Още

Още

Промоции

„Велосипед от Ная" - 01.09.2016 г. до 30.10.2016 г.

Правила за провеждане и за участие в

Промоция

валидна от 01.09.2016 г. до 30.10.2016 г.

1. Организатор

1.1. Промоцията е организирана от „Престиж-96" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, кв. “Чолаковци“, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост „Организатор".

1.2. Настоящите правила са задължителни за участниците в Промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес www.prestige96.bg. В случай че участник не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно прекрати участието си в Промоцията.

1.3. Правила на настоящата промоция са публикувани и ще останат достъпни за целия й период на адрес www.prestige96.bg.

1.4. Изпълнител на Промоцията „Престиж-96" АД, наричано по-долу за краткост „Изпълнител".

1.5. Промоцията „Велосипед от Ная" се организира с рекламна цел за популяризирането на марката „Ная”.

2. Период и място на провеждане на промоционалната кампания

2.1. Промоцията „Велосипед от Ная", наричана по-долу за краткост „Промоцията", стартира от 01.09.2016г. и продължава до 30.10.2016 г.

2.2. Във  всеки един от магазините, посочени по т.10.2, ще могат да бъдат намерени указания за точния период на промоцията.

2.3. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.

2.4. Промоцията ще бъде проведена на територията на посочените в т. 10.2 магазини и търговски обекти.

3. Право на участие

3.1. В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 14 години, ненавършени до 31.08.2016г. включително, Организаторът на промоцията ще изиска съгласие за приемане на наградата от негов родител/настойник и при липса на такова съгласие за приемане участникът губи наградата. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „Престиж-96" АД и служители на търговските вериги, посочени в т. 10.2, както и техни преки родственици включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

3.2. Правото на участие в промоцията принадлежи изключително на един единствен подател, който отговаря на условията от настоящите Правила.

3.3. Участвайки в тази Промоция, Участниците приемат задължителността на тези Правила и се съгласяват да спазват техните разпоредби.

4. Участващи продукти

4.1. В Промоцията участват следните видове продукти, а именно:

Нетунквани вафли Ная – оп. 6бр.

Нетунквани вафли Ная – оп. 6бр. Какао

Нетунквани вафли Ная – оп. 6бр. Кокос

Нетунквани вафли Ная – оп. 15бр.

Нетунквани вафли Ная – оп. 15бр. Какао

Нетунквани вафли Ная – оп. 15бр. Кокос

Нетунквани вафли Ная – оп. 21бр.

Нетунквани вафли Ная – оп. 35бр.

Нетунквани вафли Ная – оп. 35бр. Какао

Нетунквани вафли Ная – оп. 35бр. Кокос

Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.

5.Начин за провеждане на промоционалната кампания

5.1. През периода на провеждане на Промоцията желаещите да участват в нея трябва да закупят  продукти от бранда „Ная”, участващи в Промоцията по т.4.1., на стойност минимум 3 (три) лв. от някой от посочените в таблицата по т. 10.2 магазини. Всеки участник трябва да запише трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка и да я пусне в поставената за целта урна в търговския обект. Наградата по т. 6.1. се изтегля на лотариен принцип в присъствието на представител на търговската верига магазини.

5.2. Във  всеки един от магазините, посочени по т.10.2, ще могат да бъдат намерени указания за точната дата на изтегляне на наградата.

5.3. За да спечели някоя от наградите, участниците в Промоцията трябва:

 • 1. Да са закупили продукти от бранда „Ная”, участващи в Промоцията, на стойност минимум 3 (три) лв. от някой от магазините по т. 10.2 по време на активния за съответния магазин период на промоцията;
 • 2.  Да са написали трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка;
 • 3.  Да са пуснали касовата бележка в поставените за целта урни в търговските обекти.

5.4. За повече информация относно провежданата Промоция, моля посетете нашия интернет сайт www.prestige96.bg.

