Още

Още

Промоции


Warning: preg_replace() expects at least 3 parameters, 2 given in /home/presa2ag/public_html/game.php on line 26

Консуматорска промоция "Отличен 6" с Ная във вериги магазини Билла

Национална консуматорска промоция „Подготви се за Отличен 6 с Ная!“ във вериги магазини „Билла“

Правила за провеждане и за участие в Играта

1. Организатор

1.1. Играта е организирана от „Престиж-96" АД, с ЕИК: 201949546, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, наричано по-долу за краткост „Организатор". Изпълнител на промоцията е „НЕТ АДВАНС“ ООД, ЕИК 201463373, наричано по-долу за краткост „Изпълнител“. Настоящите правила са задължителни за участниците в Играта.

1.2. Официалните правила на Играта (наричани за краткост по-долу „Правила“ и/или „Правилата“) се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на www.prestige-promo.bg/billa. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес http://www.prestige96.bg/bg/promo. Информация за промоционалната игра може да бъде получена и на телефон: +359 62 61 41 41 (цената на обаждането е според тарифния план на абоната).

1.3. Играта „Подготви се за Отличен 6 с Ная!“ се организира с рекламна цел, а именно популяризирането на всички продукти под марката „Ная“.

2. Период и място на провеждане на промоционалната кампания

2.1. Играта „Подготви се за Отличен 6 с Ная!“, наричана по-долу за краткост „Играта", стартира от 00:00 ч. на 01.09.2020 г. и продължава до 24:00 ч. на 30.09.2020 г.

2.2. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.

2.3. Играта е валидна за територията на Република България.

3. Право на участие

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към момента на провеждане на Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Игра НЕ могат да участват служители на „Престиж-96" АД и „Нет Адванс“ ООД , както и членове на техните семейства: деца, родители, братя, сестри и съпрузи.

3.2. Всяко лице има право на неограничен брой участия в Играта, но може да спечели само една награда.

3.3. Всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в играта декларира съгласието си с настоящите правила.

4. Участващи продукти

4.1. В Промоцията участват всички разновидности на следните продукти, а именно:

НЕТУНКВАНИ ВАФЛИ

 • Ная 150г/6бр нетунквани вафли
 • Ная какао 138г/6бр нетунквани вафли
 • Ная 375g/15бр. Добавена реалност нетунквани вафли
 • Ная кокос 375g/15бр. Добавена реалност нетунквани вафли
 • Ная какао 375g/15бр. Добавена реалност нетунквани вафли
 • Ная 525g/21бр. Добавена реалност нетунквани вафли
 • Ная 25g/35бр. Добавена реалност нетунквани вафли
 • Ная какао 805g /35бр. Добавена реалност нетунквани вафли

НЕТУНКВАНИ БИСКВИТИ

 • Ная Обикновени бисквити Класик 200г
 • Ная Обикновени бисквити Какао 200г

СУХИ ПАСТИ

 • Ная Сухи пасти Мляко и какао 150г
 • Ная Сухи пасти с вкус на Ягодов сладолед 150г

.

4.2. Върху опаковките на участващите в промоцията продукти не е отбелязана изрично възможността да бъде направено участие в Играта.

5. Начин на провеждане на промоционалната кампания

5.1. През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в нея трябва да закупят от посочените в т. 4.1 по-горе продукти Наяна „Престиж-96“ АД, участващи в Играта, на минимална стойност от 3 лв. с ДДС (три лева) с ДДС  и могат да спечелят наградите, посочени в т. 6.1 от настоящите Правила.

5.2. Участниците закупили продукт с марката „Ная“ на „Престиж-96“ АД от посочените в т. 4.1 по-горе, могат да участват в томбола за спечелването на 1 от наградите, посочени в т. 6.1 от настоящите Правила.

5.2.1. За да участва в Играта, участниците трябва да регистрират на адрес www.prestige-promo.bg/billa номерът на касов бон, както и да преминат през описаните там стъпки. В настоящата промоция участват касови бонове, чийто номера са регистрирани или бъдат регистрирани в промоционални игри на Организатора, провеждани в търговските обекти на вериги магазини „Билла“

5.2.2. За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят задължително:

Да въведе номера на касовия бон, които не участва в други игри, провеждани от организатора;

Да въведе име и фамилия, както и валиден български мобилен номер;

Да потвърди (чрез чек-бокс), че:

-        Ще запази и покаже касовият бон на куриера при получаването на наградата;

-        След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната Игра, да потвърди, че е съгласен с тях;

-        След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.

5.2.3. С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта. Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да бъдат обработвани за целите на Играта, няма да може да участва в Промоционалната игра.

