Още

Още

Промоции

Национална търговска промоция на „Играй и спечели с вафли на Престиж”

Правила за провеждане и за участие в Промоция

 • 1. Организатор
 • 1.1. Промоцията е организирана от „Престиж-96" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, кв. “Чолаковци“, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост „Организатор". Настоящите правила са задължителни за участниците в Промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес www.prestige96.bg
 • 1.2. Изпълнител на Промоцията „Престиж-96" АД, наричано по-долу за краткост „Изпълнител"  и/или „Организатор“. Партньори на Изпълнителя са юридическите лица, извършващи търговска дейност в магазините по т. 10.2.
 • 1.3. Промоцията „Играй и спечели с вафли на Престиж" се организира с рекламна цел за популяризирането на марките тунквани вафли Хипер, Троя, Споко и Престиж.
 • 2. Период и място на провеждане на промоционалната кампания
 • 2.1. Промоцията „Играй и спечели с вафлите на Престиж", наричана по-долу за краткост „Промоцията" или „Промоционалната игра“, стартира от 01.06.2017г. и продължава до 30.06.2017г.
 • 2.2. Във всеки един от магазините, посочени по т.10.2, (наричани за целите на Промоцията и „търговски обекти“), ще могат да бъдат намерени указания за точния период на промоцията.
 • 2.3. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.
 • 2.4. Промоцията ще бъде проведена на територията на посочените в т. 10.2 магазини и търговски обекти.
 • 3. Право на участие
 • 3.1. В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършени до 31.05.2017г. включително, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „Престиж-96" АД и служители на търговските вериги, посочени в т. 10.2, както и техни преки родственици включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
 • 4. Участващи продукти
 • 4.1. В Промоцията участват следните видове продукти, а именно:

Хипер Класик 60г или 55г, тунквана вафла

Хипер Лешник 55г, тунквана вафла

Хипер Блек 55г, тунквана вафла

Хипер Джъмбо 75г, тунквана вафла

Хипер Хамър, 70г, тунквана вафла

Троя Класик 35г или 32г, тунквана вафла

Троя Класик МАКСИ 49г, тунквана вафла

Троя Здрач 32г, тунквана вафла

Споко 35г, тунквана вафла

Споко МАКСИ 53г, тунквана вафла

Престиж 32г, тунквана вафла

Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.

 • 5. Начин за провеждане на промоционалната кампания
 • 5.1. През периода на провеждане на Промоцията желаещите да участват в нея трябва да закупят продукти от марките Хипер, Троя, Споко или Престиж, участващи в промоцията, на стойност минимум 1лв. с ДДС от някой от посочените в таблицата по т. 10.2 магазини. Всеки участник трябва да запише трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка и да я пусне в поставената за целта урна в търговския обект. Наградата по т. 6.1. се изтегля от представител на търговските обекти - на лотариен принцип.5.2. Във всеки един от магазините, посочени по т.10.2, ще могат да бъдат намерени указания за точната дата на изтегляне на наградата.
 • 5.3. За да участват в томболата за някоя от наградите, участниците в Промоцията трябва:
 • 1. Да закупят продукти от марките Хипер, Троя, Споко или Престиж, участващи в промоцията, на стойност минимум 1лв. с ДДС от някой от магазините по т. 10.2 по време на активния за съответния магазин период на промоцията;
 • 2. Да напишат трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка;
 • 3. Да пуснат касовата бележка в поставените за целта урни в търговските обекти.
 • 5.4. За повече информация относно провежданата Промоция, моля посетете нашия интернет сайт www.prestige96.bg
 • 6. Награди
 • 6.1. Наградите в Промоцията са както следва:
 • 6.1.1 Футболна топка, марка ADIDAS, модел UEFA Champion’s League 2017 FINAL, цвят бял или зелен, общо 250 бр., разпределени в магазините по т. 10.2.
 • 6.2. Получаване на наградите:
 • 6.2.1. Представител за всеки от магазините, посочени по т.10.2., ще се свърже по телефона с печелившите в срок от два дни след датата на провеждане на томболата за получаване на наградата.
 • 6.2.2. Представител за всеки от магазините, посочени по т.10.2., ще предаде наградата на съответния печеливш.
 • 6.2.3. В случай, че спечелилият награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписа си получаването на информацията и данните, съдържащи се в документите, съпътстващи предаването на наградата, то „Престиж-96“ АД има право да откаже предоставянето на съответната спечелена награда, както и да я предостави на друг участник в играта.
 • 6.3. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
 • 7. Условия за валидност
 • 7.1. За да спечели участникът в Промоцията, трябва да е изпълнил всички изброени по-долу условия:
 • 1. Да отговаря на условията за участие, изброени в настоящите правила;
 • 7.2. Организаторът не поема отговорност за:
 • 1. Повредени касови бележки или за бележки с несъответстващо на условията съдържание;
 • 2. Изгубени касови бележки и/или други нередности, допуснати по вина на магазините, в които се провежда Промоцията.
 • 8. Правни текстове
 • 8.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Промоция.
 • 8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.
 • 8.3. Включвайки се в промоционалната игра на ОРГАНИЗАТОРА, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и неговите партньори свои лични данни - три имена и телефон. Участниците се съгласяват, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и посочените негови партньори могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея.  С участието в промоционалната игра, участникът се съгласява, че във връзка с обработването на личните му данни за посочените цели, ОРГАНИЗАТОРЪТ може да предоставя тези данни на трети лица, с които ОРГАНИЗАТОРЪТ си сътрудничи, работи или има други отношения, във връзка с промоционалната игра.
 • 8.4. С включването си в промоционалната игра, всеки потребител приема личните му данни да бъдат включени в базата данни на Организатора, с цел известяване на потребителя относно последващи промоции на ОРГАНИЗАТОРА.
 • 8.5. Участието на потребителите в промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае ОРГАНИЗАТОРЪТ да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра.
 • 8.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва личните данни на участниците за целите на:

- администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;

- последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията ;

- провеждане на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на ОРГАНИЗАТОРА (директен маркетинг);

- изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на ОРГАНИЗАТОРА.

 • 8.7. С участието си в промоционалната игра потребителите се съгласяват да получават електронни съобщения чрез SMS или  e-mail  във връзка с провеждането на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност и пазара или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на Организатора. Всеки участник може по всяко време да откаже по-нататъшното получаване на електронни съобщения от Организатора, като заяви това с изпращане на писмо на адрес Велико Търново, ул. “Дълга Лъка” №6 за “Престиж-96” АД или e-mail на адрес: promotions@prestige96.bg
 • 8.8. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането промоцията.
 • 8.9. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни.
 • 8.10. Участниците, ненавършили 18 години, следва да известят и получат разрешение от своите родители или други възрастни, които са техни законни представители, за участието си в промоционалната игра и за предоставянето и ползването на техните данни съгласно настоящия раздел. С регистрацията си за участие в Промоцията лицата, ненавършили 18 години, декларират и гарантират, че са известили и получили това съгласие на своите родители или други техни законни представители.
 • 9. Прекратяване на промоционалната кампания
 • 9.1. Настоящата промоционална кампания може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания.
 • 10. Разни
 • 10.1. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.
 • 10.2. Списък на магазините и търговските обекти, на чиято територия ще бъде проведена промоцията.

 

Фирма

град

Мерканто

Сливен

Славекс

Ямбол

Гочев ЕООД

Бургас

Гиги 1

Карнобат

Анет 3

Бургас бл 548

Анет 3

Бургас бл 258

Анет 3

Бургас бл 93

Анет Сяров

Бургас

Майсторов

Г.Делчев

Рай Петрич

Петрич

СиМиЛи

Г Делчев

Стоми Благоевград

Благоевград

Никосте Стефан Граховски

 

РПК Струмешница

Петрич

Рекорд

София

Буров Овча купел

София

Буров Банишора

София

Адиа Трейд - Бояна

София

Никон

София

ХМ Томи

Добрич

АБЦ Добрич

Добрич

Аквилон

Добрич

Виктория МКМ

каварна

Мартилекс

Варна

Ан Груп

Варна

Симона

Варна

Марчела

Варна

Дария

Варна

Риволи

Силистра

Алома

Силистра

Хмелницки

Силистра

РКС

Русе

Зари

Русе

Деми

Русе

Лактен

Русе

ЕГЕ

Шумен

Кулчеви

Шумен

АБЦ

Разград

Тера

Разград

Пламко

Разград

БМБ

В. Търново

Рувер

В. Търново

Диема

В. Търново

Феникс

В. Търново

Красимир ХГ

В. Търново

Централ Самоводене

В. Търново

РПК Стратеш

Габрово

Орбико Пловдив

Триумф Шипка

Орбико Пловдив

Триумф Ал. Стамболийски

Орбико Пловдив

Лекси Гранд

Орбико Пловдив

Лекси Марица

Орбико Пловдив

Лекси Пещерско шосе

Ара Ритейл

Казанлък АД

Орбико Пловдив

Триумф Марково тепе

Орбико Пловдив

Лазур

Орбико Пловдив

Лазур

Анита

Сулфо

Анита

Бест

Анита

ДКВ

Анита

Перфект

Анита

Милена Грозева

Асенов

Солар

Анита

Си би ес

Анита

Си би ес

Анита

Си би ес

 

 

Нови продукти

ПРЕСТИЖ Обикновени вафли 48бр 600г

ПРЕСТИЖ Обикновени вафли 48бр 600г

Прясно от фабриката на „Престиж“

» Научи повече

По твой вкус

Ябълково изкушение

Ябълково изкушение

» Научи повече
© Всички права запазени „Престиж 96“ АД

Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
 
Top