Още

Още

Промоции

Национална търговска промоция на „Хипер“ и „Споко“

Правила за провеждане и за участие в Промоция

 • 1. Организатор
 • 1.1. Промоцията е организирана от „Престиж-96" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, кв. “Чолаковци“, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост „Организатор". Настоящите правила са задължителни за участниците в Промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес www.prestige96.bg
 • 1.2. Изпълнител на Промоцията „Престиж-96" АД, наричано по-долу за краткост „Изпълнител".
 • 1.3. Промоцията „Играй и спечели с Хипер и Споко" се организира с рекламна цел за популяризирането на марките тунквани вафли Хипер и Споко.
 • 2. Период и място на провеждане на промоционалната кампания
 • 2.1. Промоцията „Играй и спечели с Хипер и Споко", наричана по-долу за краткост „Промоцията", стартира от 28.02.2017г. и продължава до 23.04.2017 г.
 • 2.2. Във всеки един от магазините, посочени по т.10.2, ще могат да бъдат намерени указания за точния период на промоцията.
 • 2.3. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.
 • 2.4. Промоцията ще бъде проведена на територията на посочените в т. 10.2 магазини и търговски обекти.
 • 3. Право на участие
 • 3.1. В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 14 години, ненавършили до 28.02.2017г. включително, наградата може да бъде получена само от законния настойник на същия. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „Престиж-96" АД и служители на търговските вериги, посочени в т. 10.2, както и техни преки родственици включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
 • 3.2. Правото на участие в промоцията принадлежи изключително на един единствен подател, който отговаря на условията от настоящите Правила.
 • 4. Участващи продукти
 • 4.1. В Промоцията участват следните видове продукти, а именно:

 

 

Хипер Класик 55/60г, тунквана вафла

Хипер Лешник 55г, тунквана вафла

Хипер Black 55г, тунквана вафла

Хипер Джъмбо 75г, тунквана вафла

Споко 35г, тунквана вафла

Споко Макси 53г, тунквана вафла

 

Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.

 

 • 5. Начин за провеждане на промоционалната кампания
 • 5.1. През периода на провеждане на Промоцията желаещите да участват в нея трябва да закупят вафли от марките Хипер или Споко, участващи в Промоцията, на стойност минимум 2,50 лв. от някой от посочените в таблицата по т. 10.2 магазини. Всеки участник трябва да запише трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка и да я пусне в поставената за целта урна в търговския обект. Наградата по т. 6.1. се изтегля на лотариен принцип в присъствието на представител на търговската верига магазини.
 • 5.2. Във всеки един от магазините, посочени по т.10.2, ще могат да бъдат намерени указания за точната дата на изтегляне на наградата.
 • 5.3. За да спечелят някоя от наградите, участниците в Промоцията трябва:
 • 1. Да закупят продукти на стойност минимум 2,50 лв. от марките Хипер или Споко по избор, участващи в Промоцията, от някой от магазините по т. 10.2 по време на активния за съответния магазин период на промоцията;
 • 2. Да напишат трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка;
 • 3. Да пуснат касовата бележка в поставените за целта урни в търговските обекти.
 • 5.4. За повече информация относно провежданата Промоция, моля посетете нашия интернет сайт www.prestige96.bg
 • 6. Награди
 • 6.1. Наградите в Промоцията са както следва:
 • 6.1.1 Колело BMX CN Explosion, 260mm, гуми 20“, цвят син с брандиг на Хипер и Споко, произведено от Лидер 96 по поръчка на „Престиж-96“ АД
 • 6.2. Получаване на наградите:
 • 6.2.1. Представител за всеки от магазините, посочени по т.10.2., ще се свърже по телефона с печелившите в срок от два дена след датата на провеждане на томболата за получаване на наградата.
 • 6.3. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
 • 7. Условия за валидност
 • 7.1. За да спечели участникът в Промоцията, трябва да е изпълнил всички изброени по-долу условия:
 • 1. Да отговаря на условията за участие, изброени в настоящите правила;
 • 7.2. Организаторът не поема отговорност за:
 • 1. Повредени касови бележки или за бележки с несъответстващо на условията съдържание;
 • 2. Изгубени касови бележки и/или други нередности, допуснати по вина на магазините, в които се провежда Промоцията.
 • 8. Правни текстове
 • 8.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Промоция.
 • 8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.
 • 8.3. Включвайки се в промоционалната игра на ОРГАНИЗАТОРА, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и неговите партньори свои лични данни - три имена и телефон. Участниците се съгласяват, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и посочените негови партньори могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея.  С участието в промоционалната игра, участникът се съгласява, че във връзка с обработването на личните му данни за посочените цели, ОРГАНИЗАТОРЪТ може да предоставя тези данни на трети лица, с които ОРГАНИЗАТОРЪТ си сътрудничи, работи или има други отношения, във връзка с промоционалната игра.
 • 8.4. С включването си в промоционалната игра, всеки потребител приема личните му данни да бъдат включени в базата данни на Организатора, с цел известяване на потребителя относно последващи промоции на ОРГАНИЗАТОРА.
 • 8.5. Участието на потребителите в промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае ОРГАНИЗАТОРЪТ да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра.
 • 8.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва личните данни на участниците за целите на:

- администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;

- последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията ;

- провеждане на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на ОРГАНИЗАТОРА (директен маркетинг);

- изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на ОРГАНИЗАТОРА.

 • 8.7. С участието си в промоционалната игра потребителите се съгласяват да получават електронни съобщения чрез SMS или  e-mail  във връзка с провеждането на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност и пазара или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на Организатора. Всеки участник може по всяко време да откаже по-нататъшното получаване на електронни съобщения от Организатора, като заяви това с изпращане на писмо на адрес Велико Търново, ул. “Дълга Лъка” №6 за “Престиж-96” АД или e-mail на адрес: promotions@prestige96.bg
 • 8.8. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането промоцията.
 • 8.9. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни.
 • 8.10. Участниците, ненавършили 18 години, следва да известят и получат разрешение от своите родители или други възрастни, които са техни законни представители, за участието си в промоционалната игра и за предоставянето и ползването на техните данни съгласно настоящия раздел. С регистрацията си за участие в Промоцията лицата, ненавършили 18 години, декларират и гарантират, че са известили и получили това съгласие на своите родители или други техни законни представители.
 • 8.11. Всички разходи свързани с участието на участника в играта, включително разходите, свързани с приемане или употреба на наградата, заплащане на данъци за наградата, регистрация и застраховка на наградата, са за сметка на спечелилите участници.
 • 8.12. За всяка награда с пазарна стойност над 30 лева ОРГАНИЗАТОРЪТ ще и предостави на всеки спечелил участник и удостоверение или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилите награда могат да ползват удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
 • 9. Прекратяване на промоционалната кампания
 • 9.1. Настоящата промоционална кампания може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания.
 • 10. Разни
 • 10.1. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.
 • 10.2. Списък на магазините и търговските обекти, на чиято територия ще бъде проведена промоцията.

 

Верига

Адрес

Лактен B22

Ветово

ХМ Томи

гр Добрич/Каварна

АБЦ

гр.Добрич

Аквилон

гр.Балчик

БМБ

гр.Свищов

Рувер

гр. В. Търново

Стиви

гр.Велико Търново

ЕГЕ

гр.Шумен

Йоми

гр.Шумен

Кулчеви

гр.Нови Пазар

Лозана

гр.Исперих

АБЦ

гр.Разград

Лозана

гр.Попово

Тера маркет

гр.Разград

АБЦ

гр.Разград

Макси

гр.Разград

Диема

Белене

Вичо комерс

Летница

Импулс Маринела Шошкова

гр.Троян

Трансофт

гр.Троян

РПК Стратеш

гр.Ловеч

Ерагон

гр.Тетевен

Лекси

гр Пловдив БУЛ.МАРИЦА 19

 

