Още

Още

Промоции

Търговска промоция „Играй за суитшърт“ в CBA

Правила за провеждане и за участие в Промоция

 • 1. Организатор
 • 1.1. Промоцията е организирана от „Престиж-96" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, кв. “Чолаковци“, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост „Организатор". Настоящите правила са задължителни за участниците в Промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес www.prestige96.bg.
 • 1.2. Изпълнител на Промоцията „Престиж-96" АД, наричано по-долу за краткост „Изпълнител" и/или „Организатор“. Партньори на Изпълнителя са юридическите лица, извършващи търговска дейност в магазините по т. 11.2.
 • 1.3. Промоцията  „Играй за суитшърт се организира с рекламна цел за популяризирането на вафли и сухи пасти произведени от Престиж 96 АД.
 • 2. Период и място на провеждане на промоционалната кампания
 • 2.1. Промоцията „Вело емоции с ТВ на Престиж 96“, наричана по-долу за краткост „Промоцията", стартира от 00:00 ч. на 03.10.2019 г. и продължава до 24:00 ч. на 03.11.2019 г.
 • 2.2. Във всеки един от магазините, посочени по т.11.2 (наричани за целите на Промоцията „търговски обекти“), ще могат да бъдат намерени указания за точния период на промоцията.
 • 2.3. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.
 • 2.4. Промоцията ще бъде проведена на територията на посочените в т. 11.2 магазини и търговски обекти, намиращи се на територията на Република България.
 • 3. Право на участие
 • 3.1. В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършили до 03.10.2019 г. включително, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „Престиж-96" АД и служители на търговските вериги, посочени в т. 11.2, както и техни преки родственици включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
 • 3.2. Правото на участие в промоцията принадлежи изключително на един единствен подател, който отговаря на условията от настоящите Правила.
 • 4. Участващи продукти
 • 4.1. В Промоцията участват следните видове продукти, а именно:

 

 

Троя Класик 32g ТВ

 

Троя Gold 32g ТВ

 

Троя Макси 49g ТВ

 

Хипер Класик 55g ТВ

 

Хипер Black 55g ТВ

 

Хипер Лешник 55g ТВ

 

Хипер Jumbo 70g ТВ

 

Хипер Hammer 70g. ТВ

 

Престиж  32g ТВ

 

Споко  фъстъци 35g ТВ

 

СПОКО МАКСИ Фъстъци 49g ТВ

 

СПОКО XXL Фъстъци 75g ТВ

 

ПРЕСТИЖ XXL Какао 75g сухи пасти

 

100% POWER Женшен 40g енергиен бар

 

100% POWER Гуарана 40g енергиен бар

 

100% POWER Протеин 40g протеинов бар

 

Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.

 

 • 5. Начин за провеждане на промоционалната кампания
 • 5.1. През периода на провеждане на Промоцията желаещите да участват в нея трябва да закупят продукти от марка Престиж, участващи в Промоцията, на стойност минимум 1,99 лв. с ДДС от някой от посочените в таблицата по т. 11.2 магазини. Всеки участник трябва да запише трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка и да я пусне в поставената за целта урна в търговския обект. Наградата по т. 6.1 се изтегля на лотариен принцип от представител на търговския обект.
 • 5.2. Тегленето на наградите ще се състои на 06.11.2019 г. за всички участващи в промоцията търговски обекти.
 • 5.3.1. За да участват в тегленето за някоя от наградите по т. 6.1.1, участниците в Промоцията трябва:
 • 1. Да закупят продукти на стойност минимум 1,99 лв. с ДДС от марката Престиж, участващи в Промоцията, от някой от магазините по т. 11.2 по време на активния за съответния магазин период на промоцията;
 • 2. Да напишат трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка;
 • 3. Да пуснат касовата бележка в поставените за целта урни в търговските обекти.
 • 5.3.2. За да получат наградата по т. 6.1, участниците в Промоцията трябва да закупят продукти на стойност минимум 1,99 лв. с ДДС от марката Престиж, участващи в Промоцията, от някой от магазините по т. 11.2 по време на активния за съответния магазин период на промоцията.
 • 5.4. За повече информация относно провежданата Промоция, моля посетете нашия интернет сайт www.prestige96.bg.
 • 6. Награди
 • 6.1. Наградата в Промоцията е суитшърт, цвят син или червен, с брандинг на Хипер или Споко, общо 48 бр.
 • 6.2. Тегленето на Наградите се извършва от представител на Организатора на случаен принцип, измежду всички участници, изпълнили коректно условията на играта, описани в т. 5.3.1.
 • 6.3. Получаване на наградите:
 • 6.3.1. Представител на Организатора, ще се свърже по телефона с печелившите в срок от два дена след датата на провеждане на томболата за получаване на наградата.
 • 6.3.2. При получаване лично на наградата по чл. 6.1.1., на спечелилият ще бъде изискан документ за самоличност от служителят на Организатора, предаващ наградата, с цел верифициране на дадените в декларацията данни. В случай че данните не съответстват, следва гореописаната процедура да бъде повторена.
 • 6.3.3. Организаторът си запазва правото да откаже предоставянето на предметната награда, в случай на отказ от страна на печелившия участник да предостави или да удостовери информацията, посредством представянето на личният си документ за самоличност за справка.
 • 6.4. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

 