5.2.4. При правилно регистриран номер на касова бележка в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.

5.2.5. С регистрацията за участие в Играта Участниците се включват в теглене за награди, описани в т. 6.1 от настоящите Правила, което ще се проведе на 07.10.2020 г.

5.2.6. Регистрация, извършена преди 0:00 ч. на 01.09.2020 г. или след 23:59 ч. на 30.09.2020 г., е невалидна и няма да участва в Играта.

5.2.7. Всеки Участник може да се регистрира многократно за участие в Периода на провеждане на играта. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Всяка допълнителна регистрация на талон с уникален код в играта увеличава шанса за спечелване на награда. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда.

5.2.8. С участието си в Играта всеки участник може да спечели най-много 1 награда по т. 6.1.

5.2.9. Ако Участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни, участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие в тегленето на наградите.

6. Награди

6.1. Наградите в Играта са:

а) 6 бр. (шест  броя) таблети Huawei MatePad T8, Octa-Core, 8", 2GB RAM, 16GB, Wi-Fi, Deepsea Blue;

б) 120 бр. (сто и двадесет броя) раници Quechua, цвят: сивозелено или тъмнорозово ,вместимост 10л, размери 39см х 30см х 12см;

6.2. Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали са с илюстративен характер. Възможно е наградите да се различават от изобразените визии на рекламните материали.

6.3. Определянето на участниците, които печелят наградите по т. 6.1 ще се проведе на 07.10.2020 г., и ще бъде извършено на случаен принцип чрез томбола измежду всички участници, регистрирали надлежно поне един номер на касов бон.

6.4. Резултатите ще бъдат оповестени в деня на провеждането на тегленето на уебсайта на Играта на www.prestige-promo.bg/billa. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на имената и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.

6.5. В срок от 10 (десет) работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът ще уведоми печелившите Участници за спечелената награда чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.

6.6. Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.

6.7. Не се допуска използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично" вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация с един и същ талон с уникален код; б) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността с цел регистриране на един и същ талон с уникален код; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.  Организаторът си запазва правото и възможността да потърси съдействие от национална агенция по приходите и териториалните й поделения в случай на установени злоупотреби или съмнения за такива, свързани с нереални касови бонове.

7. Получаване на наградите

7.1. Наградите по т. 6.1, от промоционалната игра ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.

7.2. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

7.3. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е надлежно упълномощено и е съгласно да я приеме от името на спечелилия, като удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.

7.4. Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера касов бон със съответен код, който е регистриран за участие в томболата и е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че касовият бон с уникален код е повреден, дефектен, или номерът от него не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

8. ДРУГИ

8.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането на периода на промоционалната игра или по други подобни поводи.

8.2. Всички спорове, които може евентуално да възникнат между ОРГАНИЗАТОРА и участници в промоционалната игра, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай, че не се постигне съгласие, споровете ще се решават чрез компетентните държавни органи и съдилища.

8.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при евентуално незадоволителна или бавно извършена регистрации на интернет адреса www.prestige-promo.bg/billa.

8.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва и/или променя Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на интернет адрес www.prestige-promo.bg/billa.

8.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени началната дата (респективно периода) на промоционалната игра, ако, поради непредвидени обстоятелства, като например забавяне изготвянето на промоционални/рекламни материали или други, промоционалната игра не може да започне в срок. В този случай новият срок на промоционалната игра ще бъде посочен на интернет адреса www.prestige-promo.bg/billa.

8.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по всяко време да прекрати промоционалната игра, обявявайки това на интернет адрес www.prestige-promo.bg/billa, в случай че настъпи съществено нарушаване на Условията, има сигнал за извършено престъпление по повод на промоционалната игра, има данни за нарушаване на законни права и интереси на трети лица или настъпят форсмажорни обстоятелства. В случай че промоционалната игра бъде прекратена, „Престиж-96“ АД не дължи обезщетение на участниците в промоционалната игра, нито това е основание за връщане на закупени продукти.

8.7. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени периода на Играта, ако поради непредвидени обстоятелства тя не може да стартира на 01.07.2020 г.

8.8. При регистрирането на значителен брой кодове или при регистриране на един код повече пъти чрез различни номера на мобилни телефони, в случай че участникът е изтеглен като печеливш в някое от тегленията на промоцията, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да проведе вътрешно разследване, дали е налице злоупотреба. В случай че ОРГАНИЗАТОРЪТ констатира злоупотреба, има право да дисквалифицира участника от участие в промоционалната игра.

9. ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАТОРА

9.1. За въпроси, свързани с настоящата Игра, потребителите могат да се обадят на телефон +359 62 61 41 41 (според тарифния план на абоната) от 08:00 до 17:00 часа всеки ден с изключение на официалните празнични дни за 2020 година, за да получат необходимата информация.

10. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Защита на личните данни

10.1.1. Организаторът и Изпълнителите на промоционалната игра  се задължават да защитават, използват, обработват и съхраняват получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство в областта.

10.1.2. Включвайки се в промоционалната игра на Организатора, участниците се съгласяват доброволно да предоставят свои лични данни на „Престиж-96" АД.

10.1.3. Личните данни, които ще се събират от Организатора и Изпълнителите във връзка с участие в промоционалната кампания са следните: име, фамилия и телефон на участниците, три имена на печелившите и адрес за доставка на печелившите участници.

10.1.4. Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

10.1.4.1Администриране на промоционалната кампания;

10.1.4.2Идентификация на печелившите и осъществяване на контакт с тях, с цел получаване на наградата.

10.1.5. Организаторът и Изпълнителите имат право да предоставят лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

10.1.6. Лицата, ненавършили 18 години, не следва да участват в настоящата Игра.

10.1.7. С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Правила участникът декларира изрично:

10.1.7.1 че предоставя свои собствени лични данни;

10.1.7.2 че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра;

10.1.7.3изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите и съобразно Правилата, посочени в същите;

10.1.8. Участниците се съгласяват, че Организаторът и Изпълнителите могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението /получаването на наградите от нея.

10.1.9. Организаторът и Изпълнителите предприемат необходимите технически и организационни мерки, за да защитят данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

10.1.10. Организаторът и Изпълнителите определят ясни и прозрачни процедури за обработване на лични данни, както и следи за периодичното ревизиране на процесите на обработване и нуждата от тях.

10.1.11. Организаторът и Изпълнителите ще обработват личните данни за следните срокове и съответно унищожава след края на този период, а именно за целите на идентификация на печелившите – 5 год., считано от първи януари на годината, следваща годината на промоционалната игра.

10.1.12. Личните данни на участниците, които са участвали, но не са спечелили или не са избрани като резервни печеливши, се унищожават след края на промоцията.

10.1.14. Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната кампания на Организатора, има право на:

10.1.14.1. информация за процесите на обработка;

10.1.14.2. достъп до обработваните лични данни;

10.1.14.3. преносимост на личните данни;

10.1.14.4. коригиране на неточни данни;

10.1.14.5. ограничаване на обработването;

10.1.14.6. възражение за обработването пред Организатора, Изпълнителите, КЗЛД или компетентния съд;

10.1.14.7. изтриване на личните му данни (право да бъдеш забравен).

10.1.15. Упражняването на посочените в настоящата глава права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице посредством подаване на заявление на следните адреси на организатора: гр. Велико Търново, 5000, ул. „Дълга Лъка“ №6, както и на имейл GDPR@prestige96.bg , което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция.

10.1.16. В случай че спечелилият награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписите си получаването на информацията и данните, съдържащи се в документите, съпътстващи предаването на наградата, то „Престиж-96“ АД има право да откаже предоставянето на съответната спечелена награда, както и да я предостави на друг участник в играта.

11. Прекратяване на Играта

11.1. Настоящата Игра може да бъде прекратена преди изтичане на обявения период при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи да я провежда. Организаторът си запазва и неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това на: http://www.prestige96.bg/bg/promo.

12. Разни

12.1. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.

12.2 Списък на търговските обекти, на чиято територия ще бъде проведена промоцията:

Номер на филиал

Град

Адрес

 

