Още

Още

Промоции

Национална търговска промоция Правила за провеждане и за участие в Играта „Отново на училище с Ная "

1. Организатор

 • 1.1. Организатор и изпълнител на  Играта е „Престиж-96" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, кв. “Чолаковци“, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост „Организатор". Настоящите правила са задължителни за всички участници в Играта. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията в Интернет страницата си на адрес www.prestige96.bg
 • 1.2. Играта „Отново на училище с Ная" се организира с рекламна цел за популяризирането на марката нетунквани вафли Ная.
 • 2. Период и място на провеждане на Играта
 • 2.1. Играта „Отново на училище с Ная", наричана по-долу за краткост „Играта", стартира на 01.08.2017г. и продължава до 20.09.2017г. включително.
 • 2.2. Във всеки един от магазините, в които се провежда играта, ще могат да бъдат намерени указания за периодa на Играта.
 • 2.3. Играта ще бъде проведена на територията на търговските обекти, описани в т. 11 по-долу.
 • 3. Право на участие
 • 3.1. Право на участие в Играта има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Игра НЕ могат да участват лица, работещи в „Престиж-96" АД и служители на търговските обекти, , както и членове на техните семейства.
 • 3.2. Eдин участник може да спечели само една награда.
 • 4. Участващи продукти
 • 4.1. В Играта участват следните видове продукти, а именно:

Ная 25g/35бр. Добавена реалност нетунквани вафли

Ная 375g/15бр. Добавена реалност нетунквани вафли

Ная какао 805g /35бр. Добавена реалност нетунквани вафли

Ная слънчице медени 60g нетунквани бисквити

 

Ная слънчице мляко 60g нетунквани бисквити

 


Участващите в Играта продукти не са изрично обозначени.

 • 5. Начин за провеждане на Играта
 • 5.1. През периода на провеждане на Играта желаещите да участват в нея трябва да закупят продукт/и от марката Ная , участващи в Играта. Наградите по т. 6.1. се изтеглят на случаен принцип в присъствието на представител на Организатора или на търговския обект до 7 дни след приключване на периода на Играта. Всеки участник трябва да запише трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка и да я пусне в поставената за целта урна в търговския обект. Наградата по т. 6.1. се изтегля от представител на търговските обекти на лотариен принцип.
 • 5.2. За да спечелят някоя от наградите, участниците в Играта трябва:
 • 1. Да закупят продукт/и от марката Ная, участващи в Играта, независимо на каква стойност от някой от търговските обекти, описан в т.11, по време на периода на Играта;
 • 2. Да напишат трите си имена и телефон за връзка на касовият бон.
 • 3. Да пуснат попълнения касов бон в поставената за целта урна в търговския обект.
 • 4. Всеки участник трябва да запази касовата бележка за покупката, отговаряща на условието по т.5. и да я представи за проверка при получаване на наградата.
 • 5.4. За повече информация относно провежданата Игра, моля посетете нашия интернет сайт www.prestige96.bg
 • 6. Награди
 • 6.1. Наградите в Играта са както следва:
 • 6.1.1 Комплект с награди вкючващ: раница с логото на Ная, тетрадка с логото на Ная и пакет вафли Ная 6бр.
 • 6.1.2 Кутия с цветни моливи с логото на Ная.
 • 6.2. Получаване на наградите:
 • 6.2.1. Представител на Организатора или на Търговския обект ще се свърже по телефона с печелившите в срок до 7 дни след датата на тегленето за уточняване на детайлите по получаване на наградата.
 • 6.3. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
 • 6.4. Наградите се получават след предоставяне на касова бележка, удостоверяваща покупката за участие в Играта по т.5. Касовата бележка се изисква от клиента за проверка, след което му се връща.
 • 7. Условия за валидно участие
 • 7.1. За да спечели, участникът в Играта, трябва да е изпълнил всички условияза участие, изброени в настоящите правила;
 • 7.2. Организаторът и неговите партньори не поемат отговорност за:
 • 1. Повредени касови бележки или за бележки с несъответстващо на условията съдържание;
 • 2. Изгубени касови бележки.
 • 3. Некоректно попълнени касови бележки или невярно предоставена от участниците информация
 • 8. Отговорност
 • 8.1. Организаторът на Играта и неговите партньори не носят отговорност за евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Игра.
 • 8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да отнесат спора пред  институциите, които са компетентни да разрешат спора.
 • 8.3. Включвайки се в Играта на ОРГАНИЗАТОРА, участниците  дават своето изрично съгласие да предоставят за обработка на ОРГАНИЗАТОРА и неговите партньори следните лични данни - три имена и телефон. Участниците се съгласяват, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и неговите партньори могат да обработват предоставените във връзка с участието в Играта, лични данни за целите на организацията/осъществяването на Играта и разпространението/получаването на наградите, свързани с нея.
 • 8.4. Участието в Играта е изцяло доброволно. В случай че даден участник оттегли съгласието си ОРГАНИЗАТОРЪТ и неговите партньори да обработват личните му данни, това лице не може да продължи  участието си в Играта.
 • 8.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ и неговите партньори обработват личните данни на участниците за целите на:

- администриране на провеждането на Играта и комуникация с участниците;

- последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията ;

- изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на ОРГАНИЗАТОРА.

 • 8.6. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в Играта самостоятелно или чрез възлагане на негови партньори и трети лица, които са длъжни спазват действащите нормативни изисквания, свързани със защитата на личните данни.
 • 8.9. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие със Закона за защита на личните данни.
 • 8.11. В случай че спечелилият награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписа си получаването й, то „ПРЕСТИЖ-96“ АД и неговите партньори имат право да откажат предоставянето на съответната спечелена награда, както и да изтеглят като печеливш друг участник в Играта.
 • 9. Прекратяване на Играта
 • 9.1. Настоящата Игра може да бъде прекратена предсрочно  при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи Играта.
 • 10. Разни
 • Всеки участник в Играта се счита за уведомен и съгласен с настоящите правила.
 • 11. Списък с търговските обекти, в които се провежда Играта:

Триумф Шипка

Пловдив

ЖК ТРАКИЯ БУЛ ШИПКА

Триумф Ал. Стамболийски

Пловдив

БУЛ.АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 33

Лекси Гранд

Пловдив

УЛ КАП.РАЙЧО 56 ТЦ ГРАНД

Лекси Марица

Пловдив

БУЛ.МАРИЦА 19

Казанлък АД Пазара

Казанлък

ул. Славянска 8

Казанлък АД Изток

Казанлък

бул. Ал. Батемберг 44

Казанлък АД Универмаг

Казанлък

бул. Ал. Батемберг 1

Триумф Марково тепе

Пловдив

БУЛ.РУСКИ 54

Си би ес

Нова Загора

гр . Нова Загора, жк Загоре 17

Си би ес

Стара Загора

гр. Стара Загора, ул."Загорка" с/у бл.29

Си би ес

Стара Загора

гр. Стара Загора, кв."Железник", ул."Младост" 25...

Си би ес

Стара Загора

гр. Стара Загора, на ъгъла на ул."Христо Ботев" и ул."Ангел Кънчев"

Си би ес

Стара Загора

гр. Стара Загора, кв."Три чучура-юг", западно от сервиз "Диана"

Си би ес

Стара Загора

гр. Стара Загора, ул. Свещеник Георги Клисаров 2, под стадион "БЕРОЕ"

Си би ес

Стара Загора

гр. Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 80А

Си би ес

ЧИРПАН

гр . Чирпан, ул Д. Благоев 2

Симили

Г.Делчев

 

Симили

Г.Делчев

 

Рай 2

Петрич

 

Майсторови - Магазин Фреш

Г.Делчев

 

Магазин Никол

Благоевград

 

Никосте-Стефан Граховски

Благоевград

 

Магазин Ваня

Благоевград

 

Мерканто

Сливен

 

Славекс

Ямбол

 

Диа Си ЕООД

Ихтиман

ул Цар Самуил 37

Атанас Пламенов- автогара

Айтос

 

Гочев ЕООД

Бургас

 

Кокала

Айтос

 

Анет 4

Бургас

Меден Рудник бл.93

Анет 4

Бургас

Меден Рудник бл.93

Съни Маркет-България ЕООД

гр.Средец

 

магазин Блецов 1

Карнобат

ул. 9 Септевмри №48

Екватор

Бургас, кв Комлука

 

Гиги 1

Карнобат

 

Анет Сяров-Славейков

Бургас

 

 

Нови продукти

Прясно от фабриката на „Престиж“

» Научи повече

По твой вкус

Любопитно за мюсли

Любопитно за мюсли

» Научи повече
© Всички права запазени „Престиж 96“ АД

Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
 
Top