6. Награди

6.1. Наградите в Промоцията са както следва:

6.1.1 Детски Велосипед Leader 18”- общо 42 (четиредесет и два) броя, разпределени както следва:

 • Фантастико – общо 20 (двадесет) броя
 • Коме – общо 7 (седем) броя
 • ХИТ – общо 2 (два) броя
 • Болеро – общо 7 (седем) броя
 • Бета – общо 4 (четири) броя
 • Самарa -общо 2 (два) броя

6.2. Получаване на наградите:

6.2.1. Представител за всеки от магазините, посочени по т.10.2., ще се свърже по телефона с печелившите в срок от два дена след датата на провеждане на томболата за получаване на наградата.

6.3. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

6.4. Наградите са лични и не може да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

7.Условия за валидност

7.1. За да спечели участникът в Промоцията, трябва да е изпълнил всички изброени по-долу условия:

 1. Да отговаря на условията за участие, изброени в настоящите правила;

7.2. Организаторът не поема отговорност за:

 1. Повредени касови бележки или за бележки с несъответстващо на условията съдържание;
 2. Изгубени касови бележки и/или други нередности, допуснати по вина на магазините, в които се провежда Промоцията.

8. Правни спорове

8.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Промоция.

8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

9. Прекратяване на промоционалната кампания

9.1. Настоящата промоционална кампания може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания.

9.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това на интернет страницата си, и в случай че настъпят материални злоупотреби или нарушаване на Правилата. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

10. Разни

10.1. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.

10.2. Списък на магазините и търговските обекти, на чиято територия ще бъде проведена промоцията.

 

Град

Магазин

Адрес

София

КОМЕ ООД

СОФИЯ 1330, Красна поляна, бул." Никола Мушанов" №76, бл.41

София

КОМЕ ООД

СОФИЯ 1220, Надежда, ул."Ломско шосе", бл.№ 172

София

КОМЕ ООД

СОФИЯ 1404, Мотописта, ул."Георги Измирлиев", до бл.236

София

КОМЕ ООД

СОФИЯ 1404, Гоце Делчев, бул. "Гоце Делчев" №117, бл. 1А

София

КОМЕ ООД

СОФИЯ 1574, Слатина, ул. "Слатинска" до  бл. 41А

София

КОМЕ ООД

СОФИЯ 11309, Света Троица, на ъгъла на  ул "Варна"  и ул."Русе"

София

КОМЕ ООД

СОФИЯ 1582, Дружба 2, РУМ Дружба

София

КОМЕ ООД

СОФИЯ  бул. "Ал.Малинов" 85

София

КОМЕ ООД

СОФИЯ, Овча Купел 1, ул. Обиколна до бл.422

София

КОМЕ ООД

СОФИЯ, Овча Купел 2, РУМ срещу 149 СОУ

Дупница

КОМЕ ООД

ДУПНИЦА, ул."Иван Рилски" № 6

Дупница

КОМЕ ООД

ДУПНИЦА, жк "Бистрица" с/у бл. 63

Дупница

КОМЕ ООД

ДУПНИЦА ул. "Саморанска" №2

Перник

КОМЕ ООД

ПЕРНИК, кв Изток, ул."Юрий Гагарин"        до бл. 36

Перник

КОМЕ ООД

ПЕРНИК   ж.к. "Мошино"    ул."Рашко Димитров"   бл. 64 - 66

София

КОМЕ ООД

СОФИЯ, ул."Янко Забунов" № 22, бл.41

Банкя

КОМЕ ООД

БАНКЯ, ул. "Стефан Стамболов" № 20

Костинброд

КОМЕ ООД

КОСТИНБРОД, ул. "Охрид" 33А

Елин Пелин

КОМЕ ООД

гара ЕЛИН ПЕЛИН ул. "Керамик" магазин 3-5    /срещу завод "Изида"/

Елин Пелин

КОМЕ ООД

гр. ЕЛИН ПЕЛИН, бул. София № 25

Ихтиман

КОМЕ ООД

ИХТИМАН  ул. "Цар Освободител" 128

Сливница

КОМЕ ООД

ул. Паисий Хилендарски №33Б

с. Лозен

КОМЕ ООД

кв. Долни Лозен, ул. Иван Пешев №6

Костинброд

КОМЕ ООД

КОСТИНБРОД, бул. "Ломско шосе" - махала Малка падина № 2

София

КОМЕ ООД

кв. Лозенец, ул. Плачковица №2

София

КОМЕ ООД

ж.к. Изток, ул. Антон Чехов №69

София

КОМЕ ООД

ул Зографски манастир №15, бл.С вх.В

Благоевград

БЕТА 111 ООД

БЛАГОЕВГРАД, кв. "АЛЕН МАК"