 • 7. Условия за валидност
 • 7.1. За да спечели, участникът в Промоцията, трябва да е изпълнил всички изброени по-долу условия:
 • 1. Да отговаря на условията за участие, изброени в настоящите правила;
 • 7.2. Организаторът не поема отговорност за:
 • 1. Повредени касови бележки или за бележки с несъответстващо на условията съдържание;
 • 2. Изгубени касови бележки и/или други нередности, допуснати по вина на магазините, в които се провежда Промоцията.
 • 8. Правни текстове
 • 8.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Промоция.
 • 8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.
 • 9. Защита на личните данни
 • 9.1. Организаторът на промоцията е регистриран по реда на Закон за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни и се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство в областта.
 • 9.2. Включвайки се в промоционалната игра на Организатора, участниците се съгласяват доброволно да предоставят свои лични данни.
 • 9.3.
 • 9.3.1. Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоционалната кампания са следните: три имена и телефонен номер.
 • 9.4. Всеки участник предоставя на Организатора необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:
 • 9.4.1. администриране на промоционалната кампания;
 • 9.4.2. идентификация на печелившите и осъществяване на контакт с тях, с цел получаване на наградата.
 • 9.5. Участниците, ненавършили 18 години, следва да известят и получат разрешение от своите родители или други възрастни, които са техни законни представители, за участието си в промоционалната игра и за предоставянето и ползването на техните данни съгласно настоящия раздел.
 • 9.6. С регистрацията си за участие в Промоцията лицата, ненавършили 18 години, декларират и гарантират, че са известили и получили това съгласие на своите родители или други техни законни представители.
 • 9.7. С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Общи условия участникът декларира изрично:
 • 9.7.1. че предоставя свои собствени лични данни;
 • 9.7.2. че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра;
 • 9.7.3. изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите и съобразно условията, посочени в същите;
 • 9.7.4. декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг.
 • 9.8. Всеки участник може по всяко време да откаже по-нататъшното обработване за целите на директния маркетинг, като заяви това с изпращане на писмо на адрес Велико Търново, ул. “Дълга Лъка” №6 за “Престиж-96” АД или e-mail на адрес: promotions@prestige96.bg. Организаторът ще преустанови изпращането на съобщения към участника.
 • 9.9. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията и или осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея.
 • 9.10. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
 • 9.11. Организаторът определя ясни и прозрачни процедури за обработване на лични данни, както и следи за периодичното ревизиране на процесите на обработване и нуждата от тях.
 • 9.12. Организаторът ще обработва личните данни за следните срокове и съответно унищожава след края на този период:
 • 9.12.1. За идентификация на печелившите – 5 год., считано от първи януари на годината, следваща годината на промоцията;
 • 9.13. Личните данни на участвалите, но неспечелили участници, се унищожават след края на промоцията, като се съставя нарочен протокол.
 • 9.14. Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната кампания на Организатора има право на:
 • 9.14.1. информация за процесите на обработка;
 • 9.14.2. достъп до обработваните лични данни;
 • 9.14.3. преносимост на личните данни;
 • 9.14.4. коригиране на неточни данни;
 • 9.14.5. ограничаване на обработването;
 • 9.14.6. възражение за обработването пред Организатора, КЗЛД или компетентния съд;
 • 9.14.7. изтриване на личните му данни (право да бъдеш забравен);
 • 9.15. Упражняването на посочените в настоящата глава права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице посредством подаване на заявление на следните адреси на организатора: гр. Велико Търново, 5000, ул. „Дълга Лъка“ №6, както и на имейл GDPR@prestige96.bg , което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция.
 • 9.16. В случай, че спечелилият награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписите си получаването на информацията и данните, съдържащи се в документите, съпътстващи предаването на наградата, то „ПРЕСТИЖ-96“ АД има право да откаже предоставянето на съответната спечелена награда, както и да я предостави на друг участник в играта.
 • 10. Прекратяване на промоционалната кампания
 • 10.1. Настоящата промоционална кампания може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания.
 • 11. Разни
 • 11.1. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.
 • 11.2. Списък на магазините и търговските обекти, на чиято територия ще бъде проведена промоцията:

Фирма Верига

Град

Адрес

CBA ХАЛИ РУСЕ

Русе

гр. Русе, ул. Александровска № 93

СВА СВОБОДА

София

гр.София, жк.Свобода, бул.Ген.Никола Жеков до бл.12

СВА БОРОВО

София

гр. София, кв. Борово, ул. Пчела №30

СВА ЧАЙКА ПАРК

Варна

гр.Варна, жк. Чайка, бл. 27

СВА ТРАКИЯ

Варна

гр.Варна,ул. Янкул Войвода №24

СВА БАЗАР ЛЕВСКИ

Варна

гр.Варна, бул. В.Левски №35

СВА ВЛАДИСЛАВ

Варна

Гр Варна, бул. Владислав Варненчик №82

СВА ВЛАДИСЛАВОВО

Варна

гр.Варна кв.Владиславово срещу бл.407

 

Нови продукти

НАЯ Суха пасти с вкус на Ягодов сладолед 150г

НАЯ Суха пасти с вкус на Ягодов сладолед 150г

Прясно от фабриката на „Престиж“

» Научи повече

По твой вкус

Ябълково изкушение

Ябълково изкушение

» Научи повече
© Всички права запазени „Престиж 96“ АД

Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
 
Top