УЛ КАП.РАЙЧО 56 ТЦ ГРАНД

Триумф

гр Пловдив ЖК ТРАКИЯ УЛ.ШИПКА ХИПЕРМАРКЕТ САНИ

Триумф

гр.Пловдив БУЛ.АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 33

Триумф

гр.Пловдив БУЛ.РУСКИ 54

Бест-Хасково ЕООД

гр.Хасково С/У БЛ 22 КВ ОРФЕЙ

Стопанин

гр.Сандански

Рай 2

гр.Петрич

РПК Струмешница

гр.Петрич

Стоми

гр.Благоевград

Стоми

Ораново

ИВ -3 Иван Катунчев

Г.Делчев

Мерканто

ДРУЖБА до бл.20

Славекс

гр.Ямбол к.с Граф Игнатиев зад бл 40

Славекс

гр.Ямбол к.с Диана бл 6

Магнит

гр.Сливен к.с Сини камъни зад бл 7

Гочи

гр.Сливен к.с Сини камъни № 22

Тея

гр.Сливен кв. Дружба бл 37

Елит

гр. Сливен кв.Речица

Фантастико

гр. Нова Загора

Жанет

гр. Нова Загора ул. Кирил и Методи № 14

Дидон/нов

гр.Сливен кв. Речица ул.М.Греков №14

Казанлък АД

гр. Казанлък.Ул. Батемберг №1 - универмаг.

Казанлък АД

гр. Казанлък.Ул. Батемберг № 44 Изток.

Гочев ЕООД

гр.Бургас  бул.Стефан Стамболов 60 Б

Анет - 4 ЕООД

гр.Бургас жк.М.Рудник бл 548

Анет Сяров

5 магазина

Гиги

3 магазина

Фаворит 66

гр.Бургас кс Славейков до бл 9

Лактос България

гр.Бургас жк. Лазур ул.Перущица/57

Каристо 2015

гр.Бургас жк. Зорница бл 45

Фиоре

Бургас Славейков бл 69

Фрукт Н

ФРУКТ-Н ЕООД4  ВИДИН УЛ.АЛ.ХАДЖИ СПАСОВ 7

ФИНЕС

ФИНЕС -  ВРАЦА ЖК. ДЪБНИКА

Ру-Ви

РУ-ВИ ЕООД НОВИ ИСКЪР УЛ.ИСКЪРСКО ДЕФИЛЕ

ДИДО ЛЕВСКИ

ГР. ЛЕВСКИ УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 42

ЛАЙФ

гр.Плевен ЛАЙФ ОБЕКТ ДРУЖБА 422

СТИВИ

СТИВИ И ФАМИЛИЯ В.ТЪРНОВО УЛ. ГЕОРГИ ЖИВКОВ 1

ЙОМИ ЕООД

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ УЛ. БОРИС СПИРОВ

ПЛАНЕТА 2013

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

БРАВО

ЕТ ЦВЕТАН ЦВЕТКОВ - ГР. ПАВЛИКЕНИ

БРАВО

ЕТ ЦВЕТАН ЦВЕТКОВ - ГР. ПАВЛИКЕНИ

ДЕЦВЕТ ЕООД

ГР. ТРОЯН ОБЕКТ ЧЕРНОГОР

Д.Николова

Д НИКОЛОВА ЕТ ОБЕКТ М Н ВИТОША гр. Свищов

Юппи Макс

ЮППИ ООД Горна Оряховица

ДИА СИ ЕООД

Ихтиман

ХАРИ ГРИЙВС ООД

Костенец

Понти

гр. Видин ул. Христо Ботев

Роял Мездра

гр. Мездра ул. Патриарх Евтимий 31А

Ани 3

с. Литаково

Бонсс

гр.Русе

Феникс

Полски Тръмбеш

Медимед

Опака

Рема Маркет ООД

Горна Оряховица "Люляк" 5

Астраган Фантазия

гр. Троян

Ертан

гр. Омуртаг ул. Христо Ботев 38

Лайф

гр. Плевен жк. Дружба

 

Нови продукти

НАЯ Суха паста Мляко и Какао 150г

НАЯ Суха паста Мляко и Какао 150г

Прясно от фабриката на „Престиж“

» Научи повече

По твой вкус

История за вафлите

История за вафлите

» Научи повече
© Всички права запазени „Престиж 96“ АД

Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
 
Top