награда, както и да я предостави на друг участник в играта.
 • 9. Прекратяване на промоционалната кампания
 • 9.1. Настоящата промоционална кампания може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания.
 • 10. Разни
 • 10.1. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.
 • 10.2. Списък на магазините и търговските обекти, на чиято територия ще бъде проведена промоцията:
Обект Град Адрес
ХМ ТОМИ АД-ЖК БАЛИК Каварна БУЛ.БЪЛГАРИЯ 20
ХМ ТОМИ АД-ЖК ДРУЖБА 1 Балчик УЛ.ДУНАВ 8
МАРЧЕЛА Варна ЖК ВЪЗРАЖДАНЕ, УЛ.ВЛ.ВИСОЦКИ №4-6 ЕВРО
МАРТИЛЕКС Варна ВИНИЦА УЛ.ЦАР БОРИС ТРЕТИ 1А
ЕГЕ ГРУП ООД-МАНГО РАЗГРАД ХАЙДУТ СИДЕР 2
КУЛЧЕВИ Нови пазар ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 33
АБЦ РАЗГРАД ул. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1
Славекс ЕООД Ямбол Граф Игнатиев 46А
Славекс ЕООД Ямбол Комплекс Диана-16
Славекс ЕООД Ямбол ул. Търговска 34
Еко асорти Сливен ул. Стоян Заимов 62
Еко асорти Сливен ул.Хаджи Димитър 75
Еко асорти Сливен ул. Република 42
Еко асорти Сливен Площад Левски-Иван Селимински 5
Еко асорти Сливен ул.Сини Камъни 25
Еко асорти Сливен ул.Баба Тонка 4
Еко асорти Сливен ул.Великокняжевска 40
Еко асорти Сливен ул.Дружба 13
Еко асорти Сливен ул.Кольо Фичето 30
Еко асорти Сливен Комлука-Асеновска 10
Кокала ЕООД Айтос ул.Васил Априлов 16
Кокала ЕООД Айтос ул.Васил Левски 1
Кокала ЕООД Айтос ул. Бузлуджа 1
Богат Беден 3 Монтана ул.Върбан Пенов 1
Сарина Т София ул. Никола Габровски 108
Булмаг Търговище ул.Гладстон 1
Булмаг Шумен ул.Велики Преслав РУМ ет.2
Булмаг Шумен ул. "Мадара" № 30
Булмаг Шумен ул.Искър №7
Булмаг Варна гр. Варна, ул. Константин и Фружин №481
Буров София Овча купел, ул. Боряна 38
РЕКОРД-2004 ЕООД София ЖК МЛАДОСТ 1  УЛ.М.АНТОНОВ 4 ПАРТЕР
Бургас БОЛЕРО 11 гр.Бургас, ж.к.Славейков, бл.164
Бургас " БОЛЕРО 1- ЦЕНТЪР" бул. "Христо Ботев" №70
Бургас " БОЛЕРО 2" жк "Меден рудник", до бл.408
Бургас " БОЛЕРО 3" ж.к. "Зорница" бл.47 вх.Е
Бургас " БОЛЕРО 6" жк. "Братя Миладинови" 40
Бургас " БОЛЕРО 7" ул. "Мара Гидик" № 17
Бургас " БОЛЕРО 10" ул. "Иван Богоров" № 42
Бургас "БОЛЕРО 13" Бургас, ул. Цар Калоян
Бургас "БОЛЕРО 12" Бургас, жк. Лазур, до бл. 71
Бургас БОЛЕРО АКВА Бургас, ж.к. Лазур, бл. 163
Поморие " БОЛЕРО 9 - ПОМОРИЕ" ПОМОРИЕ ул. "Добри Чинтулов" 48
Созопол " БОЛЕРО 8 - СОЗОПОЛ" СОЗОПОЛ, ул. "Републиканска" бл.10 партер
Царево " БОЛЕРО 4" ЦАРЕВО ул. "Милин Камък" № 11
Черноморец " БОЛЕРО 5" ЧЕРНОМОРЕЦ, ул "Струма" до бл. 3
 

Нови продукти

ПРЕСТИЖ Обикновени вафли 48бр 600г

ПРЕСТИЖ Обикновени вафли 48бр 600г

Прясно от фабриката на „Престиж“

» Научи повече

По твой вкус

Десерт с МЮСЛИ бисквити

Десерт с МЮСЛИ бисквити

» Научи повече
© Всички права запазени „Престиж 96“ АД

Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
 
Top