Още

Още

Промоции

Национална търговска промоция на „С Ная на море”

Правила за провеждане и за участие в Промоция

валидна от 01.05.2017 г. до 30.06.2017 г.

1. Организатор

1.1. Промоцията е организирана от „Престиж-96" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, кв. “Чолаковци“, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост „Организатор".

1.2. Настоящите правила са задължителни за участниците в Промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес www.prestige96.bg. В случай че участник не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно прекрати участието си в Промоцията.

1.3. Правила на настоящата промоция са публикувани и ще останат достъпни за целия й период на адрес www.prestige96.bg.

1.4. Изпълнител на Промоцията „Престиж-96" АД, наричано по-долу за краткост „Изпълнител".

1.5. Промоцията „Велосипед от Ная" се организира с рекламна цел за популяризирането на марката „Ная“.

 1. Период и място на провеждане на промоционалната кампания

2.1. Промоцията „С Ная на море", наричана по-долу за краткост „Промоцията", стартира от 01.05.2017. и продължава до 30.06.2017 г.

2.2. Във  всеки един от магазините, посочени по т.10.2, ще могат да бъдат намерени указания за точния период на промоцията.

2.3. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.

2.4. Промоцията ще бъде проведена на територията на посочените в т. 10.2 магазини и търговски обекти.

 1. Право на участие

3.1. В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 14 години, ненавършени до 30.04.2017. включително, Организаторът на промоцията ще изиска съгласие за приемане на наградата от негов родител/настойник и при липса на такова съгласие за приемане участникът губи наградата. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „Престиж-96" АД и служители на търговските вериги, посочени в т. 10.2, както и техни преки родственици включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

3.2. Правото на участие в промоцията принадлежи изключително на един единствен подател, който отговаря на условията от настоящите Правила.

3.3. Участвайки в тази Промоция, Участниците приемат задължителността на тези Правила и се съгласяват да спазват техните разпоредби.

 1. Участващи продукти

4.1. В Промоцията участват следните видове продукти, а именно:

 

 

Вафли нетунк. Ная 25g/35бр.

Вафли нетунк. Ная 375g/15бр.

Вафли нетунк. Ная кокос 805g /35бр.

Вафли нетунк. Ная кокос 345g /15бр.

Вафли нетунк. Ная какао 805g /35бр.

Вафли нетунк. Ная какао 345g /15бр.

 

Вафли нетунк. Ная кокос 805g /35бр. ПРОМО

Вафли нетунк. Ная кокос 345g /15бр. ПРОМО

Вафли нетунк. Ная какао 805g /35бр. ПРОМО

Вафли нетунк. Ная какао 345g /15бр. ПРОМО

Вафли нетунк. Ная 25g/35бр. ПРОМО

 

Вафли нетунк. Ная 375g/15бр. ПРОМО

 

 

 

Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.

 1. Начин за провеждане на промоционалната кампания

5.1. През периода на провеждане на Промоцията желаещите да участват в нея трябва да закупят  минимум 1 кутия Ная 35 броя вафли или 2 кутии Ная 15 броя вафли, участващи в Промоцията по т.4.1 от някой от посочените в таблицата по т. 10.2 магазини. Всеки участник трябва да запише трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка и да я пусне в поставената за целта урна в търговския обект. Наградата по т. 6.1. се изтегля на лотариен принцип в присъствието на представител на търговската верига магазини.

5.2. Във  всеки един от магазините, посочени по т.10.2, ще могат да бъдат намерени указания за точната дата на изтегляне на наградата.

5.3. За да спечелят някоя от наградите, участниците в Промоцията трябва:

1. Да закупили са минимум 1 кутия Ная 35 броя вафли или 2 кутии Ная 15 броя вафли, участващи в Промоцията по т.4.1 от някой от посочените в таблицата по т. 10.2 магазини по време на активния за съответния магазин период на промоцията;

2.  Да напишат трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка;

3.  Да пуснат касовата бележка в поставените за целта урни в търговските обекти.

5.4. За повече информация относно провежданата Промоция, моля посетете нашия интернет сайт www.prestige96.bg.

 1. Награди

6.1. Наградите в Промоцията са както следва:

6.1.1 хладилни чанти със зарядно устройство за кола - 5 (пет) броя

6.1.2 Чадър за плаж- 15 (петнадесет) броя

6.2. Получаване на наградите:

6.2.1. Представител за всеки от магазините, посочени по т.10.2., ще се свърже по телефона с печелившите в срок от два дена след датата на провеждане на томболата за получаване на наградата;

6.3. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

6.4. Наградите са лични и не може да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

 1. Условия за валидност

7.1. За да спечели участникът в Промоцията, трябва да е изпълнил всички изброени по-долу условия:

 1. Да отговаря на условията за участие, изброени в настоящите правила;

7.2. Организаторът не поема отговорност за:

 1. Повредени касови бележки или за бележки с несъответстващо на условията съдържание;
 2. Изгубени касови бележки и/или други нередности, допуснати по вина на магазините, в които се провежда Промоцията.
 3. Правни спорове

8.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Промоция.

8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

 1. Прекратяване на промоционалната кампания

9.1. Настоящата промоционална кампания може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания.

9.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това на интернет страницата си, и в случай че настъпят материални злоупотреби или нарушаване на Правилата. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

 1. Разни

10.1. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.

 

10.2. Списък на магазините и търговските обекти, на чиято територия ще бъде проведена промоцията.

Град

Магазин

Адрес

Каварна

ХМ ТОМИ АД КАВАРНА

БУЛ.БЪЛГАРИЯ 20

Хасково

Бест- Хасково ЕООД

ЖК Орфей, срещу блок 22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нови продукти

НЕобикновени Бисквити Ная Класик 190г

НЕобикновени Бисквити Ная Класик 190г

Прясно от фабриката на „Престиж“

» Научи повече

По твой вкус

Закуската не може да чака

Закуската не може да чака

» Научи повече
© Всички права запазени „Престиж 96“ АД

Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
 
Top