Още

Още

Промоции

Промоционална игра „Играй и спечели с Траяна!“, провеждана в търговска верига Кауфланд

Правила за провеждане и за участие в Играта

 • 1. Организатор
 • 1.1. Играта е организирана от „Престиж-96" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, кв. „Чолаковци“, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост „Организатор". Изпълнители на промоцията са „НЕТ АДВАНС“ ООД, ЕИК 201463373, “Номад Промоушънс” ЕООД   (и двете дружества наричани по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛИ“). Настоящите правила са задължителни за участниците в Играта.
 • 1.2. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта  на www.prestige-promo.bg/kaufland. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес https://www.prestige96.bg/bg/promo. Информация за промоционалната игра може да бъде получена и на телефон: 0888 704 101 (цената на обаждането е според тарифния план на абоната).
 • 1.3. Промоционалната игра се организира от „Престиж-96" АД, наричано по-долу за краткост „Организатор“ и се провежда от Изпълнителите („НЕТ АДВАНС“ ООД и “Номад Промоушънс” ЕООД). Партньор на Организатора е юридическото лице, извършващо търговска дейност в търговските обекти по т. 12.2, а именно Кауфланд („КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, ЕИК 131129282).
 • 1.4. Играта „Играй и спечели с Траяна!“ се организира с рекламна цел за популяризирането на бисквити Траяна.

 

 • 2. Период и място на провеждане на Играта
 • 2.1. Играта „Играй и спечели с Траяна!“, наричана по-долу за краткост „Играта", „промоционалната игра/кампания“, „Кампанията“, стартира от 00:00 ч. на 01.11.2019 г. и продължава до 24:00 ч. на 30.11.2019 г.
 • 2.2. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.
 • 2.3. Играта ще бъде проведена на територията на посочените в т. 12.2 търговски обекти, намиращи се на територията на Република България.

 

 • 3. Право на участие
 • 3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към момента на провеждане на Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Игра НЕ могат да участват служители на „Престиж-96" АД, „Нет Адванс“ ООД, “Номад Промоушънс” ЕООД и на търговска верига Кауфланд, чиито обекти са посочени в т. 12.2, както и членове на техните семейства: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
 • 3.2. Всяко лице има право на неограничен брой участия в Играта, но може да спечели само една награда.
 • 3.3. Всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в играта декларира съгласието си с настоящите правила.

 

 • 4. Участващи продукти
 • 4.1. В Играта участват следните видове продукти, а именно всички разновидности на бисквити Траяна, както следва:

 

ТРАЯНА Коледен дизайн 175г тунквани бисквити

ТРАЯНА Класик 175г тунквани бисквити

ТРАЯНА Какао 175г тунквани бисквити

ТРАЯНА Портокал 175г тунквани бисквити

ТРАЯНА Лешник 175г тунквани бисквити

ТРАЯНА Мляко 175г тунквани бисквити

ТРАЯНА Макси 285г тунквани бисквити

ТРАЯНА Мини 252г тунквани бисквити

 

Върху участващите в Играта продукти няма изрично обособено обозначение.

 

 • 5. Начин за провеждане на Играта
 • 5.1. През периода на провеждане на Играта желаещите да участват в нея трябва да закупят минимум две опаковки бисквити Траяна от който и да е вкус и грамаж, от посочените в таблицата по т. 12.2 търговски обекти на Кауфланд.
 • 5.2. За да участват в промоционалната игра, участниците трябва да регистрират на адрес www.prestige-promo.bg/kaufland кода от касовата бележка за закупени минимум две опаковки бисквити Траяна.
 • 5.3. За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят да попълни следните полета (всички са задължителни):
 • 1. Да въведе номера от касовата бележка;
 • 2. Да въведе име и фамилия и мобилен номер;
 • 3. Да изпише указания на съотв. екран код , чрез който да удостовери, че потребителят не е „робот“ (Captcha code);
 • 4. Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
 • - Ще запази и покаже оригинала на касовата бележка на куриера при получаването на наградата от страна на печелившите участници;
 • - След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната игра, да потвърди, че е съгласен с тях.
 • След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.
 • 5.4. С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта. Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да бъдат обработвани за целите на Играта, няма да може да участва в Промоционалната игра.
 • 5.5. При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.
 • 5.6. С регистрацията за участие в Играта Участниците се включват в теглене за награди, описани в т. 6.1 от настоящите Правила, което ще се проведе на 04.12.2019 г.
 • 5.7. Регистрация, извършена преди 0:00ч. на 01.11.2019 г. или след 23:59 ч. на 30.11.2019 г., е невалидна и няма да участва в Играта.