101

СОФИЯ

БУЛ.БЪЛГАРИЯ 55

102

СОФИЯ

СОФИЙСКИ ГЕРОЙ NO:4

103

СОФИЯ

БУЛ.ЦАРИЦА ЙОАНА N72

104

СОФИЯ

БУЛ.АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ

105

СОФИЯ

БУЛ. ЛОМСКО ШОСЕ 171

106

СОФИЯ

УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА 35

107

СОФИЯ

БУЛ. ВЛАДИМИР ВАЗОВ 20

115

СОФИЯ

БУЛ. ВЛАДИМИР ВАЗОВ 70

117

СОФИЯ

УЛ. ЖЕЛЕЗОПЪТНА 18

120

СОФИЯ

БУЛ. ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКЪЛН 72

122

СОФИЯ

БУЛ. ЦАРИЦА ЙОАНА 15

123

СОФИЯ

ЖК. МЛАДОСТ 4, УЛ. 406-ТА N 14

124

СОФИЯ

БУЛ. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 18

125

СОФИЯ

УЛ. ОБИКОЛНА 32

126

СОФИЯ

БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ 94

127

СОФИЯ

УЛ. ЧЕРКОВНА 38

131

СОФИЯ

БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 22

132

СОФИЯ

БУЛ. КОПЕНХАГЕН 22

134

СОФИЯ

УЛ. ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР 27

136

СОФИЯ

БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 15

139

СОФИЯ

УЛ. ЦАР САМУИЛ 119

140

СОФИЯ

БУЛ. КНЯГИНЯ М. ЛУИЗА 102

141

СОФИЯ

БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 12

145

СОФИЯ

УЛ. СЕРДИКИЙСКИ СЪБОР 1

149

СОФИЯ

УЛ. РАКОВСКИ 116

150

СОФИЯ

БУЛ. ВЪЗКРЕСЕНИЕ 66

155

СОФИЯ

БУЛ. БРАТЯ БЪКСТОН 96

160

СОФИЯ

БУЛ. ЛОМСКО ШОСЕ 2A

164

СОФИЯ

ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ 2

169

СОФИЯ

УЛ. ПИРОТСКА 9

174

СОФИЯ

БУЛ. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 211

175

СОФИЯ

БУЛ. ДОНДУКОВ 11

179

СОФИЯ

УЛ. ЗЛАТОВРЪХ 4

181

СОФИЯ

УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ 2Б

182

СОФИЯ

БУЛ. А. МАЛИНОВ 89

186

СОФИЯ

УЛ. СКАЙЛЕР 41

191

СОФИЯ

УЛ. СЛАВЯНСКА 5

192

СОФИЯ

УЛ. САН СТЕФАНО 22

194

СОФИЯ

УЛ. ПОЛК. Г. ЯНКОВ 17

195

СОФИЯ

БУЛ. Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ 104

197

СОФИЯ

Ж.К. ОБЕЛЯ УЛ. ДИКО ИЛИЕВ 6

198

СОФИЯ

УЛ. ГЮЕШЕВО 14

199

СОФИЯ

УЛ. ЖИТНИЦА 5A

201

ПЕРНИК

УЛ. СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 29

205

САНДАНСКИ

УЛ. МАЛАШЕВСКА 13

207

САМОКОВ

УЛ. ИСКЪР 2

214

ПЕРНИК

КВ. ИЗТОК, УЛ. ЮРИЙ ГАГАРИН 1

218

БЛАГОЕВГРАД

УЛ. КРАЛИ МАРКО 1

219

ПЕТРИЧ

УЛ. ЦАР БОРИС III 20

221

КЮСТЕНДИЛ

УЛ. ПАУТАЛИЯ 10

224

КОСТИНБРОД

УЛ. СЛАВЯНСКА 34

253

СОФИЯ

БУЛ. СИТНЯКОВО 48

255

СОФИЯ

УЛ. СВ. ПИМЕН ЗОГРАФСКИ 38

259

СОФИЯ

БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ 100

260

СОФИЯ

БУЛ. АРСЕНАЛСКИ 2

261

СОФИЯ

БУЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 101

263

СОФИЯ

УЛ. РАЙКО АЛЕКСИЕВ 40

264

СОФИЯ

БУЛ. БЪЛГАРИЯ 69

265

СОФИЯ

БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115 З

266

СОФИЯ

УЛ. ДОНКА УШЛИНОВА 2

268

СОФИЯ

УЛ. ТУШЕ ДЕЛИИВАНОВ 5

301

ПАЗАРДЖИК

ЛЮБЕН БОЯНОВ 1

302

ПЛОВДИВ

БУЛ. 6 СЕПТЕМВРИ 221

303

ПЛОВДИВ

БУЛ.МАКЕДОНИЯ 2

304

ПЛОВДИВ

БУЛ. РУСКИ 54

309

ПЕЩЕРА

УЛ. ГЕОРГИ КЬОСЕИВАНОВ 40Б

312

СМОЛЯН

БУЛ. БЪЛГАРИЯ 11

315

ПЛОВДИВ

УЛ. ДИМИТЪР ТАЛЕВ 132А

316

ПЛОВДИВ

БУЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ 124А

317

АСЕНОВГРАД

БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 16

324

ПЛОВДИВ

УЛ. РАЙКО ДАСКАЛОВ 8

325

ВЕЛИНГРАД