Благоевград

БЕТА 111 ООД

БЛАГОЕВГРАД, ул "Братя Иванови" № 1

Благоевград

БЕТА 111 ООД

БЛАГОЕВГРАД, ул. "Славянска" № 88

Благоевград

БЕТА 111 ООД

БЛАГОЕВГРАД, бул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 5

Благоевград

БЕТА 111 ООД

БЛАГОЕВГРАД, ул. "Трети Март" № 43

Благоевград

БЕТА 111 ООД

БЛАГОЕВГРАД, ул. "Марица" № 22

Банско

БЕТА 111 ООД

БАНСКО    ул. "Пирин" № 1

Благоевград

БЕТА 111 ООД

БЛАГОЕВГРАД, ул. "Катина и Николай Хайдукови" №27

Благоевград

БЕТА 111 ООД

БЛАГОЕВГРАД, ул. "Славянска" № 66

Банско

БЕТА 111 ООД

БАНСКО, УЛ. ГЛАЗНЕ 39

Бургас

БОЛЕРО ООД

БУРГАС    бул. "Христо Ботев" №70

Бургас

БОЛЕРО ООД

БУРГАС    жк "Меден рудник", до бл.408

Бургас

БОЛЕРО ООД

БУРГАС     ж.к. "Зорница" бл.47 вх.Е

Царево

БОЛЕРО ООД

ЦАРЕВО    ул. "Милин Камък" № 11

с.Черноморец

БОЛЕРО ООД

с.ЧЕРНОМОРЕЦ, ул "Струма"  до бл. 3

Бургас

БОЛЕРО ООД

БУРГАС    жк. "Братя Миладинови" 40

Бургас

БОЛЕРО ООД

БУРГАС, ул. "Мара Гидик" № 17

Созопол

БОЛЕРО ООД

СОЗОПОЛ, ул. "Републиканска"   бл.10 партер

Поморие

БОЛЕРО ООД

ПОМОРИЕ  ул. "Добри Чинтулов"  48

Бургас

БОЛЕРО ООД

БУРГАС  ул. "Иван Богоров" № 42

Бургас

БОЛЕРО ООД

БУРГАС ж.к. "Славейков" бл. 164

Бургас

БОЛЕРО ООД

БУРГАС, ж.к. "Лазур", до бл. 71

Бургас

БОЛЕРО ООД

Бургас, ул. Цар Калоян

Бургас

БОЛЕРО ООД

Бургас, ж.к. Лазур, бл. 163

Стара Загора

САМАРА 98 АД

гр. Стара Загора, жк. "Три Чучура",  ул. "Цар Симеон Велики"