 

 • 5.8. Всеки Участник може да се регистрира многократно за участие в Периода на провеждане на играта. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Всяка допълнителна регистрация на касова бележка в играта увеличава шанса за спечелване на награда. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда.

 

 • 5.9. Всеки участник може да спечели най-много 1 награда с участието си в играта.

 

 • 5.10. Ако Участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни, участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие в тегленето на наградите.

 

 

 

 • 6. Награди
 • 6.1. Наградите в Играта са:
 • - 120 бр. червени поларени одеяла, марка Hiidea, размер 145*95см, 180гр./м2,  брандирано с лого ПРЕСТИЖ.
 • - 20 бр. преносими Bluetooth колонки за възпроизвеждане на музика, отговаряне на повиквания, увеличаване и намаляване на звука. С включен USB / микро USB кабел за зареждане, материал гумено покритие, размер ф59х55мм, цвят червен и бял, брандирана с лого ПРЕСТИЖ.
 • - 20 бр. Безжични Bluetooth слушалки i7S, универсални, с вграден микрофон. Свързаност - Wireless 2 x Bluetooth Bluetooth 4.2.. С включен кабел, материал пластмаса, цвят бял, брандирани с лого ХИПЕР.
 • - 20 бр. преносими  батерии за мобилен телефон 4000 mAh, модел Nibbler, марка Alfa. С включен кабел за зареждане[TK1] . Размер 9,7х 4,5х 2,3 см, форма правоъгълна, цвят бял, брандирана с лого ХИПЕР.
 • 6.2. Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали, са с илюстративен характер.
 • 6.3. Определянето на участниците, спечелили наградите по т.6.1, ще се проведе на 04.12.2019 г. чрез теглене.
 • 6.4. Резултатите ще бъдат оповестени в деня на провеждането на тегленето на уебсайта на Играта на www.prestige-promo.bg/kaufland. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на имената и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.
 • 6.5. В срок от 5 работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът или Изпълнителите уведомяват печелившите Участници за спечелената награда чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер.
 • 6.6. Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.
 • 6.7. Не се допуска използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично" вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация с един и същ касов бон; б) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността с цел регистриране на един и същ касов бон; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.  Организаторът си запазва правото и възможността да потърси съдействие от национална агенция по приходите и териториалните й поделения в случай на установени злоупотреби или съмнения за такива, свързани с нереални касови бележки.

 

 • 7. Получаване на наградите
 • 7.1. Наградите от промоционалната игра ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил, в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.
 • 7.2. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.
 • 7.3. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е съгласно да го приеме от името на спечелилия и удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.
 • 7.4. Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера касова бележка за закупени минимум 2 опаковки бисквити Траяна, от който и да е вкус и грамаж, с номера от касовия бон, който е регистриран за участие в томболата и е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че касовата бележка е повредена, дефектна, или номерът от нея не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

 

