Още

Още

Промоции

Национална търговска промоция „Лято с Роден край“ в Макси ТРЕЙД БГ-ЕООД

Правила за провеждане и за участие в Промоция

 • 1. Организатор
 • 1.1. Промоцията е организирана от „Престиж-96" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, кв. “Чолаковци“, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост „Организатор". Настоящите правила са задължителни за участниците в Промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес www.prestige96.bg.
 • 1.2. Изпълнител на Промоцията „Престиж-96" АД, наричано по-долу за краткост „Изпълнител" и/или „Организатор“. Партньори на Изпълнителя са юридическите лица, извършващи търговска дейност в магазините по т. 11.2.
 • 1.3. Промоцията „Лято с Роден край“ се организира с рекламна цел за популяризирането на продукти на Престиж  с Роден край.
 • 2. Период и място на провеждане на промоционалната кампания
 • 2.1. Промоцията „Лято с Роден край“, наричана по-долу за краткост „Промоцията", стартира от 00:00 ч. на 25.07.2019 г. и продължава до 24:00 ч. на 26.08.2019 г. Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 28.08.2019г.
 • 2.2. Във всеки един от магазините, посочени по т.11.2 (наричани за целите на Промоцията „търговски обекти“), ще могат да бъдат намерени указания за точния период на промоцията.
 • 2.3. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.
 • 2.4. Промоцията ще бъде проведена на територията на посочените в т. 11.2 магазини и търговски обекти, намиращи се на територията на Република България.
 • 3. Право на участие
 • 3.1. В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършили до 15.11.2018 г. включително, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „Престиж-96" АД и служители на търговските обекти, посочени в т. 11.2, както и техни преки родственици включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
 • 3.2. Правото на участие в промоцията принадлежи изключително на един единствен подател, който отговаря на условията от настоящите Правила.
 • 4. Участващи продукти
 • 4.1. В Промоцията участват следните видове продукти, а именно:

 

 

НЕТУНКВАНИ ВАФЛИ

РОДЕН КРАЙ 120g нетунквани вафли

РОДЕН КРАЙ 360g нетунквани вафли

РОДЕН КРАЙ 540g нетунквани вафли

ТУНКВАНИ БИСКВИТИ

РОДЕН КРАЙ 160g тунквани бисквити

РОДЕН КРАЙ Златен сезон 135g тунквани бисквити

РОДЕН КРАЙ Златен спомен 135g тунквани бисквити

РОДЕН КРАЙ Детски свят 135g тунквани бисквити

РОДЕН КРАЙ Кафе 135g тунквани бисквити

НЕТУНКВАНИ БИСКВИТИ

РОДЕН КРАЙ Какаов крем, слепени 115g нетунквани бисквити

РОДЕН КРАЙ Ванилов крем, слепени 115g нетунквани бисквити

РОДЕН КРАЙ Фъстъчен крем, слепени 115g нетунквани бисквити

РОДЕН КРАЙ Какао 170g нетунквани бисквити

РОДЕН КРАЙ Масло 165g нетунквани бисквити

РОДЕН КРАЙ Мляко 165g нетунквани бисквити

РОДЕН КРАЙ МАКСИ Сметана 230g нетунквани бисквити

РОДЕН КРАЙ МАКСИ Какао 250g нетунквани бисквити

РОДЕН КРАЙ МАКСИ Класик 230g нетунквани бисквити

РОДЕН КРАЙ Обикновени 120g нетунквани бисквити

РОДЕН КРАЙ Обкновени 190g нетунквани бисквити

РОДЕН КРАЙ За торта 250g нетунквани бисквити

СУХИ ПАСТИ

РОДЕН КРАЙ Мляко 240g сухи пасти

РОДЕН КРАЙ Какао 240g сухи пасти

РОДЕН КРАЙ Какао XXL 75g сухи пасти

 

Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.

5. Начин за провеждане на промоционалната кампания

5.1. През периода на провеждане на Промоцията желаещите да участват в нея трябва да закупят продукти на Роден край, участващи в Промоцията, на стойност минимум 2,50 лв. (два лева и петдесет стотинки) с ДДС, от някой от посочените в таблицата по т. 11.2 магазини. Всеки участник трябва да запише единствено трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка и да я пусне в поставената за целта урна в търговския обект. Наградата по т. 6.1 се изтегля на лотариен принцип от представител на съответния търговски обект.

5.2. Във всеки един от магазините, посочени по т.11.2, ще могат да бъдат намерени указания за точната дата на изтегляне на наградата.

5.3. За да участват в теглене за награда по т. 6.1.1, участниците в Промоцията трябва:

1. Да закупят продукти на стойност минимум 2,50 лв. с ДДС от марката Роден край, участващи в Промоцията, от някой от магазините по т. 11.2 по време на активния за съответния магазин период на промоцията;

2. Да напишат трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка;

3. Да пуснат касовата бележка в поставените за целта урни в търговските обекти.

5.4. За повече информация относно провежданата Промоция, моля посетете нашия интернет сайт www.prestige96.bg.

6. Награди

6.1. Наградите в Промоцията са както следва:

6.1.1 Хладилна чанта с лого Роден край, общо 5 бр. разпределени в магазините по т. 11.2.

