Още

Още

Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С акта на изпращане на съответен формуляр за кандидатстване, субектътна данни дава своето изрично съгласие за последваща обработка от странана администратора. Предоставянето на лични данни за участие в подбора еизцяло доброволно и компания „Престиж-96“ АД гарантира за спазванетона изискванията за законосъобразна обработка, установени, както вРегламент 2016/679, така и в Закон за защита на личните данни.

1. Цел на събирането на данни

Личните данни, събрани чрез формулярите за кандидатстване, ще сеизползват само за целите на оценяването на пригодността на кандидата задлъжността.

2. Основни данни, които трябва да бъдат предоставени

Информацията, удостоверяваща съответствието с изискванията зазаемане на длъжността, както и данните за осъществяване на последващконтакт със заявителя, представляват изискуем минимум на данни заосъществяването на подбор от страна на администратора. Невъзможносттана заявителя да предостави изискваната информация може да повлияевърху обработката и резултата, поради невъзможност за извършване наадекватна оценка на пригодността за заемане на определена длъжност.

Всякаква допълнителна информация, която заявителят предостави, сцел подкрепа на кандидатурата си, се счита за предоставена изцяло полично усмотрение от същия, като "Престиж-96" АД ще обработваинформацията изцяло за целите на възникване на бъдещо трудовоправоотношение и в съответствие с принципите на българското иевропейско законодателство.

3. Продължителност на съхранението на данните

"Престиж-96" АД съхранява данните на кандидатите за срока наизтичане на срока на изпитване съгласно чл. 70 от КТ на кандидата,спечелил съответния конкурс, с цел възникването на бъдещо трудовоправоотношение, но не повече от една година, считано от началната датана съответния конкурс.

4. Права на кандидатите

Кандидатите имат право на коригиране или допълване на неточни илинепълни лични данни, право на изтриване ("право да бъдеш забравен"),право на ограничаване на обработването, право на преносимост наданните, както и право на възражение пред администратора, КЗЛД илисъда.

 

Нови продукти

НАЯ Суха паста Мляко и Какао 150г

НАЯ Суха паста Мляко и Какао 150г

Прясно от фабриката на „Престиж“

» Научи повече

По твой вкус

Закуската не може да чака

Закуската не може да чака

» Научи повече
© Всички права запазени „Престиж 96“ АД

Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
 
Top