 • 8. ДРУГИ
 • 8.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането на периода на промоционалната игра или по други подобни поводи.
 • 8.2. Всички спорове, които може евентуално да възникнат между ОРГАНИЗАТОРА и участници в промоционалната игра, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай че не се постигне съгласие, споровете ще се решават чрез компетентните държавни органи и съдилища.
 • 8.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при евентуално незадоволителна или бавно извършена регистрации на интернет адреса www.prestige-promo.bg/kaufland.
 • 8.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва и/или променя Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на интернет адрес www.prestige-promo.bg.
 • 8.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени началната дата (респективно периода) на промоционалната игра, ако, поради непредвидени обстоятелства, като например забавяне изготвянето на промоционални/рекламни материали или други, промоционалната игра не може да започне в срок. В този случай новият срок на промоционалната игра ще бъде посочен на интернет адреса www.prestige-promo.bg.
 • 8.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по всяко време да прекрати промоционалната игра, обявявайки това на интернет адрес www.prestige-promo.bg, в случай че настъпи съществено нарушаване на Условията, има сигнал за извършено престъпление по повод на промоционалната игра, има данни за нарушаване на законни права и интереси на трети лица или настъпят форсмажорни обстоятелства. В случай че промоционалната игра бъде прекратена, „Престиж-96“ АД не дължи обезщетение на участниците в промоционалната игра, нито това е основание за връщане на закупени продукти.
 • 8.7. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени периода на Играта, ако поради непредвидени обстоятелства тя не може да стартира на 01.11.2019 г.
 • 8.8. При регистрирането на значителен брой кодове от касови бонове или при регистриране на един код повече пъти чрез различни номера на мобилни телефони, в случай че участникът е изтеглен като печеливш в някое от тегленията на промоцията, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да проведе вътрешно разследване, дали е налице злоупотреба. В случай че ОРГАНИЗАТОРЪТ констатира злоупотреба, има право да дисквалифицира участника от участие в промоционалната игра.

 

 • 9. ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАТОРА
 • 9.1. За въпроси, свързани с настоящата Игра, потребителите могат да се обадят на телефон 0888 704 101 (според тарифния план на абоната) от 09:00 до 20:00 часа всеки ден с изключение на официалните празнични дни за 2019 година, за да получат необходимата информация.
 • 10. ЛИЧНИ ДАННИ
 • 10.1. Защита на личните данни
 • 10.1.1. Организаторът и Изпълнителите на промоционалната игра  се задължават да защитават, използват, обработват и съхраняват получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство в областта.
 • 10.1.2. Включвайки се в промоционалната игра на Организатора, участниците се съгласяват доброволно да предоставят свои лични данни на „Престиж-96" АД.
 • 10.1.3. Личните данни, които ще се събират от Организатора и Изпълнителите във връзка с участие в промоционалната кампания са следните: име, фамилия и телефон на участниците, три имена на печелившите и адрес за доставка на печелившите участници.
 • 10.1.4. Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:
 • 10.1.4.1. Администриране на промоционалната кампания;
 • 10.1.4.2. Идентификация на печелившите и осъществяване на контакт с тях, с цел получаване на наградата.
 • 10.1.5. Организаторът и Изпълнителите имат право да предоставят лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.
 • 10.1.6. Участниците, ненавършили 18 години, следва да известят и получат разрешение от своите родители или други възрастни, които са техни законни представители, за участието си в промоционалната игра и за предоставянето и ползването на техните данни съгласно настоящия раздел. С регистрацията си за участие в Промоцията лицата, ненавършили 18 години, декларират и гарантират, че са известили и получили това съгласие на своите родители или други техни законни представители.
 • 10.1.7. С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Правила участникът декларира изрично:
 • 10.1.7.1. че предоставя свои собствени лични данни;
 • 10.1.7.2. че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра;
 • 10.1.7.3. изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите и съобразно Правилата, посочени в същите;
 • 10.1.7.4. Декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг.
 • 10.1.8. Участниците се съгласяват, че Организаторът и Изпълнителите могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението /получаването на наградите от нея.
 • 10.1.9. Организаторът и Изпълнителите предприемат необходимите технически и организационни мерки, за да защитят данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
 • 10.1.10. Организаторът и Изпълнителите определят ясни и прозрачни процедури за обработване на лични данни, както и следи за периодичното ревизиране на процесите на обработване и нуждата от тях.
 • 10.1.11. Организаторът и Изпълнителите ще обработват личните данни за следните срокове и съответно унищожава след края на този период, а именно за целите на идентификация на печелившите – 5 год., считано от първи януари на годината, следваща годината на промоционалната игра.
 • 10.1.12. Личните данни на участниците, които са участвали, но не са спечелили или не са избрани като резервни печеливши, се унищожават след края на промоцията.
 • 10.1.13. В срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на наградите от всички спечелили, публикацията, оповестяваща играта, ще бъде премахната.
 • 10.1.14. Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната кампания на Организатора, има право на:
 • 10.1.14.1. информация за процесите на обработка;
 • 10.1.14.2. достъп до обработваните лични данни;
 • 10.1.14.3. преносимост на личните данни;
 • 10.1.14.4. коригиране на неточни данни;
 • 10.1.14.5. ограничаване на обработването;
 • 10.1.14.6. възражение за обработването пред Организатора, Изпълнителите, КЗЛД или компетентния съд;
 • 10.1.14.7. изтриване на личните му данни (право да бъдеш забравен).
 • 10.1.15. Упражняването на посочените в настоящата глава права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице посредством подаване на заявление на следните адреси на организатора: гр. Велико Търново, 5000, ул. „Дълга Лъка“ №6, както и на имейл GDPR@prestige96.bg , което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция.
 • 10.1.16. В случай че спечелилият награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписите си получаването на информацията и данните, съдържащи се в документите, съпътстващи предаването на наградата, то „Престиж-96“ АД има право да откаже предоставянето на съответната спечелена награда, както и да я предостави на друг участник в играта.