УЛ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 2Б

326

ПЛОВДИВ

УЛ. ЧЕРЕШОВО ТОПЧЕ 2

328

ПАЗАРДЖИК

БУЛ. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 12

330

ПЛОВДИВ

БУЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 131

401

СЛИВЕН

УЛ. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ N 25

403

СТАРА ЗАГОРА

УЛ. КАП.ПЕТКО ВОЙВОДА NO:20

404

ЯМБОЛ

УЛ. АРДА 7

405

НОВА ЗАГОРА

УЛ. АНГЕЛ КЪНЧЕВ 68

407

КАЗАНЛЪК

УЛ. БАЧО КИРО 6

408

КЪРДЖАЛИ

БУЛ. БЪЛГАРИЯ 115

411

СТАРА ЗАГОРА

БУЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 218

412

СВИЛЕНГРАД

УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 5

413

ХАРМАНЛИ

ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 21

416

СТАРА ЗАГОРА

БУЛ. КНЯЗ АЛ. БАТЕНБЕРГ 28

419

СТАРА ЗАГОРА

УЛ. СВ. КНЯЗ БОРИС 93

420

СТАРА ЗАГОРА

БУЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 105А ЕТ. 1

423

СЛИВЕН

БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 1 Б

424

ХАСКОВО

ПЛОЩАД ОБЩИНСКИ 3

425

КЪРДЖАЛИ

КВ. ВЪЗРОЖДЕНЦИ, УЛ. ХРИСТО БОТЕВ 73

426

СТАРА ЗАГОРА

УЛ. ХАН АСПАРУХ 30

501

БУРГАС

УЛ. ГОЧО ИВАНОВ 30

504

БУРГАС

Ж.К. П. Р. СЛАВЕЙКОВ 111

506

ВАРНА

УЛ. ЦАР ИВАН СТРАЦИМИР 2

510

ВАРНА

УЛ. ДИМИТЪР ИКОНОМОВ 36

513

ВАРНА

УЛ. КАПИТАН РАЙЧО НИКОЛОВ 101

514

БУРГАС

Ж.К. МЕДЕН РУДНИК, ЗОНА  А, 171

515

ВАРНА

УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИИЙ 45

517

ВАРНА

БУЛ. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК 48

519

БУРГАС

КВ. ИЗГРЕВ БЛ. 178 179 180

526

БУРГАС

УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКА 58

530

ВАРНА

УЛ. ДУБРОВНИК 48

531

ВАРНА

БУЛ. КНЯЗ БОРИС I N 99

532

ВАРНА

БУЛ. НАРОДНИ БУДИТЕЛИ 6

533

ПОМОРИЕ

УЛ. КНЯЗ БОРИС I 104

534

ВАРНА

УЛ. ПОДВИС 25

536

БУРГАС

Ж.К. ИЗГРЕВ 147

540

ВАРНА

УЛ. 8-МИ МАРТ 2

542

ВАРНА

БУЛ. СЛИВНИЦА 185

601

ШУМЕН

БУЛ.СИМЕОН ВЕЛИКИ NO:34

603

РУСЕ

БУЛ. НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 18

604

РАЗГРАД

УЛ. ДУНАВ 40

605

ДОБРИЧ

УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 41

607

РУСЕ

УЛ. СОЛУН 12

613

РУСЕ

ПЛОЩАД СВОБОДА 7

614

ДОБРИЧ

ПЛОЩАД СВОБОДА 6

618

ШУМЕН

БУЛ. СЛАВЯНСКИ 30

621

РУСЕ

УЛ. ТУЛЧА 19

622

РУСЕ

УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 99

701

ГАБРОВО

УЛ. ОРЛОВСКА 119

702

ПЛЕВЕН

УЛ.АСЕН ХАЛАЧЕВ 2

704

ЛОВЕЧ

УЛ. Д-Р СЪЙКО СЪЕВ  30

705

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УЛ. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ 13А

706

СВИЩОВ

ПЛОЩАД СВОБОДА 2

709

СЕВЛИЕВО

УЛ. СТЕФАН ПЕШЕВ 90А

713

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УЛ. КРАКОВ 1 А

714

ГАБРОВО

БУЛ. МОГИЛЬОВ 47

715

ПЛЕВЕН

ПЛОЩАД СВОБОДАТА 25

801

ВРАЦА

УЛ. ИЛИЯ КРЪСТЕНЯКОВ 1

803

МОНТАНА

УЛ. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 5

810

МОНТАНА

БУЛ. АКАД. И. ДУРИДАНОВ 2

 

Нови продукти

РОДЕН КРАЙ 21бр Класик

РОДЕН КРАЙ 21бр Класик

Прясно от фабриката на „Престиж“

» Научи повече

По твой вкус

Любопитно за мюсли

Любопитно за мюсли

» Научи повече
© Всички права запазени „Престиж 96“ АД

Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
 
Top