Още

Още

Промоции

Търговска промоция „Коледа в CBA“

Правила за провеждане и за участие в Промоция

 • 1. Организатор
 • 1.1. Промоцията се е организира от „Престиж-96" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, кв. “Чолаковци“, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост „Организатор". Настоящите правила са задължителни за участниците в Промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес www.prestige96.bg.
 • 1.2. Изпълнител на Промоцията „Престиж-96" АД, наричано по-долу за краткост „Изпълнител" и/или „Организатор“. Партньори на Изпълнителя са юридическите лица, извършващи търговска дейност в магазините по т. 11.2.
 • 1.3. Промоцията „Коледа в CBA“ се организира с рекламна цел за популяризирането на бисквити ТРАЯНА произведени от Престиж 96 АД.
 • 2. Период и място на провеждане на промоционалната кампания
 • 2.1. Промоцията „Коледа в CBA“, наричана по-долу за краткост „Промоцията", стартира от 00:00 ч. на 04.11.2019 г. и продължава до 24:00 ч. на 04.12.2019 г.
 • 2.2. Във всеки един от магазините, посочени по т.11.2 (наричани за целите на Промоцията „търговски обекти“), ще могат да бъдат намерени указания за точния период на промоцията.
 • 2.3. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.
 • 2.4. Промоцията ще бъде проведена на територията на посочените в т. 11.2 магазини и търговски обекти, намиращи се на територията на Република България.
 • 3. Право на участие
 • 3.1. В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършили до 04.11.2019 г. включително, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „Престиж-96" АД и служители на търговските вериги, посочени в т. 11.2, както и техни преки родственици включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
 • 3.2. Правото на участие в промоцията принадлежи изключително на един единствен подател, който отговаря на условията от настоящите Правила.
 • 4. Участващи продукти
 • 4.1. В Промоцията участват следните видове продукти, а именно:

 

TРАЯНА Класик 175g тунквани бисквити

 

ТРАЯНА Какао 175g тунквани бисквити

 

ТРАЯНА Портокал 175g тунквани бисквити

 

ТРАЯНА Лешник 175g тунквани бисквити

 

ТРАЯНА Мляко 175g тунквани бисквити

 

ТРАЯНА МАКСИ 285g тунквани бисквити

 

ТРАЯНА Мини Класик 84g тунквани бисквити

 

Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.

 

 • 5. Начин за провеждане на промоционалната кампания
 • 5.1. През периода на провеждане на Промоцията желаещите да участват в нея трябва да закупят продукти от марка ТРАЯНА, участващи в Промоцията, на стойност минимум 1,99 лв. с ДДС от някой от посочените в таблицата по т. 11.2 магазини. Всеки участник трябва да запише трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка и да я пусне в поставената за целта урна в търговския обект. Наградата по т. 6.1 се изтегля на лотариен принцип от представител на търговския обект.
 • 5.2. Тегленето на наградите ще се състои на 09.12.2019 г. за всички участващи в промоцията търговски обекти.
 • 5.3.1. За да участват в тегленето за някоя от наградите по т. 6.1.1, участниците в Промоцията трябва:
 • 1. Да закупят продукти на стойност минимум 1,99 лв. с ДДС от марката ТРАЯНА, участващи в Промоцията, от някой от магазините по т. 11.2 по време на активния за съответния магазин период на промоцията;
 • 2. Да напишат трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка;
 • 3. Да пуснат касовата бележка в поставените за целта урни в търговските обекти.
 • 5.3.2. За да получат наградата по т. 6.1, участниците в Промоцията трябва да закупят продукти на стойност минимум 1,99 лв. с ДДС от марката ТРАЯНА, участващи в Промоцията, от някой от магазините по т. 11.2 по време на активния за съответния магазин период на промоцията.
 • 5.4. За повече информация относно провежданата Промоция, моля посетете нашия интернет сайт www.prestige96.bg.
 • 6. Награди
 • 6.1. Наградата в Промоцията е надуваема шейна, цвят червен, с брандинг на Престиж, общо 54 бр.
 • 6.2. Тегленето на Наградите се извършва от представител на Организатора на случаен принцип, измежду всички участници, изпълнили коректно условията на играта, описани в т. 5.3.1.
 • 6.3. Получаване на наградите:
 • 6.3.1. Представител на Организатора, ще се свърже по телефона с печелившите в срок от два дена след датата на провеждане на томболата за получаване на наградата.
 • 6.3.2. При получаване лично на наградата по чл. 6.1.1., на спечелилият ще бъде изискан документ за самоличност от служителят на Организатора, предаващ наградата, с цел верифициране на дадените в декларацията данни. В случай че данните не съответстват, следва гореописаната процедура да бъде повторена.
 • 6.3.3. Организаторът си запазва правото да откаже предоставянето на предметната награда, в случай на отказ от страна на печелившия участник да предостави или да удостовери информацията, посредством представянето на личният си документ за самоличност за справка.
 • 6.4. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