 

 • 11. Прекратяване на Играта
 • 11.1. Настоящата Игра може да бъде прекратена преди изтичане на обявения период при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи да я провежда. Организаторът си запазва и неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това на: https://www.prestige96.bg/bg/promo.

 

 • 12. Разни
 • 12.1. ВСЕКИ УЧАСТНИК В ИГРАТА СЕ СЧИТА ЗА УВЕДОМЕН И ЗАПОЗНАТ С НЕЙНИТЕ ПРАВИЛА И СЪГЛАСЕН С УСЛОВИЯТА Й, КАТО С УЧАСТИЕТО СИ В ИГРАТА ДЕКЛАРИРА СЪГЛАСИЕТО СИ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА.
 • 12.2. Списък на търговските обекти на Кауфланд, на чиято територия ще бъде проведена Играта :

Филиал

Адрес

Пловдив Тракия, Освобождение

гр. Пловдив 4023, ж.к.Тракия, бул. „Освобождение“ № 47

София Младост

гр. София 1712 , ул. „Филип Аврамов“ № 3

Хасково

гр. Хасково 6300, бул. „Съединение“ № 44

Русе Ялта

гр. Русе 7020, бул. „Липник“ № 8

Варна Възраждане

гр. Варна 9020, бул. „Република“ № 60

Ямбол

гр. Ямбол 8600, ул. "Граф Игнатиев" 30

Сливен

гр. Сливен 8800, бул. „Георги Данчев“ № 30

София Дружба

гр. София 1592, ул. „Хайделберг“ № 1

Враца

гр. Враца 3000, ул. „Оборище“ 12

Шумен

гр. Шумен 9700, бул. „Симеон Велики“ №28

Русе Дружба

гр. Русе 7020, кв. Дружба, бул. „Христо Ботев“ № 38

Перник Христо Смирненски

гр. Перник 2300, ул. "6-ти май" № 1

Монтана

гр. Монтана 3400, бул "3 март" № 145-А

Плевен Кайлъка

гр. Плевен 5800, ул. "Сан Стефано" № 80

Благоевград

гр. Благоевград 2700, бул. „Свети Димитър Солунски“ № 21

Добрич

гр. Добрич 9800, ул. „Дунав“ 55

София Банишора

гр. София 1233, ул. „Скопие“ № 1

София Овча Купел

гр. София , ул. „Кукуряк“ № 3

Пазарджик

гр. Пазарджик 4400, ул. „Димчо Дебелянов“ № 3

Кюстендил

гр. Кюстендил 2500, бул. „Македония“ № 10

Бургас Славейков

гр. Бургас 8000, ул. „Янко Комитов“ № 8

Ст. Загора - Казански

гр. Стара Загора 6000, ул. „Стамо Пулев“ № 2

Търговище

гр. Търговище 7700, ул. „Александър Стамболийски“ 27

Разград

гр. Разград 7200, бул. „Априлско въстание“ 3А

Димитровград

гр. Димитровград 6400, ул. Ромен Ролан 7

Горна Оряховица

