Още

Още

Промоции

„Велосипед от Ная" - от 01.09.2016 г. до 30.09.2016

Правила за провеждане и за участие в

Промоция

валидна от 01.09.2016 г. до 30.09.2016 г.

1.Организатор

1.1. Промоцията е организирана от „Престиж-96" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, кв. “Чолаковци“, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост „Организатор".

1.2. Настоящите правила са задължителни за участниците в Промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес www.prestige96.bg. В случай че участник не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно прекрати участието си в Промоцията.

1.3. Правила на настоящата промоция са публикувани и ще останат достъпни за целия й период на адрес www.prestige96.bg.

1.4. Изпълнител на Промоцията „Престиж-96" АД, наричано по-долу за краткост „Изпълнител".

1.5. Промоцията „Велосипед от Ная" се организира с рекламна цел за популяризирането на марката „Ная“.

2.Период и място на провеждане на промоционалната кампания

2.1. Промоцията „Велосипед от Ная", наричана по-долу за краткост „Промоцията", стартира от 01.09.2016г. и продължава до 30.09.2016 г.

2.2. Във  всеки един от магазините, посочени по т.10.2, ще могат да бъдат намерени указания за точния период на промоцията.

2.3. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.

2.4. Промоцията ще бъде проведена на територията на посочените в т. 10.2 магазини и търговски обекти.

3.Право на участие

3.1. В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 14 години, ненавършени до 31.08.2016г. включително, Организаторът на промоцията ще изиска съгласие за приемане на наградата от негов родител/настойник и при липса на такова съгласие за приемане участникът губи наградата. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „Престиж-96" АД и служители на търговските вериги, посочени в т. 10.2, както и техни преки родственици включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

3.2. Правото на участие в промоцията принадлежи изключително на един единствен подател, който отговаря на условията от настоящите Правила.

3.3. Участвайки в тази Промоция, Участниците приемат задължителността на тези Правила и се съгласяват да спазват техните разпоредби.

4.Участващи продукти

4.1. В Промоцията участват следните видове продукти, а именно:

Промоционален комплект-раничка 2х6 бр. Ная и Ная Какао

Промоционален комплект-раничка 2х6 бр. Ная и Ная Кокос

Нетунквани вафли Ная 6бр.

Нетунквани вафли Ная – оп. 6бр. Какао

Нетунквани вафли Ная – оп. 6бр. Кокос

Нетунквани вафли Ная – оп. 15бр.

Нетунквани вафли Ная – оп. 15бр. Какао

Нетунквани вафли Ная – оп. 15бр. Кокос

Нетунквани вафли Ная – оп. 21бр.

Нетунквани вафли Ная – оп. 35бр.

Нетунквани вафли Ная – оп. 35бр. Какао

Нетунквани вафли Ная – оп. 35бр. Кокос

 

 

Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.

5.Начин за провеждане на промоционалната кампания

5.1. През периода на провеждане на Промоцията желаещите да участват в нея трябва да закупят  продукти от бранда „Ная”, участващи в Промоцията по т.4.1., на стойност минимум 2лв. от някой от посочените в таблицата по т. 10.2 магазини. Всеки участник трябва да запише трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка и да я пусне в поставената за целта урна в търговския обект. Наградата по т. 6.1. се изтегля на лотариен принцип в присъствието на представител на търговската верига магазини.

5.2. Във  всеки един от магазините, посочени по т.10.2, ще могат да бъдат намерени указания за точната дата на изтегляне на наградата.

5.3. За да спечелят някоя от наградите, участниците в Промоцията трябва:

1. Да са закупили продукти от бранда „Ная”, участващи в Промоцията, на стойност минимум 2лв. от някой от магазините по т. 10.2 по време на активния за съответния магазин период на промоцията;
2.  Да напишат трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка;
3.  Да пуснат касовата бележка в поставените за целта урни в търговските обекти.
5.4. За повече информация относно провежданата Промоция, моля посетете нашия интернет сайт www.prestige96.bg.

6.Награди

6.1. Наградите в Промоцията са както следва:

6.1.1 Детски Велосипед Leader 18”- общо 54 (петдесет и четири) броя

6.2. Получаване на наградите:

6.2.1. Представител за всеки от магазините, посочени по т.10.2., ще се свърже по телефона с печелившите в срок от два дена след датата на провеждане на томболата за получаване на наградата;

6.3. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

6.4. Наградите са лични и не може да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

7.Условия за валидност

7.1. За да спечели участникът в Промоцията, трябва да е изпълнил всички изброени по-долу условия:

1.Да отговаря на условията за участие, изброени в настоящите правила;

7.2. Организаторът не поема отговорност за:

1.Повредени касови бележки или за бележки с несъответстващо на условията съдържание;

2.Изгубени касови бележки и/или други нередности, допуснати по вина на магазините, в които се провежда Промоцията.

8.Правни спорове

8.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Промоция.

8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

9.Прекратяване на промоционалната кампания

9.1. Настоящата промоционална кампания може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания.

9.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това на интернет страницата си, и в случай че настъпят материални злоупотреби или нарушаване на Правилата. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

10.Разни

10.1. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.

 

10.2. Списък на магазините и търговските обекти, на чиято територия ще бъде проведена промоцията.