6.2. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, измежду всички участници, изпълнили коректно условията на играта, описани в т. 5.3.

6.3. Получаване на наградите:

6.3.1. Представител на Организатора, ще се свърже по телефона с печелившите в срок от два дена след датата на провеждане на томболата за получаване на наградата.

6.3.2. Представител на Организатора ще предаде наградата на съответния печеливш.

6.4. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

7. Условия за валидност

7.1. За да спечели участникът в Промоцията, трябва да отговаря на условията за участие, изброени в настоящите правила;

7.2. Организаторът не поема отговорност за:

1. Повредени касови бележки или за бележки с несъответстващо на условията съдържание;

2. Изгубени касови бележки и/или други нередности, допуснати по вина на трети лица.

8. Правни текстове

8.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Промоция.

8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

9. Защита на личните данни

9.1. Организаторът на промоцията е регистриран по реда на Закон за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни и се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство в областта.

9.2. Включвайки се в промоционалната игра на Организатора, участниците се съгласяват доброволно да предоставят свои лични данни.

9.3. Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоционалната кампания са следните: три имена и телефонен номер.

9.4. Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

9.4.1. администриране на промоционалната кампания;

9.4.2. идентификация на печелившите и осъществяване на контакт с тях, с цел получаване на наградата;

9.4.3. директен маркетинг и реклама с оглед популяризация на предстоящи и активни промоции на Организатора, включително но не само чрез изпращане на новини, за промоции и маркетингови кампании или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на Организатора, както и за допитване с цел проучване на потребителската удовлетвореност на потребителите относно продуктите и услугите и др.

9.5. Организаторът има право да предоставя данните на участниците на подизпълнител на бъдещи промоционални активности, с цел изпращането на съобщенията по 9.4.3. Организаторът има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

9.6. Участниците, ненавършили 18 години, следва да известят и получат разрешение от своите родители или други пълнолетни лица, които са техни законни представители, за участието си в промоционалната игра и за предоставянето и ползването на техните данни съгласно настоящия раздел. С регистрацията си за участие в Промоцията лицата, ненавършили 18 години, декларират и гарантират, че са известили и получили това съгласие на своите родители или други техни законни представители.

9.7. С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Общи условия участникът декларира изрично:

9.7.1. че предоставя свои собствени лични данни;

9.7.2. че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра;

9.7.3. изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите и съобразно условията, посочени в същите;

9.7.4. изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг;

9.7.5. декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг.

9.8. Всеки участник може по всяко време да откаже по-нататъшното обработване за целите на директния маркетинг, като заяви това с изпращане на писмо на адрес Велико Търново, ул. “Дълга Лъка” №6 за “Престиж-96” АД или e-mail на адрес: promotions@prestige96.bg. Организаторът ще преустанови изпращането на съобщения към участника.

9.9. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея.

9.10. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

9.11. Организаторът определя ясни и прозрачни процедури за обработване на лични данни, както и следи за периодичното ревизиране на процесите на обработване и нуждата от тях.

9.12. Организаторът ще обработва личните данни за следните срокове и съответно унищожава след края на този период:

При идентификация на печелившите – 5 год., считано от първи януари на годината, следваща годината на промоцията;

При директен маркетинг и реклама – 1 г. , считано от първи януари на годината, следваща годината на промоцията.

9.13. Личните данни на участвалите, но неспечелили участници, се унищожават след края на обработката им, като се съставя нарочен протокол.

9.14. Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната кампания на Организатора има право на:

9.14.1. информация за процесите на обработка;

9.14.2. достъп до обработваните лични данни;

9.14.3. преносимост на личните данни;

9.14.4. коригиране на неточни данни;

9.14.5. ограничаване на обработването;

9.14.6. възражение за обработването пред Организатора, КЗЛД или компетентния съд;

9.14.7. изтриване на личните му данни (право да бъдеш забравен);

9.15. Упражняването на посочените в настоящата глава права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице посредством подаване на заявление на следните адреси на организатора: гр. Велико Търново, 5000, ул. „Дълга Лъка“ №6, както и на имейл GDPR@prestige96.bg , което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция.

9.16. В случай, че спечелилият награда участник откаже да предостави необходимите данни за В случай, че спечелилият награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписите си получаването на информацията и данните, съдържащи се в документите, съпътстващи предаването на наградата, то „ПРЕСТИЖ-96“ АД има право да откаже предоставянето на съответната спечелена награда, както и да я предостави на друг участник в играта.

10. Прекратяване на промоционалната кампания

10.1. Настоящата промоционална кампания може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания.

11. Разни

11.1. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.

11.2. Списък на магазините и търговските обекти, на чиято територия ще бъде проведена промоцията:

 

Фирма Верига

Град

Адрес

Макси ТРЕЙД БГ-ЕООД

Айтос

ул.Шейново 2

 

Нови продукти

НЕобикновени Бисквити Ная Какао 200г

НЕобикновени Бисквити Ная Какао 200г

Прясно от фабриката на „Престиж“

» Научи повече

По твой вкус

Любопитно за мюсли

Любопитно за мюсли

» Научи повече
© Всички права запазени „Престиж 96“ АД

Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
 
Top