гр. Г. Оряховица, ук. Мано Тодоров 7А

Казанлък

гр. Казанлък, бул. 23-ти Шипченски пехотен полк 153

Пловдив Гагарин

гр. Пловдив 4023, бул. Брезовско шосе № 127

Видин

гр. Видин 3700, бул. Панония № 41

Севлиево

гр. Севлиево 5400, ул. Стара планина № 78

София Люлин

гр. София 1324, бул. Петър Дертлиев № 56

Силистра

гр. Силистра 7500, ул. Н. Й. Вапцаров № 8

Варна Трошево

гр. Варна 9020, ул. Христо Смирненски № 2

Плевен Воден

гр. Плевен 5800, ул. Гренадирска № 119

Ботевград

гр. Ботевград 2140, бул. Цар Освободител № 35 Б

Пловдив Христо Ботев-Юг

гр. Пловдив 4023, ул. Македония 97Б

София Надежда

гр. София 1229, ул. Хан Кубрат №61

Варна Владислав Варненчик

гр. Варна 9023 бул. "Трети март" №77

София Хаджи Димитър

гр. София 1510, ул. Резбарска №7Б

София Слатина

гр. София 1715, ул. Асен Йорданов №7

Бургас Меден Рудник

гр. Бургас 8000, ул. "Отец Матей Миткалото" № 45

Пловдив Тракия, Цариградско шосе

гл. Пловдив 4023, бул. Цариградско шосе № 94

Габрово

гр. Габрово 5300, ул. Ивайло № 6

Сандански

гр. Сандански 2800, бул. Свобода 55

Перник Изток

гр. Перник 2300, ул. Овар 1

София Витоша

гр. София 1618, ул. Тодор Каблешков 3

Кърджали

гр. Кърджали, ул. Здравец 13

Карлово

гр. Карлово, ул. Теофан Райнов 72

Пловдив 5, Хр. Смирненски

гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе" 36

Сливен 2

гр. Сливен, бул. "Цар Симеон" 39

Шумен 2

гр. Шумен, ул. "Бели Лом" 1

Асеновград

гр. Асеновград, ул. "Хаджи Димитър Стоилов" №1

Дупница

гр. Дупница, ул. "Свети Иван Рилски" № 96-А

София Малинова долина

гр. София, ул. "Проф. Д-р Иван Странски" №20

Бургас Изгрев

гр. Бургас, ул. "Транспортна" №23

Стара Загора

гр. Стара Загора, ул. "Иван Вазов" № 2

София 11

гр. София, бул. "Ген. Тотлебен" № 36

Велико Търново

гр. Велико Търново, ул. "Краков" 2Б

 

 

Нови продукти

РОДЕН КРАЙ 21бр Класик

РОДЕН КРАЙ 21бр Класик

Прясно от фабриката на „Престиж“

» Научи повече

По твой вкус

Десерт с МЮСЛИ бисквити

Десерт с МЮСЛИ бисквити

» Научи повече
© Всички права запазени „Престиж 96“ АД

Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
 
Top