Град

Магазин

Адрес

Стара Загора

СИ БИ ЕС 5

кв.Три Чучура юг 109

Стара Загора

СИ БИ ЕС 6

ул. Свещеник Георги Клисаров 2, под стадион "БЕРОЕ"

Стара Загора

СИ БИ ЕС 7

Патриарх Евтимий 80 А

Хасково

ДКВ Хасково

Г.КИРКОВ 56-66

Хасково

Бест

Орфей срещу бл.22вх Г

Черноочене

Гала

Площада

Кърджали

Перфект 3

ул. „Стефан Караджа“

Кърджали

Милена Грозева

Христо Ботев 6

Кърджали

Партньори

 

Кърджали

Серджо

Автогара 21 век

Пловдив

Лекси

ул. Капитан Райчо

Пловдив

Лекси

БУЛ.МАРИЦА

Пловдив

Триумф

Бул. Шипка

Пловдив

Триумф

Бул. Ал. Стамболийски

Бургас

Гочев ЕООД

бул.Стефан Стамболов 60 Б

Бургас

Гочев ЕООД

жк Зорница до бл 2

Бургас

Гочев ЕООД

Сан Стефано 78

Сливен

Мерканто

ДРУЖБА до бл.20

Сливен

Мерканто

ЛЕВСКИ

Сливен

Мерканто

ЗАИМОВ 88

Сливен

Мерканто

П.ХИТОВ БЛ.20

Сливен

Мерканто

КЛУЦОХОР

Сливен

Мерканто

СТАМБОЛИЙСКИ

Сливен

Мерканто

ТЕРНОПОЛ

Сливен

Мерканто

КУТЕЛКА

Гоце Делчев

Си Ми ли

Ул. Стара Планина – Пътя за папазчаир

Петрич

Рай

ул. Цар Симеон № 24

Сандански

Зафиров

УЛ. ВРЪХ ЕЛЕН 14

Благоевград

Нира

ж.к. Изгрев 56-А

Благоевград

Стоми

Струмско ул. Яне Сандански №1

Благоевград

Стоми

Кв. Оранова на гр. Симитли

Благоевград

Ваня

Ул. Арсений Костенцев № 7

Благоевград

РПК Струмешница

Ул. Никола арапунов № 2

Благоевград

Никосте

ул.Полковник Дрангов 59

София

Рекорд

Младост 1 – М. Антонов № 4

Ихтиман

Диа Си

ул. Цар Самуил 37

Горна Оряховица

Макс

 

ул. „Вичо Грънчаров“ 10

Шумен

Еге

 

Плевен

Лайф

Дружба

Плевен

Лайф

Дружба 422

Плевен

Лайф

Радости

Плевен

Лайф

Девети квартал

Карнобат

Гиги1

До изхода към магистралата

Карнобат

Гиги2

До училище Хр.Ботев

Карнобат

Гиги3

Център (до площада)

Бургас

Анет Сяров

Бл. 424 Меден Рудник

Бургас

Анет Сяров

Бл. 479 Меден Рудник

Бургас

Анет Сяров

Комп. Изгрев до болница Лай

Бургас

Анет Сяров

Комп. Славейков бл 44

Бургас

Анет Сяров

Климент Охридски 42

Бургас

Анет - 4 ЕООД

Климент Охридски 41

Бургас

Анет - 4 ЕООД

жк.М.Рудник бл. 548

Бургас

Анет - 4 ЕООД

жк М.Рудник бл. 258

Бургас

Анет - 4 ЕООД

жк М.Рудник бл 114

Бургас

Анет - 4 ЕООД

жк.Братя Миладинови бл 57 м/у вх 8 и 9

Каварна

ХМ ТОМИ АД КАВАРНА

БУЛ.БЪЛГАРИЯ 20

Добрич

ХМ ТОМИ АД ДРУЖБА

ЖК.ДРУЖБА ДО БЛ.8

Добрич

ХМ ТОМИ АД ОХРИД

УЛ.ОХРИД 6

Добрич

ХМ ТОМИ АД ТРАПЕЗИЦА

УЛ.ТРАПЕЗИЦА 10

Добрич

ХМ ТОМИ АД БОТЕВ

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ ДО БЛ.11

Варна

МАРТИЛЕКС 2 ЕООД

ВИНИЦА УЛ.ЦАР БОРИС ТРЕТИ 1А

Варна

ДАРИЯ 07 ЕООД

УЛ.ЧАТАЛДЖА 22

Добрич

ЦБА ДОБРИЧ ООД/ДОБРОТИЦА

КВ.ДОБРОТИЦА ДО БЛ.24

Добрич

ЦБА ДОБРИЧ ООД/ОРФЕЙ

УЛ.ОРФЕЙ 36

Попово

ПЛАМКО ЕТ

СЛАВЯНСКА 2

Разград

АВС ЕООД

ценрален площад

Разград

МАКСИ ЕООД

НИКОЛА ИКОНОМОВ 11

Разград

КИРИЛОВ И СИЕ ЕООД

КНЯЗ БОРИС 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нови продукти

НАЯ Суха пасти с вкус на Ягодов сладолед 150г

НАЯ Суха пасти с вкус на Ягодов сладолед 150г

Прясно от фабриката на „Престиж“

» Научи повече

По твой вкус

Десерт с МЮСЛИ бисквити

Десерт с МЮСЛИ бисквити

» Научи повече
© Всички права запазени „Престиж 96“ АД

Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
 
Top