Още

Още

Промоции

Сподели лятото с Престиж - „Траяна“ и „Мираж“

Правила за провеждане и за участие в

Промоция

валидна от 1.09.2016 г. до 18.09.2016 г.

 

1. Организатор

1.1. Промоцията е организирана от „Престиж-96" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Велико Търново, ул. „Дълга Лъка“ № 6, кв. “Чолаковци“, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост „Организатор". Настоящите правила са задължителни за участниците в Промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес www.prestige96.bg

1.2. Изпълнител на Промоцията е „Престиж-96" АД, наричано по-долу за краткост „Изпълнител".

1.3. Промоцията „Сподели лятото с Престиж" се организира с рекламна цел за популяризирането на марките „Траяна“ и „Мираж“.

2. Период и място на провеждане на промоционалната кампания

2.1. Промоцията „Сподели лятото с Престиж", наричана по-долу за краткост „Промоцията", стартира от 1.09.2016 г. и продължава до 18.09.2016 г. или до изчерпване на наградите.

2.2. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.

2.3. Промоцията ще бъде проведена на територията на посочените в т. 10.2 магазини и търговски обекти. Всеки от посочените магазини/търговски обекти ще определи едноседмичен период, през който промоцията ще бъде активна на територията му. В случай че след изтичането на този едноседмичен период има налични останали количества промоционални продукти и награди, то срокът на промоцията се удължа до продажбата им на крайните потребители.

2.4. В случай че наградите в Промоцията бъдат изчерпани преди нейния край /18.09.2016 г./, тя ще бъде прекратена от Организатора предсрочно, за което ще бъде публикувано съобщение на интернет сайт www.prestige96.bg.

3. Право на участие

3.1. В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 14 години, ненавършени до 1.09.2016 г. включително, наградата може да бъде получена само от законния настойник на същия. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи във „Престиж-96" АД и служители на търговските вериги, посочени в т. 10.2, както и техни преки родственици включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

3.2. Правото на участие в промоцията принадлежи изключително на един единствен подател, който отговаря на условията от настоящите Правила.

4. Участващи продукти

4.1. В Промоцията участват следните видове продукти, а именно:

Бисквити тунквани Траяна класик 175g

Бисквити тунквани Траяна какао 175g

Бисквити тунквани Траяна ябълка и канела 175g

Бисквити тунквани Траяна портокал 175g

Бисквити тунквани Траяна мляко 175g

Бисквити тунквани Траяна МАКСИ 285g

Бисквити тунквани Мираж малина 216g

Бисквити тунквани Мираж къпина 216g

Бисквити тунквани Мираж боровинка 216g

Бисквити тунквани Мираж ягода 216g

Бисквити тунквани Мираж смокиня 216g

Бисквити тунквани Мираж кайсия 216g

Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.

5. Начин за провеждане на промоционалната кампания

5.1. През периода на провеждане на Промоцията  желаещите да участват в нея трябва да закупят  продукти от марките „Мираж“ и „Траяна“ на стойност 5лв. (пет лева), участващи в Промоцията, от някой от посочените в таблицата по т. 10.2 магазини. При покупката на касата на всеки магазин участниците получават скреч карта. Всеки от участниците в Промоцията получава една скреч карта за покупка на „Мираж“ и „Траяна“ на стойност 5лв. (пет лева), участващи в промоцията. След изтриване на указаната зона върху скреч картата, участниците разбират дали печелят или не някоя от наградите по т. 6.1. В случай че участникът изтегли печеливша скреч карта, той я предава на касиера, преди да напусне зоната на касите на съответния магазин, и получава веднага спечелената награда. Не всички скреч карти са печеливши. В случай че участникът не провери на момента /непосредствено след заплащането на продуктите на касата на съответния магазин/ дали печели и по-късно се окаже, че е спечелил награда, той губи правото да получи награда.

5.2. За да спечелят някоя от наградите, участниците в Промоцията трябва:

1. Да са закупили „Мираж“ и „Траяна“ на стойност 5лв.(пет лева), участващи в Промоцията, от някой от магазините по т. 10.2 по време на активния за съответния магазин период на промоцията;

2.  Да предоставят на касиера в магазина касовата си бележка и да поискат своята скреч карта;

3. Да изтъркат на място в зоната на касите скреч картата и да получат наградата си веднага на място в магазина, в случай че печелят такава.

5.3. За повече информация относно провежданата Промоция, моля посетете нашия интернет сайт www.prestige96.bg

6. Награди

6.1. Наградите в Промоцията са както следва:

6.1.1 Стъклени чаши за фрапе 200 ml - общо 528 (петстотин двадесет и осем) броя.

6.1.2 Бисквити „Селекция Кукис“ с малини и млечен шоколад 135g – общо 100 (сто) броя кутии.

6.2. Получаване на наградите:

6.2.1. Спечелилите награда по т. 6.1.1 и т. 6.1.2 получават наградата си веднага от магазина, в който са участвали в промоцията - срещу предоставяне на печелившата скреч карта заедно със съответната касова бележка.

6.3. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

7. Условия за валидност

7.1. За да спечели участникът в Промоцията, трябва да е изпълнил всички изброени по-долу условия:

  1. Да отговаря на условията за участие, изброени в настоящите правила;
  2. Да е предоставил касовата бележка на касата за удостоверяване на съдържанието й в съответствие с настоящите Правила;
  3. Да изтърка на място в зоната на касите получената скреч карта.

7.2. Проверката относно валидността на касовите бележки и съответствието им с тези правила ще бъде извършена от касиерите в магазините при спечелване на награда. Проверката относно валидността на получените касови бележки ще бъде извършвана към момента на предоставянето на скреч картата. Касовите бележки на участници, които не отговарят на установените в правилата условия, няма да бъдат допускани до участие. В случай на спор относно валидността на някои от участващите касови бележки, решението на Организатора е окончателно.