Стара Загора

САМАРА 98 АД

гр. Стара Загора, ул. "Руски" № 43

Стара Загора

САМАРА 98 АД

гр. Стара Загора, ул. "Хан Аспарух" № 25

Стара Загора

САМАРА 98 АД

гр. Стара Загора, ул. "Граф Игнатиев" №39

Стара Загора

САМАРА 98 АД

гр. Стара Загора, ул. "Руски" № 1

Стара Загора

САМАРА 98 АД

гр. Стара Загора, бул. "Славянски" № 1

Стара Загора

САМАРА 98 АД

гр. Стара Загора
ул. Екзарх Антим І,  №28

Стара Загора

САМАРА 98 АД

гр. Стара Загора,  кв.Три Чучура Север № 85

Стара Загора

САМАРА 98 АД

гр. Стара Загора, ул. "Цар Симеон Велики" №168

Стара Загора

САМАРА 98 АД

гр. Стара Загора,  кв.Кирил и Методий № 60

София

Фантастико F 1

F1 ул.  “ Оборище ” № 72

София

Фантастико F 2

F2 кв.  “ Красно село ”,  ул.“ Хубча ” №2

София

Фантастико F 3

F3 бул.“ Мадрид ” №8

София

Фантастико F 4

F4 кв.  “ Западен парк ”, ул.“ Суходолска ” №2 бл. 12

София

Фантастико F 5

F5 жк  “ Младост 1”, бул.“ Цариградско шосе ” №56, бл.124

София

Фантастико F 6

F6 жк  “ Изток ”, ул. “ Р. Алексиев ” № 40

София

Фантастико F 7

F7 жк. „Овча купел” 1 ул.”Монтевидео” №98

София

Фантастико F 8

F8 жк  “Лозенец ” , бул.“ Черни връх ” № 20

София

Фантастико F 9

F9 бул. “ Сливница ” № 65, сп.”Оряхово”, ТК “Глобус”

София

Фантастико F10

F10 жк  “ Борово ”, ул.“ Ген.Ст.Гошев ” бл.223  вх.Д

София

Фантастико F11

F11 жк  “ Х.Димитър”, бул.” В.Кънчев”/ул.“Баба Вида”№29

София

Фантастико F12

F12 жк  ” Младост 4 ”, до бл. 405

София

Фантастико F13

F13 ул. “ Шипченски проход “ № 46

София

Фантастико F14

F14 бул.“ Братя Бъкстон ” №30

София

Фантастико F15

ФФ 15  Люлин 1 бул Европа до бл.6

София

Фантастико F16

F16 жк “ Люлин-6 “ срещу кооп.пазар

София

Фантастико F17

F17 жк “ Надежда-3 ”, бул.’’ Хан Кубрат ’’ до бл.301

София

Фантастико F18

F18 жк “ Стрелбище ”, ул.” Нишава ” №138

София

Фантастико F19

F19 жк Бояна ул."Пушкин" 64

София

Фантастико F20

F20 кв. “ Красна поляна ”, бул.”Никола Мушанов”, бл.331А

София

Фантастико F21

жк."Младост 4", ул."Д-р Атанас Москов" № 15

София

Фантастико F22

F22 кв. “ Студентски град ”, ул.”Антон Найденов” №12

София

Фантастико F23

F23 жк  “ Надежда 2 ”, ул. “ Свети Никола нови” № 8

София

Фантастико F24

F24 бул. “ Тодорини кукли ” м/у бл.96 и бл.97

София

Фантастико F25

F25 ул. “ Бузлуджа ” № 50

София

Фантастико F26

F26 кв. “ Иван Вазов ”, бул. “Витоша” № 192-198

София

Фантастико F27

F27 жк “ Надежда1”,ул.“Й.Лютобродски”/ул.“Царевец” до бл.118

София

Фантастико F28

F28 Sky City жк. „Гео Милев“, ул. Коста Лулчев № 52

Кюстендил

Фантастико F29

F29 гр. Кюстендил; ул. Цар Освободител №231

София

Фантастико F30

F30 бул. „Черни връх” 204

София

Фантастико F31

F31 жк. Дружба, ул. Тирана №3, до бл. 2

София

Фантастико F32

F32 жк. Младост 3, ул. 102, срещу бл. 321

София

Фантастико F33

F33 бул. Симеоновско шосе 87А

София

Фантастико F34

F 34 Хаджи Димитър, бул. Макгахан 81

София

Фантастико F35

F 35 Дружба 2, до бл. 304

София

Фантастико F36

F 36 жк.”Дървеница” бул. Кл. Охридски №15

София

Фантастико F37

F 37 район Изгрев, ул. Акад. Методи Попов, бл. 76

София

Фантастико F38

жк.”Овча Купел”, ул.”Любляна” №42А

София

ХИТ Младост

София,  ж.к. “Младост – 2”,бул. “Александър Малинов” №75 , работно време от 08:00 до 22:00 часа

София

ХИТ Люлин

София, ул. Обелско шосе 20, работно време от 08:00 до 22:00 часа

 

Нови продукти

Престиж чаени бисквити 364г

Престиж чаени бисквити 364г

Прясно от фабриката на „Престиж“

» Научи повече

По твой вкус

Десерт с МЮСЛИ бисквити

Десерт с МЮСЛИ бисквити

» Научи повече
© Всички права запазени „Престиж 96“ АД

Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
 
Top