 

 • 7. Условия за валидност
 • 7.1. За да спечели, участникът в Промоцията, трябва да е изпълнил всички изброени по-долу условия:
 • 1. Да отговаря на условията за участие, изброени в настоящите правила;
 • 7.2. Организаторът не поема отговорност за:
 • 1. Повредени касови бележки или за бележки с несъответстващо на условията съдържание;
 • 2. Изгубени касови бележки и/или други нередности, допуснати по вина на магазините, в които се провежда Промоцията.
 • 8. Правни текстове
 • 8.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Промоция.
 • 8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.
 • 9. Защита на личните данни
 • 9.1. Организаторът на промоцията е регистриран по реда на Закон за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни и се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство в областта.
 • 9.2. Включвайки се в промоционалната игра на Организатора, участниците се съгласяват доброволно да предоставят свои лични данни.
 • 9.3. Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоционалната кампания са следните: три имена и телефонен номер.
 • 9.4. Всеки участник предоставя на Организатора необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:
 • 9.4.1. администриране на промоционалната кампания;
 • 9.4.2. идентификация на печелившите и осъществяване на контакт с тях, с цел получаване на наградата.
 • 9.5. Участниците, ненавършили 18 години, следва да известят и получат разрешение от своите родители или други възрастни, които са техни законни представители, за участието си в промоционалната игра и за предоставянето и ползването на техните данни съгласно настоящия раздел.
 • 9.6. С регистрацията си за участие в Промоцията лицата, ненавършили 18 години, декларират и гарантират, че са известили и получили това съгласие на своите родители или други техни законни представители.
 • 9.7. С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Общи условия участникът декларира изрично:
 • 9.7.1. че предоставя свои собствени лични данни;
 • 9.7.2. че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра;
 • 9.7.3. изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите и съобразно условията, посочени в същите;
 • 9.8. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея.
 • 9.9. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
 • 9.10. Организаторът определя ясни и прозрачни процедури за обработване на лични данни, както и следи за периодичното ревизиране на процесите на обработване и нуждата от тях.
 • 9.11. Организаторът ще обработва личните данни за следните срокове и съответно унищожава след края на този период:

За идентификация на печелившите – 5 год., считано от първи януари на годината, следваща годината на промоцията;

 • 9.12. Личните данни на участвалите, но неспечелили участници, се унищожават след края на промоцията, като се съставя нарочен протокол.
 • 9.13. Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната кампания на Организатора има право на:

9.13.1. информация за процесите на обработка;
9.13.2. достъп до обработваните лични данни;
9.13.3. преносимост на личните данни;
9.13.4. коригиране на неточни данни;
9.13.5. ограничаване на обработването;
9.13.6. възражение за обработването пред Организатора, КЗЛД или компетентния съд;
9.13.7. изтриване на личните му данни (право да бъдеш забравен);

 • 9.14. Упражняването на посочените в настоящата глава права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице посредством подаване на заявление на следните адреси на организатора: гр. Велико Търново, 5000, ул. „Дълга Лъка“ №6, както и на имейл GDPR@prestige96.bg , което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция.
 • 9.15. В случай, че спечелилият награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписите си получаването на информацията и данните, съдържащи се в документите, съпътстващи предаването на наградата, то „ПРЕСТИЖ-96“ АД има право да откаже предоставянето на съответната спечелена награда, както и да я предостави на друг участник в играта.
 • 10. Прекратяване на промоционалната кампания
 • 10.1. Настоящата промоционална кампания може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания.
 • 11. Разни
 • 11.1. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.
 • 11.2. Списък на магазините и търговските обекти, на чиято територия ще бъде проведена промоцията:

Фирма Верига

Град

Адрес

CBA ПАЗАРА

Велико Търново

УЛ. БЪЛГАРИЯ 1

СВА АСПАРУХОВО

Варна

КВ. АСПАРУХОВО, БУЛ. НАРОДНИ БУДИТЕЛИ 2/ ЦБА АСПАР

CBA ХАЛИ РУСЕ

Русе

УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКА 93

СВА ТРАКИЯ

Варна

ТРАКИЯ, УЛ. ЯНКУЛ ВОЙВОДА 24/ ЦБА ТРАКИЯ М29

CBA ТУТРАКАН

Тутракан

УЛ. РОДИНА 1/ ЦБА ТУТРАКАН М18

СВА ЧАЙКА ПАРК

Варна

КВ.ЧАЙКА БЛ.27/ ЦБА ЧАЙКА ПАРК М27

СВА БАЗАР ЛЕВСКИ

Варна

БУЛ. В.ЛЕВСКИ 35/ ЦБА БАЗАР ЛЕВСКИ

CBA ЗДРАВЕЦ

Варна

КВ. ЗДРАВЕЦ ИЗТОК, БУЛ. ЛИПНИК 88

СВА ВЛАДИСЛАВОВО

Варна

КВ. ВЛАДИСЛАВОВО, С/У БЛ. 407/ ЦБА В-ВО М5

СВА ВЛАДИСЛАВОВО 2

Варна

КВ.ВЛАДИСЛАВОВО, УЛ.НИШ/ ЦБА В-ВО 2 М30

СВА КАЙСИЕВА ГРАДИНА

Варна

Ж.К.КАЙСИЕВА ГРАДИНА БЛ.235/ М55

CBA  ХАЛИ ГАБРОВО

Габрово

УЛ. РАДЕЦКА 18

CBA ДРЯНОВО

Дряново

УЛ. БАЧО КИРО 32

CBA ЧОЛАКОВЦИ

Велико Търново

КВ. ЧОЛАКОВЦИ, УЛ. РАЙНА КНЯГИНЯ 2

СВА ЧАЙКА

Варна

Ж.К. ЧАЙКА, ДО БЛ.62/ ЦБА ЧАЙКА М2

Долен чифлик

Долен Чифлик

УЛ. БОТЕВСКА 16

СВА СВОБОДА

София

ГР.СОФИЯ,РАЙОН НАДЕЖДА,Ж.К.СВОБОДА , БУЛ.ГЕН.НИКОЛА ЖЕКОВ ДО БЛ.12

ЕЛИН ПЕЛИН 2

Елин Пелин

БУЛ.СОФИЯ 17 / ЕЛИН ПЕЛИН

СВА БОРОВО

София

ГР.СОФИЯ,Ж.К.БОРОВО УЛ.ПЧЕЛА №30/БОРОВО1/

ЦБА ЕКО МАРКЕТ -БОРОВО 2

Борово

БОРОВО - ЪГЪЛА НА УЛ.РОДОПСКИ ИЗВОР И УЛ.ЛЕЛИНСКА ЧУКА/БОРОВО 2

НАДЕЖДА

София

ГР.СОФИЯ,Ж.К.НАДЕЖДА 4, БЛ.4, ДО БЛ.434

БАНИШОРА

София

гр.София, ж.к.Банишора, ул.Иван Тургенев №2

Лесново

Лесново

с.Лесново - център /бившият Фреш Еко  Маркет/

 

Нови продукти

НЕобикновени Бисквити Ная Класик 190г

НЕобикновени Бисквити Ная Класик 190г

Прясно от фабриката на „Престиж“

» Научи повече

По твой вкус

Как са се родили бисквити

Как са се родили бисквити

» Научи повече
© Всички права запазени „Престиж 96“ АД

Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
 
Top