7.3. Организаторът не поема отговорност за:

  1. Повредени касови бележки или за касови бележки с несъответстващо на условията съдържание;
  2. Изгубени касови бележки и/или други нередности, допуснати по вина на магазините, в които се провежда Промоцията.

8. Правни спорове

8.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху печелившите скреч карти, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Промоция.

8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

9. Прекратяване на промоционалната кампания

9.1. Настоящата промоционална кампания може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията, при условията на т. 2.4 от настоящите Правила, както и при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания.

10. Разни

10.1. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.

10.2. Списък на магазините и търговските обекти, на чиято територия ще бъде проведена промоцията.

Град

Магазин

адрес

Банкя

КОМЕ - Банкя

БАНКЯ, ул. "Стефан Стамболов" № 20, работно време от 08:00 до 22:00 часа

Дупница

КОМЕ - ДУПНИЦА 2

ДУПНИЦА, ж.к. "Бистрица" срещу бл. 63, работно време от 08:00 до 22:00 часа

Дупница

КОМЕ - ДУПНИЦА 1

ДУПНИЦА, ул."Иван Рилски" № 6, работно време от 08:00 до 22:00 часа

Дупница

КОМЕ - ДУПНИЦА 3

ДУПНИЦА ул. "Саморанска" № 2, работно време от 08:00 до 22:00 часа

Елин Пелин

ЦБА КОМЕ- Елин Пелин 2

Елин Пелин, бул. „София“ № 25, работно време от 07:00 до 22:00 часа

Елин Пелин

ЦБА КОМЕ - Елин Пелин 1

Елин Пелин, ул. „Керамик“, работно време: всеки ден от 08:00 до 22:00 часа

Ихтиман

КОМЕ - Ихтиман

ИХТИМАН, ул. "Цар Освободител" № 128, работно време от 08:00 до 22:00 часа

Костинброд

КОМЕ - Костинброд

КОСТИНБРОД, ул. "Охрид" № 33А, работно време от 08:00 до 22:00 часа

Костинброд

КОМЕ - Костинброд 2

КОСТИНБРОД, бул. "Ломско шосе" № 10 - махала „Малка падина“ № 2, работно време от 08:00 до 22:00 часа

Лозен

КОМЕ - Лозен

Лозен, кв. „Долни Лозен“, ул. „Иван Пешев“ № 6, работно време от 08:00 до 22:00 часа

Перник

КОМЕ - Перник

ПЕРНИК, кв. „Изток“, ул."Юрий Гагарин" до бл. 36, работно време от 08:00 до 22:00 часа

Перник

КОМЕ -Перник 2

ПЕРНИК, ж.к. "Мошино", ул."Рашко Димитров", бл. 64 - 66, работно време от 08:00 до 22:00 часа

Сливница

КОМЕ - Сливница

Сливница, ул."Паисий Хилендарски" № 33Б, работно време от понеделник до неделя: от 08:00 до 22:00 часа

София

КОМЕ - Надежда

СОФИЯ 1220, кв. „Надежда“, ул."Ломско шосе", бл. 172, работно време от 08:00 до 22:00 часа

София

КОМЕ - Красна Поляна

СОФИЯ 1330, кв. „Красна поляна“, бул." Никола Мушанов" № 76, бл. 41, работно време от 08:00 до 22:00 часа

София

КОМЕ - Мотописта

СОФИЯ 1404, ж.к. „Мотописта“, ул."Георги Измирлиев", до бл. 236, работно време от 08:00 до 22:00 часа

София

КОМЕ - Гоце Делчев

СОФИЯ 1404, кв. „Гоце Делчев“, бул. "Гоце Делчев" № 117, бл. 1А, работно време от 08:00 до 22:00 часа

София

КОМЕ - Супер Слатина

СОФИЯ 1574, кв. „Слатина“, ул. "Слатинска" до бл. 41А, работно време от 08:00 до 22:00 часа

София

КОМЕ - Света Троица

СОФИЯ 11309, кв. „Света Троица“, на ъгъла на ул. "Варна" и ул."Русе", работно време от 08:00 до 22:00 часа

София

КОМЕ - Дружба

СОФИЯ 1582, кв. „Дружба 2“, РУМ „Дружба“, работно време от 08:00 до 22:00 часа

София

КОМЕ - Иван Вазов

СОФИЯ, ул."Янко Забунов" № 22, бл.41, работно време от 08:00 до 22:00 часа

София

КОМЕ - Овча купел 2

СОФИЯ, кв. „Овча Купел 2“, РУМ срещу 149 СОУ, работно време от 08:00 до 22:00 часа

София

КОМЕ - Овча Купел 1

СОФИЯ, кв. „Овча Купел 1“, до бл. 422, работно време от 08:00 до 22:00 часа

София

КОМЕ - Изток

СОФИЯ, кв. „Изток“, ул. „Антон Чехов“ № 69

София

КОМЕ - СИТИ ПАРК

гр. София, ул. „Зографски манастир“ № 15

София

КОМЕ - ЛОЗЕНЕЦ

гр. София, ул. „Плачковица” № 2

 

Нови продукти

ПРЕСТИЖ Обикновени вафли 48бр 600г

ПРЕСТИЖ Обикновени вафли 48бр 600г

Прясно от фабриката на „Престиж“

» Научи повече

По твой вкус

История за вафлите

История за вафлите

» Научи повече
© Всички права запазени „Престиж 96“ АД

Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
 
Top